KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Bằng Vốn Ngân Sách Nhà Nước Tại Các Tổ Chức Khoa Học Và Công Nghệ Thuộc Chính Phủ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         223 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Bằng Vốn Ngân Sách Nhà Nước Tại Các Tổ Chức Khoa Học Và Công Nghệ Thuộc Chính Phủ

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Bằng Vốn Ngân Sách Nhà Nước Tại Các Tổ Chức Khoa Học Và Công Nghệ Thuộc Chính Phủ

VIỆN HÀN LÂM KHOA HOC XÀ HÔI VIỆT NAM HỌC’ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN THỦY LANDÕT MỚĨ QUẤN TÁ Dự ÁN DẤU Tư XÂY DựNG BANG VÓN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁ

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Bằng Vốn Ngân Sách Nhà Nước Tại Các Tổ Chức Khoa Học Và Công Nghệ Thuộc Chính PhủÁC TO CHÚC KHOA nọc VÀ CÔNG NGHẸ TTĨUỌC CĩĩtNH PHÌLUẠN ÁN TIÉN Sĩ KINH TÉHÀ NỘI. 2016 VIẸN HÀN LẢMKHOA HỌC XÀ HỘI VIẸT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỘINGUY

ÊN THÚY LANDÕI MÓI QUẢN LÝ DỤ ÁN DẦU TƯ XÂY DUNG BẰNG VÓN NGÂN SÁCH NHÀ NU Óc TẠI CÁC TÓ CHÚC KHOA HỌC VÀ C ÒNG NGHỆ THUỘC CHÍNH PHŨNgành: Quàn lý kin (Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Bằng Vốn Ngân Sách Nhà Nước Tại Các Tổ Chức Khoa Học Và Công Nghệ Thuộc Chính Phủ

h tếMà sỗ: 62.34.04.10LUẠN ẤN TIÉN Sĩ KINH TÉNGƯỜI HƯỚNG DÁN KHOA HỌC1.PGS.TS NGUYEN XUÂN DÙNG2.PGS.TS Cừ CHÍ LỌIHÀ NỘI. 2016LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đ

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Bằng Vốn Ngân Sách Nhà Nước Tại Các Tổ Chức Khoa Học Và Công Nghệ Thuộc Chính Phủ

oan dây là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. các số liệu trong luận ân là trung thực. Những kết luận khoa học cùa luận ủn chưa từng dược cóng bò tr

VIỆN HÀN LÂM KHOA HOC XÀ HÔI VIỆT NAM HỌC’ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN THỦY LANDÕT MỚĨ QUẤN TÁ Dự ÁN DẤU Tư XÂY DựNG BANG VÓN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁ

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Bằng Vốn Ngân Sách Nhà Nước Tại Các Tổ Chức Khoa Học Và Công Nghệ Thuộc Chính PhủÊN CÚT LIÊN ọ VAN ĐÈN DÍ: TÀI LUẶN ÁN1.1.l ông quan tinh hình nghiên cứu cùa các tác giá ngoài nước....71.1.1.Nghiên cứu vê ngân sách Nhả nước, mối qu

an hệ giừa ngân sách Nhànước và đâu lư công................................................71.1.2.Nghiên cứu V C quan lý dự án đàu lư và quan lý đâu l (Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Bằng Vốn Ngân Sách Nhà Nước Tại Các Tổ Chức Khoa Học Và Công Nghệ Thuộc Chính Phủ

ư công..81.2.l ình hình nghiên cứu cùa các tãc già trong nước.......................111.2.1.Nghiên cứu vẽ chi ngàn sách Nhà nước trong dâu tư xây dựng

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Bằng Vốn Ngân Sách Nhà Nước Tại Các Tổ Chức Khoa Học Và Công Nghệ Thuộc Chính Phủ

111.2.2.Nghiên cứu \ C quan lý dự án đàu lư xây dựng nói chung................121.2.3. Nghiên cứu về quàn lý von dầu tư xây dựng trong quản lý dự án.

VIỆN HÀN LÂM KHOA HOC XÀ HÔI VIỆT NAM HỌC’ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN THỦY LANDÕT MỚĨ QUẤN TÁ Dự ÁN DẤU Tư XÂY DựNG BANG VÓN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁ

(Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Bằng Vốn Ngân Sách Nhà Nước Tại Các Tổ Chức Khoa Học Và Công Nghệ Thuộc Chính Phủiên cửu......201.3.1.Kêl qua nghicn cứu dạl được...........................................201.3.2.Hạn chc \à vân đe đặl ra càn licp lục nghiên cứu...

...................201.3.3.Khung phân tích của luận án...........................................22 (Luận Án Tiến Sĩ) Đổi Mới Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Bằng Vốn Ngân Sách Nhà Nước Tại Các Tổ Chức Khoa Học Và Công Nghệ Thuộc Chính Phủ

VIỆN HÀN LÂM KHOA HOC XÀ HÔI VIỆT NAM HỌC’ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN THỦY LANDÕT MỚĨ QUẤN TÁ Dự ÁN DẤU Tư XÂY DựNG BANG VÓN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