KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Nhà Nước Đối Với Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Ngành Than Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         197 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Nhà Nước Đối Với Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Ngành Than Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Nhà Nước Đối Với Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Ngành Than Việt Nam

BỌ KÉ HOẠCH VÀ ĐÀI TưBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN NGHIÊN cưr ọrÁN LÝ KINH TÉ TRI NG ƯƠNGPHƯƠNG HƯT TƯNGĐÔI MÓI QUẢN LÝ NHÀ NT be ĐÓI VÓI PHÁT 1R1ẼN NGUÒ

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Nhà Nước Đối Với Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Ngành Than Việt NamÒN NHÂN Lực CỦA NGÀNĨĨ THAN’ VTẸT N AMLVẠN ẤN TIẾN Sĩ KINH TẺHà Nội - Nám 2018p _________________________________________. ....___ĨBộ KÉ HOẠCH VÀ ĐÀU

TưBộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN NGHIÊN ( ( ì QƯẤN LÝ KINH TÉ TRƯNG ƯƠNGPHƯƠNG Hưu TƯNGĐÔI MÓI QUÀN LÝ NHÀ NI Óc ĐÓI VÓI PHÁT TR1ẼN NGUÒN NĨĨÂN Lực CỬA NG (Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Nhà Nước Đối Với Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Ngành Than Việt Nam

ÀNH THAN VĨẸT NAMChuyên ngành: Ọuiìn lý kinh tê Mã số: 9.34.04.10LUẶN ÁN TIẺN Sĩ KINH TÉNGƯỜĨ HƯỞNG DAN KHO A HỌC:1: I S. Nguyền Mạnh Hài2: PGS. I s.

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Nhà Nước Đối Với Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Ngành Than Việt Nam

Mạc Văn l iếnHà Nội-Nồm 2018Sì__________________________——_______________________________itsLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan luận án là công trinh nghiên

BỌ KÉ HOẠCH VÀ ĐÀI TưBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN NGHIÊN cưr ọrÁN LÝ KINH TÉ TRI NG ƯƠNGPHƯƠNG HƯT TƯNGĐÔI MÓI QUẢN LÝ NHÀ NT be ĐÓI VÓI PHÁT 1R1ẼN NGUÒ

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Nhà Nước Đối Với Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Ngành Than Việt Nam qua nghiên cứu mà luận ân dạt dược là do tôi tự tìm hiếu, phản tích một cách trung thực, khách quan và chưa lừng công bô trong bầt kỳ công trinh nghi

ên cứu khoa học nào khác.l ác giả luận ânPhương Hũru TừngLỜI CẢM ƠNTrong quá trinh học tập và hoàn thành luận án. tôi dà nhận được rất nhiều sự quan t (Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Nhà Nước Đối Với Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Ngành Than Việt Nam

âm. giúp đừ. động viên cùa gia đình, đỏng nghiệp, các nhà khoa học. quý thây cỏ, và Ban lành dạo Viện Nghiên cửu quân lý kinh tố Trung ương, Trung lâm

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Nhà Nước Đối Với Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Ngành Than Việt Nam

Tư vân quan lý và Dào tạo.Tác giã xin Iràn trọng cam ơn sự hướng dan khoa học sâu sac cua hai thây hướng dần rs. Nguyền Mạnh Hài và PGS.TS. Mạc Vãn l

BỌ KÉ HOẠCH VÀ ĐÀI TưBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN NGHIÊN cưr ọrÁN LÝ KINH TÉ TRI NG ƯƠNGPHƯƠNG HƯT TƯNGĐÔI MÓI QUẢN LÝ NHÀ NT be ĐÓI VÓI PHÁT 1R1ẼN NGUÒ

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Nhà Nước Đối Với Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Ngành Than Việt Nam tạo dà tạo một môi trường nghiên cứu đầy lính khoa học và thuận lợi đề NCS thực hiện luận ản của minh.Tác gia cùng xin Irân trọng cam ơn Bộ Kê hoạch

- Dâu lư. Bộ Công thương, l ập doàn công nghiệp Chan - Khoáng sản Việt Nam, l ông công ty’ Dông Bắc - BQP, Và các doanh nghiệp cua ngành than Việt Nam (Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Nhà Nước Đối Với Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Ngành Than Việt Nam

đà lạo điều kiện thuận lợi cho tác giá trong quá trinh diều tra. thu thập so liệu dê thực hiện các nội dung cua đê lài luận án.Xin câm ơn gia dinh và

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Nhà Nước Đối Với Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Ngành Than Việt Nam

dong nghiệp. Thư viện quốc gia Việt Nam. Thư viện trường Dại học Nội vụ Hà Nội đà giúp đờ lác gia trong quá trinh (hu (hập tư liệu dê thực hiện dề tả

BỌ KÉ HOẠCH VÀ ĐÀI TưBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN NGHIÊN cưr ọrÁN LÝ KINH TÉ TRI NG ƯƠNGPHƯƠNG HƯT TƯNGĐÔI MÓI QUẢN LÝ NHÀ NT be ĐÓI VÓI PHÁT 1R1ẼN NGUÒ

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Nhà Nước Đối Với Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Ngành Than Việt Nam...................V

BỌ KÉ HOẠCH VÀ ĐÀI TưBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN NGHIÊN cưr ọrÁN LÝ KINH TÉ TRI NG ƯƠNGPHƯƠNG HƯT TƯNGĐÔI MÓI QUẢN LÝ NHÀ NT be ĐÓI VÓI PHÁT 1R1ẼN NGUÒ