KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đẩy Mạnh Hoạt Động Marketing Tại Nhtmcp Sài Gòn - Hà Nội, Chi Nhánh Quảng Ninh Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp 4.0

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         125 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Đẩy Mạnh Hoạt Động Marketing Tại Nhtmcp Sài Gòn - Hà Nội, Chi Nhánh Quảng Ninh Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp 4.0

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đẩy Mạnh Hoạt Động Marketing Tại Nhtmcp Sài Gòn - Hà Nội, Chi Nhánh Quảng Ninh Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp 4.0

https://khothuv ien .comBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ...........oOo...LUẬN VĂN THẠC sĩĐẢY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NHTMCP SÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đẩy Mạnh Hoạt Động Marketing Tại Nhtmcp Sài Gòn - Hà Nội, Chi Nhánh Quảng Ninh Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp 4.0ÀI GÒN - HÀ NỘI, CHI NHÁNH QUẢNG NINH TRONG BÓI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0Ngành: Quàn tộ kinh doiinhVŨ HỒNG ANHHà Nội-2019https://khothuvien .comB

ộ GIAO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ...........0O0...LUẬN VÂN THẠC sĩĐÁY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NHTMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI, CHI NHÁNH (Luận Văn Thạc Sĩ) Đẩy Mạnh Hoạt Động Marketing Tại Nhtmcp Sài Gòn - Hà Nội, Chi Nhánh Quảng Ninh Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp 4.0

QUẢNG NINH TRONG BÓI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0Ngành: Quán trị kinh doanh C hương trình: Diêu hành cao Cỉìp - EMBA Mã sá: «340101Họ và tên học vi

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đẩy Mạnh Hoạt Động Marketing Tại Nhtmcp Sài Gòn - Hà Nội, Chi Nhánh Quảng Ninh Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp 4.0

ên: Vù Hông Anh Người hướng dần: PGS, TS Nguyền I hu ThủyHà Nội-20191.0'1 ( AM DOANI ôi xin cam đoan, đây là còng trình nghicn cứu của bân thân, các s

https://khothuv ien .comBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ...........oOo...LUẬN VĂN THẠC sĩĐẢY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NHTMCP SÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đẩy Mạnh Hoạt Động Marketing Tại Nhtmcp Sài Gòn - Hà Nội, Chi Nhánh Quảng Ninh Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp 4.0c Lạp chí. báo chí. các website hợp pháp. Nhừng thòng tin vã nội dung nêu trong dề ĩâi dều dựa trẽn nghiên cứu thực lề và hoàn loàn đúng với nguồn trí

ch diĩn.Hà Xụi. ngày 26 iháng 08 năm 20 ì 9l ác già luận vănvữ HÒNG ANHLỜI CẢM ƠNLời đau tiên tòi xin trân trong câm ơn sâu sấc nhất đến PGS.TS Nguyền (Luận Văn Thạc Sĩ) Đẩy Mạnh Hoạt Động Marketing Tại Nhtmcp Sài Gòn - Hà Nội, Chi Nhánh Quảng Ninh Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp 4.0

Thu Thủy, người đà hướng dần tòi hết sức tận tâm. nhiệt tinh, khoa học đề tòi hoàn thành luận vãn Thac sỳ này. Đồng thời, tỏi cùng xin chân thành câm

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đẩy Mạnh Hoạt Động Marketing Tại Nhtmcp Sài Gòn - Hà Nội, Chi Nhánh Quảng Ninh Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp 4.0

ơn sự giúp đờ của các Thầy. Cô giáo cũa Trường Đại học Ngoại thương, đặc biệt là các Thầy cò trong Khoa Sau Đại học đà giúp tôi trong quá trinh thực

https://khothuv ien .comBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ...........oOo...LUẬN VĂN THẠC sĩĐẢY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NHTMCP SÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đẩy Mạnh Hoạt Động Marketing Tại Nhtmcp Sài Gòn - Hà Nội, Chi Nhánh Quảng Ninh Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp 4.0n thành luận văn này một cách thuận lợi.Hà Nội. ngày 26 tháng OS năm 2010Tác gia luận vànVŨ HÒNG ANHiiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN............................

...........................!LỜI CÁM ƠN........................................................iiTÓM TÁT KÉT QUẢ NGHIÊN cửu............................ (Luận Văn Thạc Sĩ) Đẩy Mạnh Hoạt Động Marketing Tại Nhtmcp Sài Gòn - Hà Nội, Chi Nhánh Quảng Ninh Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp 4.0

............ixMỞ ĐẢU.............................................................11.Tính cấp thiết cùa đề tài nghiên cứu............................12

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đẩy Mạnh Hoạt Động Marketing Tại Nhtmcp Sài Gòn - Hà Nội, Chi Nhánh Quảng Ninh Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp 4.0

.Tống quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài.............23.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.................................44.Đối tượng và ph

https://khothuv ien .comBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ...........oOo...LUẬN VĂN THẠC sĩĐẢY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NHTMCP SÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đẩy Mạnh Hoạt Động Marketing Tại Nhtmcp Sài Gòn - Hà Nội, Chi Nhánh Quảng Ninh Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp 4.0.................................6

https://khothuv ien .comBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ...........oOo...LUẬN VĂN THẠC sĩĐẢY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NHTMCP SÀ