KHO THƯ VIỆN 🔎

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu bấc thấm thoát nước để gia cố nền đất yếu cho nền đường bộ tại thành phố hải phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         102 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu bấc thấm thoát nước để gia cố nền đất yếu cho nền đường bộ tại thành phố hải phòng

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu bấc thấm thoát nước để gia cố nền đất yếu cho nền đường bộ tại thành phố hải phòng

2LÒI CÂM ONEm xin chân thành cam ơn trường Dại học Dàn lập Hai Phòng trong thời gian học tập chương trinh cao học vừa qua đà trang bị cho em được nhiề

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu bấc thấm thoát nước để gia cố nền đất yếu cho nền đường bộ tại thành phố hải phòngều kiên thức cân thiết vỏ các vân đê kỳ thuật trong lĩnh vực xây dựng cóng trình Dân dụng và Công nghiệp.Học viên xin chân thành cam ơn tới Ban giám h

iệu, các thày cò giáo trong trường dà tạo diều kiện giúp dờ học viên trong suốt quã trình nghiên cứu và hoàn thành luận vãn cua minh.Dặc biệt, học viê Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu bấc thấm thoát nước để gia cố nền đất yếu cho nền đường bộ tại thành phố hải phòng

n xin chân thành câm ơn thây giáo Nguyền Văn Quãng dà quan tâm vã tận tinh hướng dần giúp dờ em hoàn thành luận vân này.Xin chân thành cam cm tới nhừn

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu bấc thấm thoát nước để gia cố nền đất yếu cho nền đường bộ tại thành phố hải phòng

g người thân, bạn bè đà luôn luôn động viên và tạo diều kiện thuận lợi cho học viên trong suốt quá trinh thực hiện luận vãn.Xin tríin trọng C('un ơn!H

2LÒI CÂM ONEm xin chân thành cam ơn trường Dại học Dàn lập Hai Phòng trong thời gian học tập chương trinh cao học vừa qua đà trang bị cho em được nhiề

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu bấc thấm thoát nước để gia cố nền đất yếu cho nền đường bộ tại thành phố hải phòng....................................................5CHƯƠNG 1. TÒNG QUAN VÈ DAT YẾU VÀ CẤC BIỆN PHẤP xùLÝ NẺN DÁT YÉU HIẸNNAY.........................

.............111.1.Mờ dầu..........................................................121.2.Dất yếu và khái niệm về đất yếu.............................. Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu bấc thấm thoát nước để gia cố nền đất yếu cho nền đường bộ tại thành phố hải phòng

...12♦ • •1.2.1.Phán biệt nên dầt yểu.........................................131.2.2.Phán loại đất yếu.............................................13

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu bấc thấm thoát nước để gia cố nền đất yếu cho nền đường bộ tại thành phố hải phòng

1.3.Các giài pháp xừ lý nên dât yêu dang dược áp dụng hiện nay......161.3.1.Mục (lích cùa việc cãi tạo và xừ lý nén dât yêu...............161.3.2.('óc

2LÒI CÂM ONEm xin chân thành cam ơn trường Dại học Dàn lập Hai Phòng trong thời gian học tập chương trinh cao học vừa qua đà trang bị cho em được nhiề

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu bấc thấm thoát nước để gia cố nền đất yếu cho nền đường bộ tại thành phố hải phòng1...............................................44CHƯƠNG 2. DIỀU KIỆN DỊA CIIẢT CÔNG TRÌNH HÀI PHÒNG....462.1.Tông quan về thành phô Hài Phòng........

........................462.2.Hiện trạng giao thông đường hộ thành pho Hái Phòng..............472.3.Diêu kiện dịa chỉìt công trình Hài Phòng.......... Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu bấc thấm thoát nước để gia cố nền đất yếu cho nền đường bộ tại thành phố hải phòng

..............512.3.1.Địa hình, dịa mạo.............................................512.3.2.Cát! rạo địa chát, địa tâng...............................

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu bấc thấm thoát nước để gia cố nền đất yếu cho nền đường bộ tại thành phố hải phòng

....522.3.3.Tinh chất cơ lý cùa từng lóp dắt:.............................532.3.4.Tinh hình địa chat thủy vân...................................532.3.

2LÒI CÂM ONEm xin chân thành cam ơn trường Dại học Dàn lập Hai Phòng trong thời gian học tập chương trinh cao học vừa qua đà trang bị cho em được nhiề

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu bấc thấm thoát nước để gia cố nền đất yếu cho nền đường bộ tại thành phố hải phòngiện địa rang phù hợp áp dụng giãi pháp bấc tham (PVD)..61

2LÒI CÂM ONEm xin chân thành cam ơn trường Dại học Dàn lập Hai Phòng trong thời gian học tập chương trinh cao học vừa qua đà trang bị cho em được nhiề