KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Từ Ngữ Chỉ Hoa Trong Tiếng Anh Và Tiếng Việt

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         174 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Từ Ngữ Chỉ Hoa Trong Tiếng Anh Và Tiếng Việt

(Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Từ Ngữ Chỉ Hoa Trong Tiếng Anh Và Tiếng Việt

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỌINGUYÊN THỊ THỦY CHUNGĐÓI CHIẾU TÙ NGŨ CHỈ HOA TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆTLUẬN ÁN TIÉN

(Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Từ Ngữ Chỉ Hoa Trong Tiếng Anh Và Tiếng Việt Sĩ NGÔN NGỮ HỌCIIÀ NỘI - 2020VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN THỊ THÚY CHUNGĐÓI CHIẾU TỪ NGỮ CHỈ HOA TRONG TIÉNG

ANH VÀ TIẾNG VIỆTNgành: Ngôn ngữ học Mã số: 9 22 90 20LUẬN ÁN TIÉN Sĩ NGÔN NGỮ HỌCNgười hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. HÀ QUANG NẮNG2. TS. PHẠM HIÊNHÀ (Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Từ Ngữ Chỉ Hoa Trong Tiếng Anh Và Tiếng Việt

NỘI - 2020LÒI CAM DOANTôi xin cam đoan dây là công trinh nghiên cứu cùa riêng tỏi. Các sổ liệu và két qua nghiên cứu trong luận án là trung thực và c

(Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Từ Ngữ Chỉ Hoa Trong Tiếng Anh Và Tiếng Việt

hưa từng được công bô trong bât kỳ công trinh não khác. Nội dung luận án cỏ tham kháo và sử dụng ngừ liệu được trích dan lừ các tác plìâm và nguôn tư

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỌINGUYÊN THỊ THỦY CHUNGĐÓI CHIẾU TÙ NGŨ CHỈ HOA TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆTLUẬN ÁN TIÉN

(Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Từ Ngữ Chỉ Hoa Trong Tiếng Anh Và Tiếng ViệtChungMỤC Li eMỜ ĐÀU...........................................................................1Chương 1: TỎNG QUAN TÍNH HÌNH NGHIÊN CƯU VÀ co SÒ LÝLUẬ

N.............................................................................91.Tổng quan tình hình nghiên cứu....................................... (Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Từ Ngữ Chỉ Hoa Trong Tiếng Anh Và Tiếng Việt

.........91.1.Nghiên cữu về từ ngừ chì hoa trên thề gỉớỉ..........................91.2.Nghiên cứu về từ ngữ chì hoa ỏ- Việt Nam.......................

(Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Từ Ngữ Chỉ Hoa Trong Tiếng Anh Và Tiếng Việt

.....102.Cư sờ lý thuyết liên quan đến đề tài luận án.................................132.1.Lý thuyết về từ và nghĩa cúa từ...........................

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỌINGUYÊN THỊ THỦY CHUNGĐÓI CHIẾU TÙ NGŨ CHỈ HOA TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆTLUẬN ÁN TIÉN

(Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Từ Ngữ Chỉ Hoa Trong Tiếng Anh Và Tiếng Việt.................212.1.3.Thành ngừ. tục ngừ và ca dao................................312.2.Một số vấn (lề về quan hệ giữa ngôn ngữ và vãn hóa.........

................322.2.1.Khái niệin về vãn hóa..............................................322.2.2.Đặc diêm văn hóa Anh vã Việt....................... (Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Từ Ngữ Chỉ Hoa Trong Tiếng Anh Và Tiếng Việt

................322.2.3.Mối quan hệ giừa ngôn ngừ và văn hóa...............................332.3.Ly (huycl về (lịnh (lanh từ vựng.....................

(Luận Án Tiến Sĩ) Đối Chiếu Từ Ngữ Chỉ Hoa Trong Tiếng Anh Và Tiếng Việt

......................35

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỌINGUYÊN THỊ THỦY CHUNGĐÓI CHIẾU TÙ NGŨ CHỈ HOA TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆTLUẬN ÁN TIÉN

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỌINGUYÊN THỊ THỦY CHUNGĐÓI CHIẾU TÙ NGŨ CHỈ HOA TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆTLUẬN ÁN TIÉN