KHO THƯ VIỆN 🔎

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu các giải pháp xử lý nền công trình trên nền đất yếu tại hải phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         106 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu các giải pháp xử lý nền công trình trên nền đất yếu tại hải phòng

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu các giải pháp xử lý nền công trình trên nền đất yếu tại hải phòng

Mỡ DẢI1.Tính cáp thiết cùa đề tàiHai Phòng là thành phô duyên hai, nam ờ hạ lưu cua hệ thòng sông Ihái Binh thuộc đong bang sông Hong cò vị tri nãm tr

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu các giải pháp xử lý nền công trình trên nền đất yếu tại hải phòngrong khoáng tir 20°35’ đen 21'01' vì độ Bae, và từ 106"29' đến 107 ’05' kinh độ Dóng: phía Bae và Đông Bãc giáp tinh Quáng Ninh, phía l ây Bãc giáp ti

nh Hãi Dương, phía l ây Nam giáp tỉnh Thái Bình và phía Dỏng là bicn Dỏng với đường bừ biên dài 125km, nơi có 5 cửa sông lớn là Bạch Dẳng, Cửa cấm, Lạ Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu các giải pháp xử lý nền công trình trên nền đất yếu tại hải phòng

ch Tray, Vãn Uc và sông Thái Bỉnh.Hai Phòng từ lâu đà nôi liêng là một cang biên lớn nhâl ờ miên Bãc. một đâu môi giao thông quan trọng với hệ thông g

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu các giải pháp xử lý nền công trình trên nền đất yếu tại hải phòng

iao thông thuý, bộ. đường Siìl. hàng không trong nước và quôc lê. là cứa chính ra biền cùa thu đò Hà Nội vã cảc tinh phía Bàc; là dau moi giao thông q

Mỡ DẢI1.Tính cáp thiết cùa đề tàiHai Phòng là thành phô duyên hai, nam ờ hạ lưu cua hệ thòng sông Ihái Binh thuộc đong bang sông Hong cò vị tri nãm tr

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu các giải pháp xử lý nền công trình trên nền đất yếu tại hải phòng phát triền kinh te - xà hội vùng chầu thô sông Hóng. Hai Phòng được xác định là một cực lãng trướng của vũng kinh te dộng lực phía Bae (1 là Nội - 1

lái Phòng - Quáng Ninh); lả Trung lâm kinh lê - khoa học - kĩ thuật lông hợp cua Vùng duyên hai Bấc Bộ và là một trong những trung tâm phát triển cúa Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu các giải pháp xử lý nền công trình trên nền đất yếu tại hải phòng

Vùng Kinh te trọng diêm Bấc Bộ và ca nước.Trong dicu kiện thuận lựi như vậy, Hai Phòng đà và dang phái triền mạnh mè về mọi mặt. dặc biệt là các nghàn

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu các giải pháp xử lý nền công trình trên nền đất yếu tại hải phòng

h công nghiệp vả dịch vụ. De dáp ứng nhu cầu phát triển và xây dựng hệ thống cư sớ hạ tầng dồng bộ. thành phố dà triền khai hàng loạt các dự án phát t

Mỡ DẢI1.Tính cáp thiết cùa đề tàiHai Phòng là thành phô duyên hai, nam ờ hạ lưu cua hệ thòng sông Ihái Binh thuộc đong bang sông Hong cò vị tri nãm tr

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu các giải pháp xử lý nền công trình trên nền đất yếu tại hải phòngquốc tế Hái Phòng; dtrờng ô tô cao tốc5Hà Nội - Hãi Phòng: dự án đường câu ô tô l ân Vù - Lạch Huyện: Khu kinh tê Dinh Vù - Cát Hai. Dự án cãi tạo. nâ

ng câp Khu bay Cang hàng không quôc tê Cát Bi.Tuy nhicn, do địa hình gàn bicn, lại là nơi có 5 cửa sông lớn là Bạch Dang, Cửa cấm, Lạch Tray, Vãn Ưc v Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu các giải pháp xử lý nền công trình trên nền đất yếu tại hải phòng

à sông Thái Binh nên Hãi Phòng là nơi có địa chất yếu, ảnh hưởng den sức chịu tài cũng như sự vận hành an toàn cùa công trinh. Do dó, nghiên cứu và ứn

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu các giải pháp xử lý nền công trình trên nền đất yếu tại hải phòng

g dụng các công nghệ xử lý nên dắt yêu trong quá trình xảy dựng các cóng trinh trên dịa bản thành phô 1 lãi Phỏng lã ràl càn thiêl, nhầm hạn chc lôi đ

Mỡ DẢI1.Tính cáp thiết cùa đề tàiHai Phòng là thành phô duyên hai, nam ờ hạ lưu cua hệ thòng sông Ihái Binh thuộc đong bang sông Hong cò vị tri nãm tr

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu các giải pháp xử lý nền công trình trên nền đất yếu tại hải phòngi là nghicn cứu các phương pháp xư lý nên đâl yêu. tiĩ dỏ áp dụng trong việc thiết kê và thi công các công trinh còng nghiệp vã dân dụng trôn địa bàn

Hai Phòng, đưa ra giai pháp lôi ưu nhài cho quá (rỉnh thi còng vả vận hành còng trình.3.Dôi tượng và phạm vi nghiên cứu-Dôi lượng nghiên cứu : Các phư Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu các giải pháp xử lý nền công trình trên nền đất yếu tại hải phòng

