KHO THƯ VIỆN 🔎

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu sử dụng cọc ép cho địa bàn hải phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         77 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu sử dụng cọc ép cho địa bàn hải phòng

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu sử dụng cọc ép cho địa bàn hải phòng

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HÀI PHONGDÓ XUÂN HÙNGNGHIÊN CỬU SỬ DỤNG cọc ÉP CHO ĐỊA BÀN HẢI PHÒNGC huyên ngành: Kỳ thuật Xây dựng Côn

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu sử dụng cọc ép cho địa bàn hải phòngng trinh Dàn dụng & Công nghiệp Mà số: 60.58.02.08LUẬN VÃN THẠC SỲ KỲ THUẬT NGƯỜI HƯỞNG DẦN KHOA HỌCGS.TSKH. NGUYÊN VÀN QUÀNGỊ lài Phòng, 20151Kết luậ

n và Kiến nghị.CHUÔNG I: TONG QUAN VẺ MÓNG cọc ÉP1.1.Khái niệm chung về cọc ép:1.1.1.Khái niệm vê cọc:Cọc là vật thè dạng thanh hoặc bân được cám vào Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu sử dụng cọc ép cho địa bàn hải phòng

đất theo phương dọc trục cùa nó. Cọc là kết cấu có chiều dài lớn so với bề rộng tiết diện ngang, được đóng hay thi còng tại chồ vào lòng đất, đá. dê t

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu sử dụng cọc ép cho địa bàn hải phòng

ruyền tai trọng còng trinh xuống các tang đất. đá. sâu hơn nham cho công trinh bên trên đạt các yêu cầu cua trạng thái giới hạn quy dịnh(TCXD 205:1998

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HÀI PHONGDÓ XUÂN HÙNGNGHIÊN CỬU SỬ DỤNG cọc ÉP CHO ĐỊA BÀN HẢI PHÒNGC huyên ngành: Kỳ thuật Xây dựng Côn

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu sử dụng cọc ép cho địa bàn hải phòng tỏng, cọc thép. w.); làm vách dửng ngăn đât hoặc nước (cọc ván, cọc cừ. ví dụ: cừ ván bê tông cốt thép, cừ ván thép); dê định vị trên mặt dắt (cọc ti

êu, cọc mốc, vv.). Cảm cọc vào đắt thường dùng các cách: đóng cọc nhờ lực va chạm của búa đông cọc; búa rung và ấn cọc nhờ thiết bị chuyên dùng; ép cọ Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu sử dụng cọc ép cho địa bàn hải phòng

c bàng các lực tình, khoan đất rồi nhồi vật liệu vào thành dạng cọc nhồi.Dùng móng cọc khi gập nen dất yếu (bùn. cát chảy...) không chịu được trực tiế

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu sử dụng cọc ép cho địa bàn hải phòng

p tai trọng từ cóng trình. Tuỳ theo cách làm việc, chia cọc thành hai loại: cọc chống và cọc ma sát. Cọc chống truyền tài trọng qua dầu cọc lèn lớp dấ

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HÀI PHONGDÓ XUÂN HÙNGNGHIÊN CỬU SỬ DỤNG cọc ÉP CHO ĐỊA BÀN HẢI PHÒNGC huyên ngành: Kỳ thuật Xây dựng Côn

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu sử dụng cọc ép cho địa bàn hải phòng qua đàu cọc.Cọc ép là cọc được hạ bằng năng lượng tình, không gây nên xung lượng lên dầu cọc.Cọc ép nhà liền kề: Với công trinh xây chen hay nhà dân

dụng thi nên dùng cọc 20x20cm và chiêu dài vừa đu đê Qa đạt 10 - 20 tân là được. Sử dụng cọc nhó vừa đù như vậy là ta dùng đoi trọng nhỏ ép. tránh đượ Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu sử dụng cọc ép cho địa bàn hải phòng

c việc gày ảnh hường cho nhừng cóng trình lân cận. Nếu có nhà liền kề thi tim cọc phai cách nhà kể bên ít nhất 70cm do không bao giờ đơn vị thi còng c

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu sử dụng cọc ép cho địa bàn hải phòng

ó thê ép sát cọc vào nhà hàng xôm được vi còn diện tích cho khung và giá ép nừa. Do đó phải thiết kế đài móng như congson. Trường họp này phái tinh mó

