KHO THƯ VIỆN 🔎

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống thấm công nghệ mới cho công trình xây dựng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         87 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống thấm công nghệ mới cho công trình xây dựng

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống thấm công nghệ mới cho công trình xây dựng

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẠP HAI PHÒNGNGUYỀN VÃN LINHKHÓA 2 (2014-2016). LỚP CAO HỌC KHÓA 2NGHIÊN CỦ ụ ĐẺ XUẤT G1À1 PHÁP CHÓNG THẢM CÔ

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống thấm công nghệ mới cho công trình xây dựngÔNG NGHỆ MỚI CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỤNGc huyên ngành: KỸ THUẠT XÂY DựNG C ÔNG TRÌNHDÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆPALV SÓ: 60.58.02.08LUẬN VÃN THẠC sỉ KỸ THUẬTNgư

ời hưứng dần khoa học:TS Phạm Toàn DứcHãi Phòng, tháng 5 năm 2017LỜI CẢM ƠNTrong quá trình thực hiện Luận vãn nãy. tác giã dược người hướng dần khoa h Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống thấm công nghệ mới cho công trình xây dựng

ọc là Thày giáo TS Phạm Toàn Đức tận tình giúp đờ. hướng dẫn cùng như tạo diêu kiện thuận lợi dê tác giãi hoãn thành Luận văn của minh. Qua dây. tác g

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống thấm công nghệ mới cho công trình xây dựng

iã xin gưi lời cam ơn chân thành tới Thây, và xin tràn trọng cam ơn các Thày cô giáo, các cán bộ cua Khoa xây dựng, hội đông Khoa học - đào lạo. Ban g

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẠP HAI PHÒNGNGUYỀN VÃN LINHKHÓA 2 (2014-2016). LỚP CAO HỌC KHÓA 2NGHIÊN CỦ ụ ĐẺ XUẤT G1À1 PHÁP CHÓNG THẢM CÔ

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống thấm công nghệ mới cho công trình xây dựngdang công tâc. gia dinh dà tạo diều kiện, động viên cho lác gia trong SUÔI quá trinh học tập và nghiên cứu.Cuối cùng, tác giãi xin gữi lời câm ơn chân

thành den bạn bè củng lớp dà luôn nhiệt lình giúp đờ đè lác giai hoàn thành lôt Luận van này. Do thời gian nghiên cứu vã thực hiện dề tài không nhiều Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống thấm công nghệ mới cho công trình xây dựng

và trình dộ của tác giả có hạn. mặc dủ đà hêl sức cô gang nlumg Irong Luận vân sè không tránh khôi những sai SÓI. lác gia rắt mong nhận dược những ý

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống thấm công nghệ mới cho công trình xây dựng

kiến dỏng góp của các Thầy cô giáo củng các bạn cùng lớp đê Luận vân hoàn thiện hơn.Hải Phòng, ngây 10 thảng 5 nãm 2017Tác gia luận vãnNguyễn Văn Linh

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẠP HAI PHÒNGNGUYỀN VÃN LINHKHÓA 2 (2014-2016). LỚP CAO HỌC KHÓA 2NGHIÊN CỦ ụ ĐẺ XUẤT G1À1 PHÁP CHÓNG THẢM CÔ

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống thấm công nghệ mới cho công trình xây dựngh và thiết kê xây dựng Quãng NinhTôi xin cam doan Luận vãn tốt nghiệp ('ao học ngành Kỳ thuật xây dựng cóng trinh dân dụng và công nghiệp với đê lài:

“Nghiên cứu. đê xuàt giai pháp chong tham còng nghệ mới cho công trinh xây Dựng.” lã Luận vãn do cá nhân tôi thực hiện và là công trinh nghiên cứu cua Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống thấm công nghệ mới cho công trình xây dựng

riêng lôi. Các sô liệu, kêl qua nêu irong Luận vãn là trung thực vả chưa từng dược công bố trong bất cử công trình nào khác.Hãi Phòng, ngày 10 tháng

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống thấm công nghệ mới cho công trình xây dựng

5 năm 20 ỉ 7Người cam đoanNguyễn Văn Linh3MỤC LỤCPHẤN MỞ ĐÀU............................................................9Chương 1: TÔNG QVAN VẺ CHỎNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẠP HAI PHÒNGNGUYỀN VÃN LINHKHÓA 2 (2014-2016). LỚP CAO HỌC KHÓA 2NGHIÊN CỦ ụ ĐẺ XUẤT G1À1 PHÁP CHÓNG THẢM CÔ

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẠP HAI PHÒNGNGUYỀN VÃN LINHKHÓA 2 (2014-2016). LỚP CAO HỌC KHÓA 2NGHIÊN CỦ ụ ĐẺ XUẤT G1À1 PHÁP CHÓNG THẢM CÔ