ơng pháp xư lý nên đât yêu đang được áp dụng ô Việt Nam và the giới.-Phạm vi nghiên cứu : Ap dụng các phương pháp xư lý nên dâl yêu cho các công trình

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu các giải pháp xử lý nền công trình trên nền đất yếu tại hải phòng

dân dụng vã công nghiệp vùng nội thánh và vùng cửa sòng, ven bicn Hai Phòng.4.Phưong pháp nghiên cứuPhương pháp tính toán thiết ke lý thuyết kết họp

Mỡ DẢI1.Tính cáp thiết cùa đề tàiHai Phòng là thành phô duyên hai, nam ờ hạ lưu cua hệ thòng sông Ihái Binh thuộc đong bang sông Hong cò vị tri nãm tr

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu các giải pháp xử lý nền công trình trên nền đất yếu tại hải phòngác kiến nghị trong công tác thiết ke dê toi ưu hóa công tác xừ lý nền đất yếu trong các công trinh dàn dụng6và công nghiệp trên địa bàn ỉ lài Phòng.5.

Ý nghĩa khoa học cùa dề tàiKêt quà nghiên cửu của dê tài sẽ mang ý nghía khoa học và thực tiền cao. Góp phan vào công tác nghiên cứu xử lý nền dât yêu Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu các giải pháp xử lý nền công trình trên nền đất yếu tại hải phòng

khi xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trên địa bàn thành phô Hai Phòng. Qua lài liệu khoa học này người kỳ sư cùng như các nhà nghiên c

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu các giải pháp xử lý nền công trình trên nền đất yếu tại hải phòng

ứu cỏ thêm tài liệu đe phục Vụ cho công tác nghiên cứu cùng như thiêt kè.7C HƯƠNG I: TONG QUAN VÈ NÉN ĐÁT YÉƯ VÀ CÁC PHƯƠNGPHÁP XỨ LÝ NÉN1. Tổng quan

Mỡ DẢI1.Tính cáp thiết cùa đề tàiHai Phòng là thành phô duyên hai, nam ờ hạ lưu cua hệ thòng sông Ihái Binh thuộc đong bang sông Hong cò vị tri nãm tr

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu các giải pháp xử lý nền công trình trên nền đất yếu tại hải phònghợp sư dụng làm nen cho bất kỳ công trình nào. ì heo các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Việt Nam, dắt yêu là loại đâl ờ trạng thái tự nhiên có độ â

m gân bang hoặc khi hơn giới hạn chây, hệ số rỗng lớn. góc ma sát trong nhó (

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu các giải pháp xử lý nền công trình trên nền đất yếu tại hải phòng

.15 k(ì/cm2, cô lực dinh kẻt theo kẻt qua cát cánh lại hiện trường Cu < 0.35 kG cm2. Phân lớn các nước tren the giới dẻu có quan diêm thông nhất vê dâ

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu các giải pháp xử lý nền công trình trên nền đất yếu tại hải phòng

t yêu như sau:I Đất cò trạng thái chây, dẽo cháy Is > 0.75;I Đất bào hoà nước hoặc hoàn toàn bào hoà nước;I Sức kháng cãt không thoát nước Su < 40kPa;

Mỡ DẢI1.Tính cáp thiết cùa đề tàiHai Phòng là thành phô duyên hai, nam ờ hạ lưu cua hệ thòng sông Ihái Binh thuộc đong bang sông Hong cò vị tri nãm tr

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu các giải pháp xử lý nền công trình trên nền đất yếu tại hải phòngi khi dược sừ dụng làm nền cho một công trình sê không dáp ứng dược các yếu cầu về ôn dịnh. biên dạng và thấm mất nước (xới de. dập), nên irước khi xâ

y dựng phai cai lạo, gia cô.Trong các liêu chuân phân loại dâl Iren thề giới (Anh, Mỳ, Nga) cùng như ờ Việt Nam, không có phân loại riêng cho dắt yếu Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu các giải pháp xử lý nền công trình trên nền đất yếu tại hải phòng

mà dắt yếu dược phàn loại, dánh giá trong hệ thông phân loại chung cúa dàt. Trong tự nhiên, dât yêu thường là đâl có thê không chứa hoặc cỏ chứa hừu c

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu các giải pháp xử lý nền công trình trên nền đất yếu tại hải phòng

ơ (x ới hàm lượng hừu cơ khác nhau), ỡ trạng thái chây, dẽo chây, khôi lượng thè tích nhó, dộ âm. dộ rồng rất cao, có dộ ben kháng cãt thấp, dộ biên d

Mỡ DẢI1.Tính cáp thiết cùa đề tàiHai Phòng là thành phô duyên hai, nam ờ hạ lưu cua hệ thòng sông Ihái Binh thuộc đong bang sông Hong cò vị tri nãm tr

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu các giải pháp xử lý nền công trình trên nền đất yếu tại hải phòngem là loại đất sét hoặc á sét tương đôi chặt, bào hoà nước và có cường độ cao hơn so X ới bìm.Đất sét mềm có những đặc diêm riêng biệt nhưng cùng có n

hùng tính chất chung của nhùng dất đá loại sét. Đất sét gồm chù yếu là các nhò như Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu các giải pháp xử lý nền công trình trên nền đất yếu tại hải phòng

Mỡ DẢI1.Tính cáp thiết cùa đề tàiHai Phòng là thành phô duyên hai, nam ờ hạ lưu cua hệ thòng sông Ihái Binh thuộc đong bang sông Hong cò vị tri nãm tr