KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Doanh Nghiệp Dệt May Việt Nam Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         176 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Doanh Nghiệp Dệt May Việt Nam Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư

(Luận Án Tiến Sĩ) Doanh Nghiệp Dệt May Việt Nam Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XẢ IIỌITRẤN THỊ VÃN ANHDOANH NGHIỆP DỆT MAY VIỆT NAM TRONG BÓI CÁNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LÀN

(Luận Án Tiến Sĩ) Doanh Nghiệp Dệt May Việt Nam Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư THỦ TƯLUẬN ÁN TTÉN Sĩ KINH TÉHÀ NỘI, 2019VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XẦ IIỌI VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI • • • •TRÀN TIIỊ VẤN ANTIDOANH NGHIỆP DỆT MAY

VIỆT NAM TRONG BÓI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LÂN THỨ TưNgành: Kinh tế phát triền Mií số: 9.31.01.05LUẬN ÁN TIẾN Sĩ KINH TÉNgười hướng dan khoa học: 1 (Luận Án Tiến Sĩ) Doanh Nghiệp Dệt May Việt Nam Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư

. Is. Phí Vĩnh Tường2. Ts. Dưưng Dinh GiámHÀ NỘI - 2019LỜI CAM DOANTác giã xin cam đoan dề tài luận án "Doanh nghiệp (lệt may Việt Nam trong hối cảnh

(Luận Án Tiến Sĩ) Doanh Nghiệp Dệt May Việt Nam Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư

cách mạng công nghiệp lẩn thứ tư” là công trình nghiên cứu dộc lập cũa tác giã. Các tài liệu, số liệu nêu trong luận án cô nguồn trích dẫn hợp lý, khô

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XẢ IIỌITRẤN THỊ VÃN ANHDOANH NGHIỆP DỆT MAY VIỆT NAM TRONG BÓI CÁNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LÀN

(Luận Án Tiến Sĩ) Doanh Nghiệp Dệt May Việt Nam Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ TưánMỤC LỤCPHẤN MỜ ĐẤU................................................1Chương 1: TỎNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cửu...................81.1 Tình hình nghiên

cứu trên thế giới..................81.2l ình hình nghiên cứu trong nước...................201.3Khoáng trống nghiên cứu............................27Ch (Luận Án Tiến Sĩ) Doanh Nghiệp Dệt May Việt Nam Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư

ương 2: cơ SỚ LÝ LUẬN VÀ Tllực TIẺN VẺ PHÁT TRIENDOANH NGIIIẸP DẸT MAY............................................................302.1.('ác khái niệm

(Luận Án Tiến Sĩ) Doanh Nghiệp Dệt May Việt Nam Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư

cư bàn vê phát triền doanh nghiệp dệt may...................302.1.1.Doanh nghiệp dệt may vã phát triến doanh nghiệp dệt may...............302.1.2.Các

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XẢ IIỌITRẤN THỊ VÃN ANHDOANH NGHIỆP DỆT MAY VIỆT NAM TRONG BÓI CÁNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LÀN

(Luận Án Tiến Sĩ) Doanh Nghiệp Dệt May Việt Nam Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư.Cách mạng công nghiệp 4.0 và các yếu tố ánh hiroiig den phát triểndoanh nghiệp trong bối cánh cách mạng công nghiệp 4.0............................49

2.2.1.CMCN 4.0 và lác động đen ngành dệt may................................492.2.2.Những yếu tổ anh hường dến sự phãt triển cua doanh nghiệp dệt may (Luận Án Tiến Sĩ) Doanh Nghiệp Dệt May Việt Nam Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XẢ IIỌITRẤN THỊ VÃN ANHDOANH NGHIỆP DỆT MAY VIỆT NAM TRONG BÓI CÁNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LÀN