KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Các Đơn Vị Từ Vựng Thuộc Trường Thị Giác Trong Tiếng Việt Và Tiếng Anh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         212 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Các Đơn Vị Từ Vựng Thuộc Trường Thị Giác Trong Tiếng Việt Và Tiếng Anh

(Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Các Đơn Vị Từ Vựng Thuộc Trường Thị Giác Trong Tiếng Việt Và Tiếng Anh

VIÊN HÀN LÂMKHOA HỌC XÀ IIỌI VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘITRẤN THỊ HẢI BÌNHĐÓI CHIÉU CÁC ĐƠN VỊ TỪ VựNG THUỘC TRƯỜNG THỊ GIÁC TRONG TIẾNG VIỆT VÀ T

(Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Các Đơn Vị Từ Vựng Thuộc Trường Thị Giác Trong Tiếng Việt Và Tiếng AnhTIÉNG ANHLUẬN ÁN TIẾN Sĩ NGÔN NGŨ HỌCHÀ NỌI - 2019VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ IIỌIIRAN THỊ HÁI BÌNHĐÓI CHIẾU CÁC ĐƠN VỊ

TỪ VựNG THUỘC TRƯỜNG THỊ GIÁC TRONG TIÉNG VIỆT VÀ TIÉNG ANHNgành: Ngôn ngừ học so sánh - dôi chiêu Mã số: 9.22.20.24LUẬN ÁN TIỀN Sĩ NGÔN NGỮ’ HỌCNgườ (Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Các Đơn Vị Từ Vựng Thuộc Trường Thị Giác Trong Tiếng Việt Và Tiếng Anh

i hướng dan khoa học: GS. I s. Nguyền Văn KhangHÀ NỘI-2019LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đày là công trinh cua riêng tôi. Các số liệu, kết quà dược nêu

(Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Các Đơn Vị Từ Vựng Thuộc Trường Thị Giác Trong Tiếng Việt Và Tiếng Anh

trong luận án là trung thực vả chưa từng dượt’ ai công bố trong hắt kì công trình khoa học nào.l ác giả luận ánTrần Thị ỉỉải HìnhMỤC LỤCTrangMỜ ĐẲU...

VIÊN HÀN LÂMKHOA HỌC XÀ IIỌI VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘITRẤN THỊ HẢI BÌNHĐÓI CHIÉU CÁC ĐƠN VỊ TỪ VựNG THUỘC TRƯỜNG THỊ GIÁC TRONG TIẾNG VIỆT VÀ T

(Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Các Đơn Vị Từ Vựng Thuộc Trường Thị Giác Trong Tiếng Việt Và Tiếng Anh cứu.............................1••• V3.Dối nrựng . phạm vi nghiên cứu và nguồn lư liệu nghiên cứu....24.Phương pháp nghiên cứu......................

................35.Cái mới cua luận án...........................................46.Ý nghía khoa học của luận án..................................47.B (Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Các Đơn Vị Từ Vựng Thuộc Trường Thị Giác Trong Tiếng Việt Và Tiếng Anh

ố cục luận án..............................................4CHƯƠNG 1: TÔNG QUAN TĨNH HĨNH NGHIÊN CƯU VÀ co SÒ LÍT11CYÉT...............................

(Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Các Đơn Vị Từ Vựng Thuộc Trường Thị Giác Trong Tiếng Việt Và Tiếng Anh

............................61.1.Tống quan tình hình nghiêncứu...............................61.1.1.'lình hình nghicn cứu trên the giới VC trường từ v

VIÊN HÀN LÂMKHOA HỌC XÀ IIỌI VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘITRẤN THỊ HẢI BÌNHĐÓI CHIÉU CÁC ĐƠN VỊ TỪ VựNG THUỘC TRƯỜNG THỊ GIÁC TRONG TIẾNG VIỆT VÀ T

VIÊN HÀN LÂMKHOA HỌC XÀ IIỌI VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘITRẤN THỊ HẢI BÌNHĐÓI CHIÉU CÁC ĐƠN VỊ TỪ VựNG THUỘC TRƯỜNG THỊ GIÁC TRONG TIẾNG VIỆT VÀ T