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HÀI PHONGDÓ XUÂN HÙNGNGHIÊN CỬU SỬ DỤNG cọc ÉP CHO ĐỊA BÀN HẢI PHÒNGC huyên ngành: Kỳ thuật Xây dựng Côn

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu sử dụng cọc ép cho địa bàn hải phòngưỳ theo yêu cầu lính toán, tict diện có the hình \ uông hoặc tròn, dài từ 6-20m và hon nừa. Có the nôi cọc bẻtông cốt thép dè phù họp với phương tiện

vận chuyên và thi công cọc. Vận chuyên vã càu lắp cọc chi khi cọc dà dạt du cường dộ. tránh gây sứt mé, va chạm giừa cọc vả các vật khác.Cọc bê tông c Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu sử dụng cọc ép cho địa bàn hải phòng

ốt thép cò dộ bển cao, cò kha nâng chịu tai trọng lớn từ công trình truyền xuống, do dỏ nỏ dược ứng dụng rộng rãi trong các loại mòng cua các còng trì

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu sử dụng cọc ép cho địa bàn hải phòng

nh dân dụng và công nghiệp.Tiết diện cọc: ('ọc bè tỏng cốt thép có nhiều loại tiết diện khác nhau như: I rõn. vuông, chừ nhật. I .oại cọc tiết diện vu

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HÀI PHONGDÓ XUÂN HÙNGNGHIÊN CỬU SỬ DỤNG cọc ÉP CHO ĐỊA BÀN HẢI PHÒNGC huyên ngành: Kỳ thuật Xây dựng Côn

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu sử dụng cọc ép cho địa bàn hải phòngtùy thuộc vào địa hình, thiết bị ép, nhiêu cóng trình đà ihi công ép cọc ly lâm hình tròn rồng bâng robot.1.1.2.2.Ché tạo cọc ép:Cọc ép được che lạo b

âng be tỏng cốt thép đúc sẵn (có the tại xướng hoặc ngay tại công trường) và dùng thiêt bị ép xuông dât. Mác bê tông chè tạo cọc lữ 300 trờ lèn.Loại c Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu sử dụng cọc ép cho địa bàn hải phòng

ọc phô biến thường có tiết diện vuông, có kích thước lừ 200x200 đến 300x300. Chiều dài và tiết diện cọc phụ thuộc vào thiết kế. Nếu chiều dài cọc quá

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu sử dụng cọc ép cho địa bàn hải phòng

lớn, cô thè chia cọc thành những đoạn cọc ngắn đê thuận tiện cho việc chê lạo vã phù hợp với thiết bị chuyên chờ. và thiết bị hạ cọc.('ọc phái chế tạo

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HÀI PHONGDÓ XUÂN HÙNGNGHIÊN CỬU SỬ DỤNG cọc ÉP CHO ĐỊA BÀN HẢI PHÒNGC huyên ngành: Kỳ thuật Xây dựng Côn

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu sử dụng cọc ép cho địa bàn hải phònghăng, không gồ ghề.Khuôn đúc cọc phái tháng, phăng cân được bôi trim chỏng dính, tránh mất nước xi máng khi đô be lông.Đô bè tông phai liên tục từ mùi

dền dinh cọc, dầm bé tông bang dam dùi cờ nhô. Trong quá trình thi công đúc cọc cân đánh dâu cọc và ghi rò lý lịch để tránh nhâm lần khi thi công.Đật Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu sử dụng cọc ép cho địa bàn hải phòng

thép thân cọc: Mật dộ thép cọc ép không nhô hơn 0.5%, cọc ép mà thân cọc nhỏ và dài không nên nhó hon 0.8%.Trong các trường hợp sau dây. mật dộ thép

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu sử dụng cọc ép cho địa bàn hải phòng

phai nàng cao tới l%-2%:-Mũi cọc phài xuyên qua lớp đâl ran có độ dày nhất định:-Tỷ số dài dường kính I. I) cua cọc lớn hơn 60:4-Cọc bố tri dãy trên m

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HÀI PHONGDÓ XUÂN HÙNGNGHIÊN CỬU SỬ DỤNG cọc ÉP CHO ĐỊA BÀN HẢI PHÒNGC huyên ngành: Kỳ thuật Xây dựng Côn

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HÀI PHONGDÓ XUÂN HÙNGNGHIÊN CỬU SỬ DỤNG cọc ÉP CHO ĐỊA BÀN HẢI PHÒNGC huyên ngành: Kỳ thuật Xây dựng Côn