KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế Văn Hóa Của Người Sán Chỉ Ở Huyện Tiên Yên Tỉnh Quảng Ninh (1986-2018)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         107 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế Văn Hóa Của Người Sán Chỉ Ở Huyện Tiên Yên Tỉnh Quảng Ninh (1986-2018)

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế Văn Hóa Của Người Sán Chỉ Ở Huyện Tiên Yên Tỉnh Quảng Ninh (1986-2018)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRI ỜNG DẠI HỌC su* PHẠMTRÀN NỮ'NHI 'HÁNGĐỜI SÓNG KINH TÉ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI SÁN CHỈ Ở HUYỆN TIÊN YÊN TỈNH QUẢNG NINH (1986 - 2018)

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế Văn Hóa Của Người Sán Chỉ Ở Huyện Tiên Yên Tỉnh Quảng Ninh (1986-2018))LUẬN VĂN THẠC sĩ LỊCH sữTHÁĨ NGUYÊN - 2019Số hóa bới Trung tâm Học liệu và Công nghệ (hông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 1RI ỜNG

DẠI HỌC su* PHẠMTRÂN NÍÌ NHC HÀ.NGĐỜI SÓNG KINH TÉ VĂN HÓACỦA NGƯỜI SÁN CHỈ Ỏ HUYỆN TIÊN YÊN TỈNH QUẢNG NINH (1986 - 2018)Ngành: LỊCH sử VIẸT NAM Mã (Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế Văn Hóa Của Người Sán Chỉ Ở Huyện Tiên Yên Tỉnh Quảng Ninh (1986-2018)

số: 8.22.90.13LUẬN VĂN THẠC sĩ LỊCH sữNgưỏi hướng dần khoa học: TS. KIM NGỌC THU TRANGTHÁI NGUYÊN-2019sổ hóa bới Trung tâm Học liệu và Công nghệ thòng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế Văn Hóa Của Người Sán Chỉ Ở Huyện Tiên Yên Tỉnh Quảng Ninh (1986-2018)

tin - DHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnLỜI CAM DOANTôi xin cam đoan công trinh nghiên cửu: “Dời sồng kinh tế, vàn hỏa cua người Sán Chì' ừ huyện Tiên Yên tin

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRI ỜNG DẠI HỌC su* PHẠMTRÀN NỮ'NHI 'HÁNGĐỜI SÓNG KINH TÉ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI SÁN CHỈ Ở HUYỆN TIÊN YÊN TỈNH QUẢNG NINH (1986 - 2018)

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế Văn Hóa Của Người Sán Chỉ Ở Huyện Tiên Yên Tỉnh Quảng Ninh (1986-2018)ung thực chưa được còng bồ.Thái Nguyền, ngày 79 tháng Ị Ị nám 2019 l ác giã luận vanTrân Nừ Như HángiSổ hổn bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông

(in - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnLÒI CẢM ƠNĐê hoàn thành luận vãn. tác giã xin bày tỏ lòng biêt ơn sâu sac tới người hướng dẫn khoa học - TS. Kim Ngọc T (Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế Văn Hóa Của Người Sán Chỉ Ở Huyện Tiên Yên Tỉnh Quảng Ninh (1986-2018)

hu Trang đã tận tinh giúp đờ tâc giã trong quá trình thực hiện luận văn.Tác gia xin chân thành cám ơn các thầy cô giáo trong bộ môn Lịch sư Việt Nam v

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế Văn Hóa Của Người Sán Chỉ Ở Huyện Tiên Yên Tỉnh Quảng Ninh (1986-2018)

à Thê giới khoa Lịch sữ trường Đại học sư phạm - Dại học Thái Nguyên, đà chi bão tận tinh, động viên, khích lệ tác gia trong suốt quá trình học tập và

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRI ỜNG DẠI HỌC su* PHẠMTRÀN NỮ'NHI 'HÁNGĐỜI SÓNG KINH TÉ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI SÁN CHỈ Ở HUYỆN TIÊN YÊN TỈNH QUẢNG NINH (1986 - 2018)

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế Văn Hóa Của Người Sán Chỉ Ở Huyện Tiên Yên Tỉnh Quảng Ninh (1986-2018)học. Huyện ủy, Uy ban nhân dân. Phòng Vãn hóa Thông Tin. Phỏng Dân tộc. Phòng Thông kè huyện Tiên Yên tinh Quàng Ninh trong quá trinh tác giã tìm tư l

iệu.Cuôi cùng, tác già xin gửi lời cam ơn tới gia dinh, bạn bè. dòng nghiệp đà dộng viên, giúp dờ tác gia trong suốt quá trinh học tập và hoàn thành l (Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế Văn Hóa Của Người Sán Chỉ Ở Huyện Tiên Yên Tỉnh Quảng Ninh (1986-2018)

uận văn.Xin tràn trọng cảm ơn!Thái Nguyên, ngày /9 tháng // nủììì 20 Ị 9 Tác già luận vănTrân Nữ Như HàngiiSổ hớa bời Trung lâm Họe liệu và Công nghè

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế Văn Hóa Của Người Sán Chỉ Ở Huyện Tiên Yên Tỉnh Quảng Ninh (1986-2018)

thông tin - ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRI ỜNG DẠI HỌC su* PHẠMTRÀN NỮ'NHI 'HÁNGĐỜI SÓNG KINH TÉ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI SÁN CHỈ Ở HUYỆN TIÊN YÊN TỈNH QUẢNG NINH (1986 - 2018)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRI ỜNG DẠI HỌC su* PHẠMTRÀN NỮ'NHI 'HÁNGĐỜI SÓNG KINH TÉ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI SÁN CHỈ Ở HUYỆN TIÊN YÊN TỈNH QUẢNG NINH (1986 - 2018)