KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Đẩy Mạnh Công Tác Tiêu Chuẩn Hóa Ở Các Công Ty Đóng Tàu Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Nhập

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         198 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Đẩy Mạnh Công Tác Tiêu Chuẩn Hóa Ở Các Công Ty Đóng Tàu Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Nhập

(Luận Án Tiến Sĩ) Đẩy Mạnh Công Tác Tiêu Chuẩn Hóa Ở Các Công Ty Đóng Tàu Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Nhập

LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đày là công trình nghiên cửu của tôi và không có sự trùng lặp với bất kỷ công trình nào đă được công bố. Tôi đã hoàn thàn

(Luận Án Tiến Sĩ) Đẩy Mạnh Công Tác Tiêu Chuẩn Hóa Ở Các Công Ty Đóng Tàu Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Nhậpnh quyền luận án tại Bộ lììôn Quân trị kinh doanh tồng hợp - Khoa Quan tri kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.Trong quá trình nghiên

cứu. tôi chi sử dụng tài liệu tham kháo đã được liệt kê. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm./.Hà nôi. ngày tháng nởnì 2016Tác giáLê Thị Kim ChiLỜI (Luận Án Tiến Sĩ) Đẩy Mạnh Công Tác Tiêu Chuẩn Hóa Ở Các Công Ty Đóng Tàu Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Nhập

CẢM ƠNTrước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sác tới tập thề giáo viên hướng dần GS.TS. Nguyền Đình Phan. TS. Nguyễn Ngọc Sự đã hết sức tận tình hướn

(Luận Án Tiến Sĩ) Đẩy Mạnh Công Tác Tiêu Chuẩn Hóa Ở Các Công Ty Đóng Tàu Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Nhập

g dần, chi hao và đồng hành cùng tôi trong suốt quá (rình làm luận án.Xin trân trọng câm ơn thầy PGS.TS. Nguyền Ngọc Huyền - nguyên Trướng hộ môn Quân

LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đày là công trình nghiên cửu của tôi và không có sự trùng lặp với bất kỷ công trình nào đă được công bố. Tôi đã hoàn thàn

(Luận Án Tiến Sĩ) Đẩy Mạnh Công Tác Tiêu Chuẩn Hóa Ở Các Công Ty Đóng Tàu Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Nhậpkiến quý báu cho quyền luận án của tôi thêm hoàn thiện về mặt nội dung và hình (hức. Tôi cùng xin gưi lời cam ơn lới các thầy cô giáo Viện Sau đại học

đủ lạo điều kiện giúp đờ nhanh chóng về mặt thủ tục. quy trình trong suổt quá trình học và nghiên cửu.Xin trân trọng câm ơn tới Lãnh đạo các công ty (Luận Án Tiến Sĩ) Đẩy Mạnh Công Tác Tiêu Chuẩn Hóa Ở Các Công Ty Đóng Tàu Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Nhập

đóng làu trong và ngoài Tồng công ty Công nghiệp làu thủy đả cung cắp các số liệu, (hông (in cua phiếu điều (ra. Qua đây cùng xin càm ơn đến các han N

(Luận Án Tiến Sĩ) Đẩy Mạnh Công Tác Tiêu Chuẩn Hóa Ở Các Công Ty Đóng Tàu Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Nhập

CS cùng học khóa 2010 - 2014 (rường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và các hạn đồng nghiệp đã giúp (ôi rất nhiều kiến thức và phương pháp luận.Tôi xin

LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đày là công trình nghiên cửu của tôi và không có sự trùng lặp với bất kỷ công trình nào đă được công bố. Tôi đã hoàn thàn

(Luận Án Tiến Sĩ) Đẩy Mạnh Công Tác Tiêu Chuẩn Hóa Ở Các Công Ty Đóng Tàu Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Nhậpư (hực liễn dể luận án được hoàn thiện.2MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN...............................................................1LỜI CẢM ƠN.................

................................................2MỤC LỤC....................................................................3ĐANH MỤC CÁC CHỮ VIÉT TẤT (Luận Án Tiến Sĩ) Đẩy Mạnh Công Tác Tiêu Chuẩn Hóa Ở Các Công Ty Đóng Tàu Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Nhập

..................................................6DANH MỤC CÁC BẢNG..........................................................7DANH MỤC CÁC HÌNH.HỌP..

(Luận Án Tiến Sĩ) Đẩy Mạnh Công Tác Tiêu Chuẩn Hóa Ở Các Công Ty Đóng Tàu Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Nhập

............................................8LỜI MỞĐẢU..................................................................9CHƯƠNG ỉ: NHƯNG VÁN ĐẺ LÝ LUẬ

LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đày là công trình nghiên cửu của tôi và không có sự trùng lặp với bất kỷ công trình nào đă được công bố. Tôi đã hoàn thàn

(Luận Án Tiến Sĩ) Đẩy Mạnh Công Tác Tiêu Chuẩn Hóa Ở Các Công Ty Đóng Tàu Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Nhập............................26I. I. I. Khái niệm tiêu chuần. quy chuần kỳ thuật và tiêu chuẵn hóa......261.1.2.Cấp liêu chuẩn hóa.....................

..........................301.1.3.Chức nâng của liêu chuẩn hóa......................................311.1.4.Vai trò cùa tiêu chuãn hóa................ (Luận Án Tiến Sĩ) Đẩy Mạnh Công Tác Tiêu Chuẩn Hóa Ở Các Công Ty Đóng Tàu Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Nhập

.......................331. 1.5. Các xu hướng mới trong công lác tiêu chuần hóa vào đau thế ký 21.361.2.Tiêu chuẩn hóa công ty........................

(Luận Án Tiến Sĩ) Đẩy Mạnh Công Tác Tiêu Chuẩn Hóa Ở Các Công Ty Đóng Tàu Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Nhập

.......................371.2.1.Những vấn để chú yếu của tiêu chuẩn hóa công ly...................371.2.2.Nội (lung cùa công tác tiêu chuân hóa công ty

LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đày là công trình nghiên cửu của tôi và không có sự trùng lặp với bất kỷ công trình nào đă được công bố. Tôi đã hoàn thàn

(Luận Án Tiến Sĩ) Đẩy Mạnh Công Tác Tiêu Chuẩn Hóa Ở Các Công Ty Đóng Tàu Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Nhậpẩn hóa cồng ty...611.3.Kinh nghiệm về công tác tiêu chuẩn hóa cùa một số công ty đóng tàu nước ngoài .671.3.1.Đặc diêm cùa tiêu chuẩn hóa ngành công n

ghiệp cơ khí tại các nước đang phát triềntương tự Việt Nam.......................................................671.3.2.Kinh nghiệm cùa Công ly đóng (Luận Án Tiến Sĩ) Đẩy Mạnh Công Tác Tiêu Chuẩn Hóa Ở Các Công Ty Đóng Tàu Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Nhập

làu TSL’ (Nhật Bân)..................68

LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đày là công trình nghiên cửu của tôi và không có sự trùng lặp với bất kỷ công trình nào đă được công bố. Tôi đã hoàn thàn

LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đày là công trình nghiên cửu của tôi và không có sự trùng lặp với bất kỷ công trình nào đă được công bố. Tôi đã hoàn thàn