KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế, Văn Hóa Của Người Dao Thanh Phán Ở Huyện Hải Hà Tỉnh Quảng Ninh (1986- 2018)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         123 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế, Văn Hóa Của Người Dao Thanh Phán Ở Huyện Hải Hà Tỉnh Quảng Ninh (1986- 2018)

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế, Văn Hóa Của Người Dao Thanh Phán Ở Huyện Hải Hà Tỉnh Quảng Ninh (1986- 2018)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI”ỜNG BẠI HỌC' su’ PHẠM • • •LÊ THỊ THÙYDỜI SÓNG KINH TÉ, VÃN HÓA CỬA NGƯỜI DAO THANH PHÁN Ở HUYỆN HẢI HÀ TỈNH QUẢNG NINH (1986-2

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế, Văn Hóa Của Người Dao Thanh Phán Ở Huyện Hải Hà Tỉnh Quảng Ninh (1986- 2018)2018)LUẬN VĂN THẠC sĩ LỊCH sửTHÁI NGU YÊN - 2019Số hóa hỡi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜN

G ĐẠI HỌC su’ PHẠM • • •LÊ THỊ THỦYDỜI SÓNG KINH TÉ, VÃN HÓA CỬA NGƯỜI DAO THANH PHÁN Ờ HUYẸN HẢI HÀ TỈNH QUẢNG NINH (1986-2018)Ngành: Lịch sử Việt Na (Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế, Văn Hóa Của Người Dao Thanh Phán Ở Huyện Hải Hà Tỉnh Quảng Ninh (1986- 2018)

m Mã số: 8229013LUẬN VÀN THẠC sĩ LỊCH sửNgười hướng dẫn khoa học: TS. HOÀNG THỊ MỸ HẠNHTHÁI NGUYÊN - 2019số hóa hời Trung tâm Học liệu và Công nghệ th

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế, Văn Hóa Của Người Dao Thanh Phán Ở Huyện Hải Hà Tỉnh Quảng Ninh (1986- 2018)

ông lin ĐHTNhttp://lrc.mu.edu.vnLỜI CAM ĐOANl ồi xin cam đoan: l)ề tài Dời sổng kinh tề, vân hóa cùa ngưừi Dao Thanh Phán ở huyện Hai Hà tinh Quăng Ni

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI”ỜNG BẠI HỌC' su’ PHẠM • • •LÊ THỊ THÙYDỜI SÓNG KINH TÉ, VÃN HÓA CỬA NGƯỜI DAO THANH PHÁN Ở HUYỆN HẢI HÀ TỈNH QUẢNG NINH (1986-2

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế, Văn Hóa Của Người Dao Thanh Phán Ở Huyện Hải Hà Tỉnh Quảng Ninh (1986- 2018)ng thực, không sao chép lừ bất kỳ cóng trình nào khác mà không trích dản. l)ề lài này chưa lừng được công bố trong bất kỳ công trình nào.l ôi xin chịu

hoàn loàn trách nhiệm về lời cam doan nãy cùa mình.Thái Nguyên, tháng ỉ ì nỏm 2019Tác gia luận vãnLê Thị ThàySố hóa bời Trung tâm Học liệu và Cóng ng (Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế, Văn Hóa Của Người Dao Thanh Phán Ở Huyện Hải Hà Tỉnh Quảng Ninh (1986- 2018)

hệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.cdu.vnLỜI CẤM ƠNTrước hết. tôi xin bày tó lòng biết ơn sâu săc tới cô giáo hướng dẫn TS Hoàng Thi Mỳ Hạnh, cùng các

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế, Văn Hóa Của Người Dao Thanh Phán Ở Huyện Hải Hà Tỉnh Quảng Ninh (1986- 2018)

thầy cô trong Khoa Lịch sữ. trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đà chi bão tận tinh, động viên, khích lệ tói trong suốt quá trình học tập và

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI”ỜNG BẠI HỌC' su’ PHẠM • • •LÊ THỊ THÙYDỜI SÓNG KINH TÉ, VÃN HÓA CỬA NGƯỜI DAO THANH PHÁN Ở HUYỆN HẢI HÀ TỈNH QUẢNG NINH (1986-2

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế, Văn Hóa Của Người Dao Thanh Phán Ở Huyện Hải Hà Tỉnh Quảng Ninh (1986- 2018)n xă Quang Sơn đà tạo điều kiện thuận lọi về mọi mặt để tôi hoàn thành Luận văn.Trong thời gian đi thực tế, tôi đà nhàn dược sự giúp đờ nhiệt tình cùa

các già lãng, trường bân và nhùng người cung cấp thông tin ớ huyện Hãi Hà. huyện Đầm Hà tinh Quãng Ninh. Tôi xin chân (hành cam ơn sự giúp đờ quý báu (Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế, Văn Hóa Của Người Dao Thanh Phán Ở Huyện Hải Hà Tỉnh Quảng Ninh (1986- 2018)

đó.Cuối cùng, tôi xin được bày tỡ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè. đồng nghiệp đà động viên, giúp đờ lôi trong quá trình học tập vù hoàn th

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đời Sống Kinh Tế, Văn Hóa Của Người Dao Thanh Phán Ở Huyện Hải Hà Tỉnh Quảng Ninh (1986- 2018)

ành luận văn.Thái Nguyên, ngày II tháng II nám 2019 Tác già luận vãnLê Thị ThìtySố hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI”ỜNG BẠI HỌC' su’ PHẠM • • •LÊ THỊ THÙYDỜI SÓNG KINH TÉ, VÃN HÓA CỬA NGƯỜI DAO THANH PHÁN Ở HUYỆN HẢI HÀ TỈNH QUẢNG NINH (1986-2

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI”ỜNG BẠI HỌC' su’ PHẠM • • •LÊ THỊ THÙYDỜI SÓNG KINH TÉ, VÃN HÓA CỬA NGƯỜI DAO THANH PHÁN Ở HUYỆN HẢI HÀ TỈNH QUẢNG NINH (1986-2