KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Đời Sống Thẩm Mỹ Của Người Việt Thời Kỳ Hùng Vương

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         185 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Đời Sống Thẩm Mỹ Của Người Việt Thời Kỳ Hùng Vương

(Luận Án Tiến Sĩ) Đời Sống Thẩm Mỹ Của Người Việt Thời Kỳ Hùng Vương

HỌC VIỆN CHÍNH trị qưỏc gia hò c hí minhLÊ THỊ THÌ YĐỜI SÓNG THẢM MỸ CỦA NGƯỜI VIỆT THỜI KỲ HÙNG VƯƠNGĨ.UẠN ÁN TIẺN Sĩ NGÀNH CHỦ NGHÍA DUY VẶT BILN CI

(Luận Án Tiến Sĩ) Đời Sống Thẩm Mỹ Của Người Việt Thời Kỳ Hùng VươngIIÚNc; VÀ CHÙ NGHĨA DUY VẬT LỊCH sửHÀ NỘI - 2020HỌC MEN CHÍNH TRỊ QUÓC GIA HÔ CHÍ MINHLÊ THỊ THÌ YĐÒI SÓNG THÂM MỸ CỦA NGƯỜI VIỆT THÒI KỲ HÙNG VƯƠNGLU

ẬN ÁN TIẾN Sỉ NGÀNH (III NGHĨA 1)1 Y VẶT BIỆN CHÚNG VÀ C HÚ NGHĨA DUY VẠT LỊCH sứ Mã sơ: 92 29 002NGƯỜI HƯỚNG DÁN KHOA HỌC:1.GS.TS Nguyền Văn Huyên2.T (Luận Án Tiến Sĩ) Đời Sống Thẩm Mỹ Của Người Việt Thời Kỳ Hùng Vương

S. Lương Thu HiềnHÀ NỘI - 2020LỜI CAM DOANl òi xin cam đoan đày ỉà cóng trình nghiên cứu cùa riêng tôi. Các sô liệu, kêt qua nêu trong ìuận án ỉà trun

(Luận Án Tiến Sĩ) Đời Sống Thẩm Mỹ Của Người Việt Thời Kỳ Hùng Vương

g thực, có nguồn gốc rõ ràng và được trích dan dày đủ theo quy dinh.l ác giãLê Thị Thùy.MỤC LỤCTrangMỜ ĐÂU1Chưưng 1: TÓNG Ql AN TÌNH HÌNH NGHIÊN CÚT L

HỌC VIỆN CHÍNH trị qưỏc gia hò c hí minhLÊ THỊ THÌ YĐỜI SÓNG THẢM MỸ CỦA NGƯỜI VIỆT THỜI KỲ HÙNG VƯƠNGĨ.UẠN ÁN TIẺN Sĩ NGÀNH CHỦ NGHÍA DUY VẶT BILN CI

(Luận Án Tiến Sĩ) Đời Sống Thẩm Mỹ Của Người Việt Thời Kỳ Hùng Vươngdề dặt ra dối với luận án 30 Chương 2: NIRiNG VAN DẺ LÝ LUẬN VẼ DỜI SÕNG THẤM MỸCÙA NGƯỜI VIỆT THỜI KỲ HÙNG VƯƠNG342.1.1 .ý luận về dời sống thâm mỹ v

à về thời kỳ I lùng Vương342.2.Các tiền dể. diều kiện hình thành dời sống thâm mỹ người Việt thời kỳHùng Vương51Chương 3: NHƯNG BIÊU HIỆN CHÙ YẺl (.í (Luận Án Tiến Sĩ) Đời Sống Thẩm Mỹ Của Người Việt Thời Kỳ Hùng Vương

A ĐÒI SONG I HÃM MỲ NGƯỜI MẸT THỜI KỲ HÙNG VƯƠNG793.1.Sự biêu hiện cùa khách (hê thâm mỳ thời kỳ Hùng Vương793.2.Sự biêu hiện của chú thê thâm mỳ thời

(Luận Án Tiến Sĩ) Đời Sống Thẩm Mỹ Của Người Việt Thời Kỳ Hùng Vương

kỳ Hùng Vương1153.3.('ác san phàm cua sự tương tác giừa chu thế thâm mỹ và khách thểthẩm mỹ thời kỳ 1 lùng Vương124Chương 4: DẠC DIẺM, Ý NGHĨA VÀ MỌT

HỌC VIỆN CHÍNH trị qưỏc gia hò c hí minhLÊ THỊ THÌ YĐỜI SÓNG THẢM MỸ CỦA NGƯỜI VIỆT THỜI KỲ HÙNG VƯƠNGĨ.UẠN ÁN TIẺN Sĩ NGÀNH CHỦ NGHÍA DUY VẶT BILN CI

HỌC VIỆN CHÍNH trị qưỏc gia hò c hí minhLÊ THỊ THÌ YĐỜI SÓNG THẢM MỸ CỦA NGƯỜI VIỆT THỜI KỲ HÙNG VƯƠNGĨ.UẠN ÁN TIẺN Sĩ NGÀNH CHỦ NGHÍA DUY VẶT BILN CI