KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Xác Suất Và Thống Kê Cho Học Viên Chuyên Ngành Trinh Sát Kỹ Thuật Tại Học Viện Khoa Học Quân Sự Theo Hướng Tích Hợp Với Lý Thuyết Thông Tin

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         229 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Xác Suất Và Thống Kê Cho Học Viên Chuyên Ngành Trinh Sát Kỹ Thuật Tại Học Viện Khoa Học Quân Sự Theo Hướng Tích Hợp Với Lý Thuyết Thông Tin

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Xác Suất Và Thống Kê Cho Học Viên Chuyên Ngành Trinh Sát Kỹ Thuật Tại Học Viện Khoa Học Quân Sự Theo Hướng Tích Hợp Với Lý Thuyết Thông Tin

BÒ GIÁO DỤC VÀ ĐÁO TẠOVIÊN KHOA HỌC GIÁO Dực VIỆT NAM ............csCta..........NGUYỄN VĂN DẠIDẠY HỌC XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ CHO HỌC VIÊN CHUYÊN NGÀNH

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Xác Suất Và Thống Kê Cho Học Viên Chuyên Ngành Trinh Sát Kỹ Thuật Tại Học Viện Khoa Học Quân Sự Theo Hướng Tích Hợp Với Lý Thuyết Thông Tin TRINH SẤT KỸ THUẬT TẠI HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN sự THEO HƯỚNGTÍCH HỢP VỚI LÝ THUYẾT THÔNG TINLUẬN ÁN TIẾN Sì KHOA HỌC GIÁO DỤCHÀ NỘI - 2020 ♦BỘ GIÁO DỤ

C VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC MẸT NAM...................NGUYÊN VÃN DẠIDẠY HỌC XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ CHO HỌC VIÊN CHUYÊN NGÀNH TRINH SÁT KỲ THUẬT (Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Xác Suất Và Thống Kê Cho Học Viên Chuyên Ngành Trinh Sát Kỹ Thuật Tại Học Viện Khoa Học Quân Sự Theo Hướng Tích Hợp Với Lý Thuyết Thông Tin

TẠI HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN sự THEO HƯỚNGTÍCH HỢP VÓI LÝ THUYẾT THÔNG TINChuyên ngành: Lý luận và Phương phỉíp dạy hục bộ môn Toán Mà SỐ: 9 14 01 11LUẶ

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Xác Suất Và Thống Kê Cho Học Viên Chuyên Ngành Trinh Sát Kỹ Thuật Tại Học Viện Khoa Học Quân Sự Theo Hướng Tích Hợp Với Lý Thuyết Thông Tin

N ÁN TIÊN’ Sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCNGƯỜI HƯỚNG DÃN KHOA HỌC1.PGS.TS DÔ TIÊN DẠT2.TS PHAN THỊ LUYẾNHÀ NỘI - 2020LÒI CAM ĐOANTác giá xin cam đoan luận án “D

BÒ GIÁO DỤC VÀ ĐÁO TẠOVIÊN KHOA HỌC GIÁO Dực VIỆT NAM ............csCta..........NGUYỄN VĂN DẠIDẠY HỌC XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ CHO HỌC VIÊN CHUYÊN NGÀNH

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Xác Suất Và Thống Kê Cho Học Viên Chuyên Ngành Trinh Sát Kỹ Thuật Tại Học Viện Khoa Học Quân Sự Theo Hướng Tích Hợp Với Lý Thuyết Thông Tinà công trình nghiên cứu của riêng tác già. Các sỗ liệu, kết quâ nghiên cứu trong luân án là mới. trung thực và chưa từng được ai công hố trong bất kỳ

công trinh nào khác trước đó.Hà Nội. ngày tháng năm 2020Tác già luận ánNguyền Văn DạiLỜI CẤM ƠNTác giã xin chân thành câm ơn đền lành đạo Viện Khoa họ (Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Xác Suất Và Thống Kê Cho Học Viên Chuyên Ngành Trinh Sát Kỹ Thuật Tại Học Viện Khoa Học Quân Sự Theo Hướng Tích Hợp Với Lý Thuyết Thông Tin

c Giáo dục Việt Nam, Trung rám dào tạo và bồi dường cùng các phòng han chức năng của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam dà hồ trợ. giúp đờ. rạo diều kiện

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Xác Suất Và Thống Kê Cho Học Viên Chuyên Ngành Trinh Sát Kỹ Thuật Tại Học Viện Khoa Học Quân Sự Theo Hướng Tích Hợp Với Lý Thuyết Thông Tin

thuận lợi trong thời gian tác giá làm nghiên cữu sinh.Tác gia xin gùi lời cam ơn các thầy cô thuộc chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn

BÒ GIÁO DỤC VÀ ĐÁO TẠOVIÊN KHOA HỌC GIÁO Dực VIỆT NAM ............csCta..........NGUYỄN VĂN DẠIDẠY HỌC XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ CHO HỌC VIÊN CHUYÊN NGÀNH

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Xác Suất Và Thống Kê Cho Học Viên Chuyên Ngành Trinh Sát Kỹ Thuật Tại Học Viện Khoa Học Quân Sự Theo Hướng Tích Hợp Với Lý Thuyết Thông Tinc den PGS.TS. Đồ Tiến Đạt, TS. Phan Thị ỉ.uyển. TS. Đặng Chiêu, những thầy, cô đà lận lình hưởng dần. dìu dắt tác giã trong suốt thời gian qua.Tác giữ

xin chân thành cám ov đền ỉìan Giám đốc. Ran Chù nhiệm khoa Khoa học Cơ Ban cùa Học viện Khoa học Quân sự dà hết sức rạo mọi diều kiện thuận lợi dể r (Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Xác Suất Và Thống Kê Cho Học Viên Chuyên Ngành Trinh Sát Kỹ Thuật Tại Học Viện Khoa Học Quân Sự Theo Hướng Tích Hợp Với Lý Thuyết Thông Tin

ác giá chuyên râm vào làm luận án.Cuối cùng, rác gia xin chân Thành cam ơn bạn bẻ. dồng nghiệp và gia dinh luôn dộng viên, giúp dờ dế rác giã hoàn Thà

(Luận Án Tiến Sĩ) Dạy Học Xác Suất Và Thống Kê Cho Học Viên Chuyên Ngành Trinh Sát Kỹ Thuật Tại Học Viện Khoa Học Quân Sự Theo Hướng Tích Hợp Với Lý Thuyết Thông Tin

nh luận án này.ỉỉà Nội. ngày tháng nam 2020Tác giáNguyền ỉ 'àn ĐạiMỤC LỤCTrang

BÒ GIÁO DỤC VÀ ĐÁO TẠOVIÊN KHOA HỌC GIÁO Dực VIỆT NAM ............csCta..........NGUYỄN VĂN DẠIDẠY HỌC XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ CHO HỌC VIÊN CHUYÊN NGÀNH

BÒ GIÁO DỤC VÀ ĐÁO TẠOVIÊN KHOA HỌC GIÁO Dực VIỆT NAM ............csCta..........NGUYỄN VĂN DẠIDẠY HỌC XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ CHO HỌC VIÊN CHUYÊN NGÀNH