KHO THƯ VIỆN 🔎

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu giải pháp thi công cho cọc ống ly tâm ứng suất trước bằng robot ép cọc

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         79 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu giải pháp thi công cho cọc ống ly tâm ứng suất trước bằng robot ép cọc

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu giải pháp thi công cho cọc ống ly tâm ứng suất trước bằng robot ép cọc

PHẦN MỞ DẤU1.Lý do chọn đê tàiDo trong các còng trinh xây dựng sư dụng cọc bè tông côt thép thường có các mặt hạn chê như:Cọc BTCT thường hay xưât hiệ

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu giải pháp thi công cho cọc ống ly tâm ứng suất trước bằng robot ép cọcện sớm các vet nứt trong cọc do bicn dạng không lương thích giữa thép và bê lòng.(’ọc B ỉ (■ 1 thường khi cọc chịu kéo vả uôn. phẩn bê tông trong cọc

phát sinh các vét nứt làm giảm khá năng chòng ăn môn cúa cọc, từ dò làm giám tuôi thọ của cọc. nhắt lã trong cácmôi trường ăn mòn mạnh.Đẻ khắc phục cá Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu giải pháp thi công cho cọc ống ly tâm ứng suất trước bằng robot ép cọc

c hạn che của cọc bê tông cot thép thường thi cọc bê tòng ly tàm ứng suảt trước cỏ cãc ưu diêm mà cọc bẻ tông cot thép thường không dáp ứng dược với c

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu giải pháp thi công cho cọc ống ly tâm ứng suất trước bằng robot ép cọc

ác ưu diêm:Bè lông được nén trước ớ đicư kiện khai thác phân bê lông không suâl hiện ứng suâl kéo (hoặc ncu có suâl hiện thi giá trị nho không gây nứt

PHẦN MỞ DẤU1.Lý do chọn đê tàiDo trong các còng trinh xây dựng sư dụng cọc bè tông côt thép thường có các mặt hạn chê như:Cọc BTCT thường hay xưât hiệ

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu giải pháp thi công cho cọc ống ly tâm ứng suất trước bằng robot ép cọc án mòn CỎI thep, an mòn sulphateDo sử dụng bê tông và thép cường dộ cao nên tiết diện cốt thép giám dần den trọng lượng của cọc giâm. Hiuận lọi cho v

iệc vận chuyên, thi côngCọc bê tông ly lâm ứng suâl trước có độ cứng lớn hơn cọc bê tông cốt thép thường nen có thề đóng sâu vào nen đất hơn lận dụng Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu giải pháp thi công cho cọc ống ly tâm ứng suất trước bằng robot ép cọc

khà năng chịu lai cua đắt nen dẫn đen sư dụng ít cọc trong một đài móng hơn. Chi phí xây dựng móng giam dan đêncó lựi vê kinh lê.2.Mục đích nghiên cứu

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu giải pháp thi công cho cọc ống ly tâm ứng suất trước bằng robot ép cọc

Trcn cơ sở khảo sát thực tê và các kết quà nghiên cứu cua các tác giả trong và ngoài nước vê giãi pháp thi công cọc ông bê tỏng ứng suàt trước.2Thay t

PHẦN MỞ DẤU1.Lý do chọn đê tàiDo trong các còng trinh xây dựng sư dụng cọc bè tông côt thép thường có các mặt hạn chê như:Cọc BTCT thường hay xưât hiệ

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu giải pháp thi công cho cọc ống ly tâm ứng suất trước bằng robot ép cọc bê tông ly tâm ứng lực trước xà điêu kiện thi còng thực tê đè sừ dụng cọc be tông ly làm ứng lực trước đạt hiệu quả cao.3.ĐỐÌ tượng và phạm vi nghiên

cứuĐôi lượng nghiên cứu: Nghiên cửu giâi pháp thi công cọc ly lâm ứng suàt trước bang Robot.4.Ý nghía khoa học vã thực tiền của đê tàiVới diều kiện t Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu giải pháp thi công cho cọc ống ly tâm ứng suất trước bằng robot ép cọc

hực tế xây dựng xây dựng hiện nay dại da số các công trinh dều su dụng cọc cho xử lý nen nhât là cọc ông cọc l.v lâm ứng suàl trước nên việc nghiên cứ

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu giải pháp thi công cho cọc ống ly tâm ứng suất trước bằng robot ép cọc

u dể tài này hoàn toàn ãp dung dược cho thục tiền3CHƯƠNG I:TÔNG QUAN VÈ cọc ÓNG LY TÂM ÚNG SUẤT TRƯỚC VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG ÉP cọc BẢNG ROBOT1.1

PHẦN MỞ DẤU1.Lý do chọn đê tàiDo trong các còng trinh xây dựng sư dụng cọc bè tông côt thép thường có các mặt hạn chê như:Cọc BTCT thường hay xưât hiệ

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu giải pháp thi công cho cọc ống ly tâm ứng suất trước bằng robot ép cọcg nhà máy. với dây chuyền công nghệ cao. Trong dó cọc được đổ bè lóng với định lượng đà được tính loán trước vào irong khuôn thép bịt kín và được càng

kéo thép trước. Bệ câng nco gi ừ thép chính là ván khuôn cọc và được quay ly lâm ờ lốc độ cao bè lông được vâng đều ra bên ngoài lạo thành phần thân Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu giải pháp thi công cho cọc ống ly tâm ứng suất trước bằng robot ép cọc

cọc theo hình iron rồng và được trưng hấp trong bổ cao áp lù 6 giờ đèn X giò sau đó được tháo dờ ván khuôn vã cô thế vận chuyến dược ngay kill thào vã

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu giải pháp thi công cho cọc ống ly tâm ứng suất trước bằng robot ép cọc

n khuôn dến bài tập kết.-Phân loại cọcr (’ọc be lông li lâm ứng lực trước thường PC là cọc bê lông li lâm ứng lực trước được sán suấl bang phưong pháp

PHẦN MỞ DẤU1.Lý do chọn đê tàiDo trong các còng trinh xây dựng sư dụng cọc bè tông côt thép thường có các mặt hạn chê như:Cọc BTCT thường hay xưât hiệ

Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu giải pháp thi công cho cọc ống ly tâm ứng suất trước bằng robot ép cọcrước được sân suấl bằng phưcmg pháp quay li lâm có cấp độ bền chịu nén cua bè tòng không nho hơn B60- cấu tạo:4I linh 1.1 Chi tiết cấu tạo cọc-Phạm vi

áp dụng:(’ọc bè lòng ly lầm ứng suấl trước được ứng dụng nít nhiều trong lình vực xây dụng lừ nhà ó dân dụng, nhà xướng cống nghiệp, nhà máy đen các Luận văn thạc sĩ kĩ thuật nghiên cứu giải pháp thi công cho cọc ống ly tâm ứng suất trước bằng robot ép cọc

cóng trình hen cáng, và thúy lợi...-Vu nhược diem:a. ưu điềm

PHẦN MỞ DẤU1.Lý do chọn đê tàiDo trong các còng trinh xây dựng sư dụng cọc bè tông côt thép thường có các mặt hạn chê như:Cọc BTCT thường hay xưât hiệ

PHẦN MỞ DẤU1.Lý do chọn đê tàiDo trong các còng trinh xây dựng sư dụng cọc bè tông côt thép thường có các mặt hạn chê như:Cọc BTCT thường hay xưât hiệ