KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Biện Pháp Bắt Người Trong Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         188 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Biện Pháp Bắt Người Trong Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Biện Pháp Bắt Người Trong Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỌINGÔ VÃN VỊNHBIỆN PHÁP BÁT NGUÒÌ TRONG PHÁP LUẬT TÓ TỤNG HÌNH sự VIỆT NAMLUẬN ÁN TIÉN Sì

(Luận Án Tiến Sĩ) Biện Pháp Bắt Người Trong Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam LUẬT HỌC’ • • •HÀ NỘI - 2019VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỌINGỎ VĂN VỊNHBIỆN PHÁP BẤT NGƯỜI TRONG PHÁP LUẬT TÓ TỤNG HÌNH

sự VIỆT NAMNgành: Luật Hình sự và Tô tụng hình sự .Mã số: 9 38 01 04LVẠN ÁN TIÉN sĩ LƯẶTIIỌCNgười hướng (lẫn khoa học: GS.TS HÒ TRỌNG NGŨIIÀNỌI-2019LỜ (Luận Án Tiến Sĩ) Biện Pháp Bắt Người Trong Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam

I CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu cua riêng tôi. Các dần liêu, kềl quá nghiên cửu nêu Irơng Luận án là trung thực và (ôi xin chị

(Luận Án Tiến Sĩ) Biện Pháp Bắt Người Trong Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam

u trách nhiệm vê tất ca nhừng dẫn liệu, kết quá nghiên cứu dó. Luận án nãy chưa dược ai công bố trong bất ký cõng trinh não khác.Tác giá luận ánNgô Vă

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỌINGÔ VÃN VỊNHBIỆN PHÁP BÁT NGUÒÌ TRONG PHÁP LUẬT TÓ TỤNG HÌNH sự VIỆT NAMLUẬN ÁN TIÉN Sì

(Luận Án Tiến Sĩ) Biện Pháp Bắt Người Trong Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt NamẤN.......................................................81.1.Tông quan linh hình nghiên cứu.................................tS1.2.Đánh giá tồng quan

tinh hình nghiên cứu........................221.3.Nhưng vấn dề cằn tiếp tục nghiên cứu trong luận án.............24Chương 2: NHƯNG VÁN ĐẺ LÝ LUẠN VẺ B (Luận Án Tiến Sĩ) Biện Pháp Bắt Người Trong Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam

IẸN PHÁP BÁT NGƯỜI TRONG PHẤP LUẬT TỎ TỤNG HÌNH sự MỆT NAM.............................272.1.Khái niệm, dặc trưng pháp lý. phân loại biện pháp bắt ngư

(Luận Án Tiến Sĩ) Biện Pháp Bắt Người Trong Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam

ời vã mối quanhệ giừa biện pháp bẩt người với các biện pháp ngân chặn khác trong tố tung hình sự......................................................

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỌINGÔ VÃN VỊNHBIỆN PHÁP BÁT NGUÒÌ TRONG PHÁP LUẬT TÓ TỤNG HÌNH sự VIỆT NAMLUẬN ÁN TIÉN Sì

(Luận Án Tiến Sĩ) Biện Pháp Bắt Người Trong Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Namười trong tốtung hình sự Việt Nam...............................................57Chương 3: QUY DỊNH CÙA PHẤP LUẶI ró I TNG HĨNH sụ’ VIỆT NAM VÈ BIỆN

PHẤP BẤT NGƯỜI VÀ THƯC TRẠNG ÁP DỤNG....................693.1.Khái quát quỵ dịnh cua pháp luật tố tung hĩnh sự Việt Nam về biện phápbắt người trước nă (Luận Án Tiến Sĩ) Biện Pháp Bắt Người Trong Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam

m 2015....................................................693.2.Quy định cứa pháp luật lố lung hình sự viộl Nam hiộn hãnh về biện pháp

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỌINGÔ VÃN VỊNHBIỆN PHÁP BÁT NGUÒÌ TRONG PHÁP LUẬT TÓ TỤNG HÌNH sự VIỆT NAMLUẬN ÁN TIÉN Sì

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỌINGÔ VÃN VỊNHBIỆN PHÁP BÁT NGUÒÌ TRONG PHÁP LUẬT TÓ TỤNG HÌNH sự VIỆT NAMLUẬN ÁN TIÉN Sì