KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Đời Sống Dân Gian Trong Hoạt Động Bảo Tàng Hiện Nay (Nghiên Cứu Trường Hợp Bảo Tàng Thành Phố Hồ Chí Minh)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         157 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Đời Sống Dân Gian Trong Hoạt Động Bảo Tàng Hiện Nay (Nghiên Cứu Trường Hợp Bảo Tàng Thành Phố Hồ Chí Minh)

(Luận Án Tiến Sĩ) Đời Sống Dân Gian Trong Hoạt Động Bảo Tàng Hiện Nay (Nghiên Cứu Trường Hợp Bảo Tàng Thành Phố Hồ Chí Minh)

VIEN HÀN LÂMKHOA HOC XẢ HOI VIST NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỌIPHẠM LAN HƯƠNGDỜI SÓNG DÂN GIANTRONG HOẠT DỌNG BẢO TÀNG HIỆN NAY (NGHIÊN cúư TRƯỜNG HỢPBẢ

(Luận Án Tiến Sĩ) Đời Sống Dân Gian Trong Hoạt Động Bảo Tàng Hiện Nay (Nghiên Cứu Trường Hợp Bảo Tàng Thành Phố Hồ Chí Minh)ẢO TÀNG THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH)Ll ẬN ÁN 11EN SỈ VÀN HÓA HỌCHA -NỘI. 2020VIEN HÀN LÃMKHOA HOC XÀ HOI VIET NAM HỌC VIẸ.N KHOA HỌC XÃ HỌIPHẠM LAN III 'ONG

ĐỜI SÓNG DÂN GIANTRONG HOẠ I DỘNG BẢO TÀNG HIÊN NAY (NGHIÊN cứ’ư TRƯỜNG HỢPBẢO TÀNG THÀNH PHÔ HÔ CHÍ MINH)Ngành: Vân hóa dân giun Mà số: 9229040I.TẠN’ (Luận Án Tiến Sĩ) Đời Sống Dân Gian Trong Hoạt Động Bảo Tàng Hiện Nay (Nghiên Cứu Trường Hợp Bảo Tàng Thành Phố Hồ Chí Minh)

ÁN TIÊN sỉ VÂN' HÓA HỌCNGƯỜI HƯỚNG DÁN KHOA HỌC:1.GS.1S. LÊ HỎNG LY2.PGS.TS. NGĨTÉN TIIỊ PHƯƠNG CĨIÁMHA NỘI. 2020Ĩ.ỜT CAM DOANl ôi xui cam doan dày ỉ

(Luận Án Tiến Sĩ) Đời Sống Dân Gian Trong Hoạt Động Bảo Tàng Hiện Nay (Nghiên Cứu Trường Hợp Bảo Tàng Thành Phố Hồ Chí Minh)

ã cõng ưinh nghiên cứu cua riêng tôi. cãc kết qua nghiên cứu (tược Irinh l»ây Irong lnẬn -’in là trung thực, khách

VIEN HÀN LÂMKHOA HOC XẢ HOI VIST NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỌIPHẠM LAN HƯƠNGDỜI SÓNG DÂN GIANTRONG HOẠT DỌNG BẢO TÀNG HIỆN NAY (NGHIÊN cúư TRƯỜNG HỢPBẢ

(Luận Án Tiến Sĩ) Đời Sống Dân Gian Trong Hoạt Động Bảo Tàng Hiện Nay (Nghiên Cứu Trường Hợp Bảo Tàng Thành Phố Hồ Chí Minh)c chi rõ nguồn gốc.Há Nội. ngây 9 tháng 9 nam 2019Tác giã luận ánPhạm Lau HươngMỤC LỤCMỞĐẢU................................1Chương 1: TỎNG QUAN TỈNH H

ỈNH NGHIÊN cưu VÀ cơ SỞ LÝLUẬN...............................................................141.1.Tồng quan tinh hình nghiên cứu..................... (Luận Án Tiến Sĩ) Đời Sống Dân Gian Trong Hoạt Động Bảo Tàng Hiện Nay (Nghiên Cứu Trường Hợp Bảo Tàng Thành Phố Hồ Chí Minh)

...........141.1.1.Cảc nghiên cửu vể vân hóa đán gian và đời sổng dãn gian..141.12. Các nghiên cíni vè đời sổng dãn gian - bão tâng và cộng đòng ....

(Luận Án Tiến Sĩ) Đời Sống Dân Gian Trong Hoạt Động Bảo Tàng Hiện Nay (Nghiên Cứu Trường Hợp Bảo Tàng Thành Phố Hồ Chí Minh)

201.2.Cơ sờ lý luận.................................................241.2.1.Tinh chỉnh tĩi của bão tàng...............................24

VIEN HÀN LÂMKHOA HOC XẢ HOI VIST NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỌIPHẠM LAN HƯƠNGDỜI SÓNG DÂN GIANTRONG HOẠT DỌNG BẢO TÀNG HIỆN NAY (NGHIÊN cúư TRƯỜNG HỢPBẢ

VIEN HÀN LÂMKHOA HOC XẢ HOI VIST NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỌIPHẠM LAN HƯƠNGDỜI SÓNG DÂN GIANTRONG HOẠT DỌNG BẢO TÀNG HIỆN NAY (NGHIÊN cúư TRƯỜNG HỢPBẢ