KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đề Xuất Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         117 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Đề Xuất Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank)

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đề Xuất Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank)

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG • • •LUẬN VĂN THẠC sĩĐÈ XUÁT GIẢI PHẤP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIÉN NGUÒN NHÂN Lực CỦ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đề Xuất Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank)ỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK)Chuyên ngành: Quân trị kinh doanhNGUYÊN KIÈU LINHHÀ NỘI - 2019Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGOẠI THƯƠNGLUẬN VĂN THẠC sĩĐÈ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỀN NGUÒN NHÂN LỤC CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNGVIỆT NAM (VIETI (Luận Văn Thạc Sĩ) Đề Xuất Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank)

NBANK)Ngành: Quán trị kinh doanh Chuyên ngành: Quán trị kinh doanh Mô sổ: 8340Ỉ0ỊHọ và tên: Nguyễn Kiều Linh NGƯỜI HƯỞNG DẰN KHOA HỌC: TS NGUYỀN LẸ HÃ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đề Xuất Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank)

NGHà Nội-20191LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đề tài “/)<’ xuất giài pháp hoàn thiện hoạt động đào tụo và Phát triển nguồn nhân lực cùa Ngân hàng Công th

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG • • •LUẬN VĂN THẠC sĩĐÈ XUÁT GIẢI PHẤP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIÉN NGUÒN NHÂN Lực CỦ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đề Xuất Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) quan đến Ngân hàng Công (hương Việt Nam. Các số liệu lã (rung thực và chưa dược công bố tại các công trinh nghiên cửu có nội dung tương dồng não khác

.Hà Nội. ngày 10 (háng 5 năm 2019Tác giáNguyễn Kiều Linh11LỜI CẤM ONTrong thời gian nghiên cứu và thực hiên luận vãn này. tôi đà nhận dược sự giúp dờ (Luận Văn Thạc Sĩ) Đề Xuất Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank)

nhiệt tình tir các cơ quan, tô chức và cá nhân. Nhân dây. tôi xin gưi lời câm ơn sâu sắc lòng biết ơn chân thành dến các tập thè. cá nhân dà tạo diều

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đề Xuất Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank)

kiện và giúp đờ lôi trong suối quá trình thực hiện đề lài.I rước hềl lồi xin Iràn trọng cám cm Ban Giám hiệu trường Dại học Ngoại thương, Khoa Sau đại

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG • • •LUẬN VĂN THẠC sĩĐÈ XUÁT GIẢI PHẤP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIÉN NGUÒN NHÂN Lực CỦ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đề Xuất Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank)iết ơn chân thành và sâu sac nhất, tôi xin Iran trụng cám ơn TS Nguyền Lệ Hẩng, người dà trực tiếp hướng dần tôi trong suốt quá trinh nghiên cứu và ho

àn thiện đề tài.Tôi xin trân trọng gửi lời cam ơn đến các dồng nghiệp tại Ngân hãng Công thương Việt Nam dà giúp đờ tôi thu thập thông tin vả tổng hợp (Luận Văn Thạc Sĩ) Đề Xuất Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank)

số liệu trong suốt quá trinh nghiên cứu và hoàn thiện luận văn này.Xin gửi lời cam ơn tới tắt câ các bạn bè. đồng nghiệp đà động viên, giúp đờ và đón

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đề Xuất Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank)

g góp nhiều ý kiến quý báu đề tỏi có the hoàn thiện luận nghiên cứu này.Cuối cũng tôi xin cám ơn gia đình, nhùng người đà thòng cam. chia sê trong suố

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG • • •LUẬN VĂN THẠC sĩĐÈ XUÁT GIẢI PHẤP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIÉN NGUÒN NHÂN Lực CỦ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đề Xuất Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank)ói nhừng so suât thiêu sót. em ràl mong nhận được nhùng ý kiên cua cãc thầy cô giáo cũng các bạn.Xin chán thành càm ơn!Ilâ Nội. ngày tháng năm 2019TÁC

GIÃ LUẬN VÀNNguyễn Kiểu Linhill.MỤC LỤC (Luận Văn Thạc Sĩ) Đề Xuất Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank)

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG • • •LUẬN VĂN THẠC sĩĐÈ XUÁT GIẢI PHẤP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIÉN NGUÒN NHÂN Lực CỦ

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook