KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Tổ Chức Quản Trị Các Doanh Nghiệp Có Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Tại Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         229 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Tổ Chức Quản Trị Các Doanh Nghiệp Có Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Tại Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Tổ Chức Quản Trị Các Doanh Nghiệp Có Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Tại Việt Nam

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH TÊ QỪÔC DÂN----0O0-----vủ THỊ MINH HIÊNĐÓI MỚI TÒ CHỨC QUÂN TRỊ CÁC DOANH NGHIỆP CÓ ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI DIỆ

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Tổ Chức Quản Trị Các Doanh Nghiệp Có Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Tại Việt NamỆN TỬ TẠI VIETNAMCHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SÓ: 62.34.05.01LUẬNẢN TIÊN Sĩ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝNGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC:1.GS.TS Nguyễn Đình

Phan2.PGS.TS Nguyễn Thế Phán— HÀ NỘI, 2011 —LỜI CẢM ƠNi í. í. iãĩíĩ'. Á i. SífJtỉií>J*ĩfJ»ỉ;ỉfĩrJiĩfJiỉÌMủ&jMÌiĩ>JmJUiStĩìSìữì£ủJ»ứĩlĩlSfữ/ữll "Trước (Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Tổ Chức Quản Trị Các Doanh Nghiệp Có Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Tại Việt Nam

Hèn, Tòi xin bày tó lòng biết ơn sàn sắc tới giáo viên hưởng dẫn khoa học -GS.TS. Nguyễn Dinh Phun. Chữ tịch Hội đồng Trưởng. nguyên Hiệu phó Trường Đ

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Tổ Chức Quản Trị Các Doanh Nghiệp Có Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Tại Việt Nam

ợi học Kinh tề quồc dàn và PGS. TS. Nguyền Thê Phán ■ Phô chù nhiệm Khoa Báỉ dòng san và Tài nguyên mòi trường dã het sức tợn tinh hướng dan, chỉ bão.

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH TÊ QỪÔC DÂN----0O0-----vủ THỊ MINH HIÊNĐÓI MỚI TÒ CHỨC QUÂN TRỊ CÁC DOANH NGHIỆP CÓ ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI DIỆ

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Tổ Chức Quản Trị Các Doanh Nghiệp Có Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Tại Việt Nam bỏ môn ỘTDN cùng các Thầy Cò giáo Khoa OTKD dà dóng góp nhiều ý kiến quý' báu cho Luận àn cùa Tòi thêm hoàn thiên về một nội dung và hình thức. Nhân

dày Tòi cùng xin giá lời câm ơn tới các Thảy Cò giảo Viên salt dai hoc dà tao diều kiên giúp dờ nhanh chõng vê mật thủ tục. quy trình trong suòt quá t (Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Tổ Chức Quản Trị Các Doanh Nghiệp Có Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Tại Việt Nam

rình làm Luân ánXin tràn trọng câm ơn TS.Doàn Duy Khương - Phó Chữ tịch Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam cùng các cân bò thtíòc Viên Tin hộc d

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Tổ Chức Quản Trị Các Doanh Nghiệp Có Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Tại Việt Nam

oanh nghiẽp (VCCI), PGS. TS Tạ Kim Ngọc - Phó tồng biên lập Tap chí Kinh tế Châu j Thái Binh Dương (Viện nghiên cứu kinh tề thề giời ); Th.s Trần Than

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH TÊ QỪÔC DÂN----0O0-----vủ THỊ MINH HIÊNĐÓI MỚI TÒ CHỨC QUÂN TRỊ CÁC DOANH NGHIỆP CÓ ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI DIỆ

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Tổ Chức Quản Trị Các Doanh Nghiệp Có Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Tại Việt Nam Phòng thòng tin TMĐT (Cục xúc tiến Thương Mại); Cồng Thương mai diên từ (ECVN); ỉ ỉ 4 doanh nghiệp ớ miền Bấc. miền Trung và miền Nam dã trà lòi phiế

u kháo sát diều tra và Ban lành dạo 10 doanh nghiệp dược chộn làm mau nghiên cứu... dà sân ỉònggnìp dờ và cung cấp các tài ìiệu, sồ ìiệu có hèn quan d (Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Tổ Chức Quản Trị Các Doanh Nghiệp Có Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Tại Việt Nam

ền dề tài.Tòi cùng xin già lời câm ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu Trường Dụi học Phương Dông, Ban chũ nhiệm Khoa Kinh tể - Quăn trị kinh doanh dà tợo di

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Tổ Chức Quản Trị Các Doanh Nghiệp Có Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Tại Việt Nam

ều kiên hồ trợ về mọt thời gian cho Tôi hoàn thành khoá học.Xin dược bày' tò tinh câm tới bạn bè. dồng nghiệp, sinh viên • nhưng người dà luôn quan tà

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH TÊ QỪÔC DÂN----0O0-----vủ THỊ MINH HIÊNĐÓI MỚI TÒ CHỨC QUÂN TRỊ CÁC DOANH NGHIỆP CÓ ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI DIỆ

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Tổ Chức Quản Trị Các Doanh Nghiệp Có Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Tại Việt Nam yêu trong gia dinh dà hión kề cân. dõng viên, giúp dờ cá về mặt vật chất và tinh thần trong snot quá trình học tập và dộc bièt là thời gian làm Lượn

ânXin trân trọng cùm ơn !Tác già 177 Thị Minh Hiềnhttps://khothuvỉen.comMỤC LỤCTrangLỜI cam đoanLời câm ơnDanh mục chừ cãi viét tắtDanh mục bàng biềnD (Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Tổ Chức Quản Trị Các Doanh Nghiệp Có Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Tại Việt Nam

anh mục hình vèPHÂN Mơ ĐÁUTinh cắp thiết của đề tải nghiên cứu.......................................... 1Mục đích và nhiệm vu nghiên cứu.............

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Tổ Chức Quản Trị Các Doanh Nghiệp Có Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Tại Việt Nam

.................................. 4Đổi nrợng và phạm VI nghiên cứu............................................... 5Phương pháp và số liêu nghiên cứu.

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH TÊ QỪÔC DÂN----0O0-----vủ THỊ MINH HIÊNĐÓI MỚI TÒ CHỨC QUÂN TRỊ CÁC DOANH NGHIỆP CÓ ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI DIỆ

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Tổ Chức Quản Trị Các Doanh Nghiệp Có Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Tại Việt Namán................................................... 23(HƯƠNG 1 - LÝ LUẬN VÉ ĐỚI MỚI Tơ CHỨC QUẤN TRỊ CÁC DOANH NGHIỆP CÓ UNG DỤNG THI ONG MẠI ĐIỆN T

Ú1.1.Những vấn đề cơ ban về tồ chức quàn trỊ doanh nghiệp.................... 25 (Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Tổ Chức Quản Trị Các Doanh Nghiệp Có Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Tại Việt Nam

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH TÊ QỪÔC DÂN----0O0-----vủ THỊ MINH HIÊNĐÓI MỚI TÒ CHỨC QUÂN TRỊ CÁC DOANH NGHIỆP CÓ ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI DIỆ