KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Điều Tra Vụ Án Buôn Lậu Theo Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Cục Điều Tra Chống Buôn Lậu, Tổng Cục Hải Quan

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         85 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Điều Tra Vụ Án Buôn Lậu Theo Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Cục Điều Tra Chống Buôn Lậu, Tổng Cục Hải Quan

(Luận Văn Thạc Sĩ) Điều Tra Vụ Án Buôn Lậu Theo Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Cục Điều Tra Chống Buôn Lậu, Tổng Cục Hải Quan

VIẸN HÀN LÂM KHOA nọc XÀ HỘI VIẸT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ 11Ọ1TỎNG THỊ HOA QUỲNHĐIỀU TRA VỤ ẤN BUÔN LẬU THEO PHÁP LUẬT TÓ TỤNG HÌNH sự MẸT NAM TỪTHựC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Điều Tra Vụ Án Buôn Lậu Theo Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Cục Điều Tra Chống Buôn Lậu, Tổng Cục Hải QuanC TIẺN cục DIẺU TRA CHÓNG BUÔN LẬU, TỎNG cục HẢI QUANLUẬN VÃN THẠC sìLUẠT ĨIÌNĨI Sự VÀ TÓ TỤNG HÌNH sựHà Nội - 2020VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT N

AMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘITỒNG THỊ HOA QUỲNHDTÈU TRA VỤ ÁN BUÔN LẠU THEO PHÁP T.UẠT TÓ TỤNG HÌNH Sự VĨẸT NAM Tìr THựC TIỄN cục DĨÈU TRA CHÕNG BUÔN LẬU (Luận Văn Thạc Sĩ) Điều Tra Vụ Án Buôn Lậu Theo Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Cục Điều Tra Chống Buôn Lậu, Tổng Cục Hải Quan

, TÔNG cục HẢI QUANNgành: Luật hình sự và Tố tụng hình sựMã SỐ: <8380104NGUÔI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC PGS. TS. NGUYỀN VÀN HUYÊNHà Nội - 2020LỜI CAM ĐOANTôi

(Luận Văn Thạc Sĩ) Điều Tra Vụ Án Buôn Lậu Theo Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Cục Điều Tra Chống Buôn Lậu, Tổng Cục Hải Quan

cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học cùa riêng lòi. Các sổ liệu, vi dụ và trích dần trong luận vãn dâm bao độ tin cậy, chinh xác và trung t

VIẸN HÀN LÂM KHOA nọc XÀ HỘI VIẸT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ 11Ọ1TỎNG THỊ HOA QUỲNHĐIỀU TRA VỤ ẤN BUÔN LẬU THEO PHÁP LUẬT TÓ TỤNG HÌNH sự MẸT NAM TỪTHựC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Điều Tra Vụ Án Buôn Lậu Theo Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Cục Điều Tra Chống Buôn Lậu, Tổng Cục Hải Quan..........................................1Chương 1: NHỮNG VÁN ĐỀ LÝ LUẬN VÉ ĐIỀU TRA CÁC vụ ÁNBUÔN LẬU...............................................

......61.1.Khái niệm điêu tra vụ án buôn lậu....................61.2. Đặc diêm diều tra vụ án buôn lậu cùa C?QI IQ......................131.3.Các yêu (Luận Văn Thạc Sĩ) Điều Tra Vụ Án Buôn Lậu Theo Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Cục Điều Tra Chống Buôn Lậu, Tổng Cục Hải Quan

tô anh hường đèn chât lượng điêu tra vụ án buôn lậu cùacơ quan I lãi quan.....................................................IXChương 2: QUY ĐỊNH CÙA

(Luận Văn Thạc Sĩ) Điều Tra Vụ Án Buôn Lậu Theo Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Cục Điều Tra Chống Buôn Lậu, Tổng Cục Hải Quan

PHÁP LUẬT ró TỤNG HÌNH sụ’ ví: DIỀU TRA VỤ ÁN BUÔN LẬU VÀ I IIUC TIỄN DIỀU TRA CÙAc ục DIẺU TRA C HÓNG BUÔN LÁU - TÒNG cục: HÃI QUAN.................

VIẸN HÀN LÂM KHOA nọc XÀ HỘI VIẸT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ 11Ọ1TỎNG THỊ HOA QUỲNHĐIỀU TRA VỤ ẤN BUÔN LẬU THEO PHÁP LUẬT TÓ TỤNG HÌNH sự MẸT NAM TỪTHựC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Điều Tra Vụ Án Buôn Lậu Theo Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Cục Điều Tra Chống Buôn Lậu, Tổng Cục Hải Quanul ong cục I lái quan.....................................32Chương 3: YÊU CẤU VÀ GIẢI PHẤP NÂNG C AO CHÁT LƯỢNGDIẾU TRA C ẤC Y’Ụ ÁN BUÔN LẶU C ỦA c ơ

QUAN HẢI QUAN 533.1.Yêu câu nâng cao chat lượng diều tra vụ án buôn lậu.533.2.Giai pháp nâng cao chất lượng điều tra các vụ án buôn lậu cua Cơquan I l (Luận Văn Thạc Sĩ) Điều Tra Vụ Án Buôn Lậu Theo Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Cục Điều Tra Chống Buôn Lậu, Tổng Cục Hải Quan

ái quan..........................................57

VIẸN HÀN LÂM KHOA nọc XÀ HỘI VIẸT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ 11Ọ1TỎNG THỊ HOA QUỲNHĐIỀU TRA VỤ ẤN BUÔN LẬU THEO PHÁP LUẬT TÓ TỤNG HÌNH sự MẸT NAM TỪTHựC

VIẸN HÀN LÂM KHOA nọc XÀ HỘI VIẸT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ 11Ọ1TỎNG THỊ HOA QUỲNHĐIỀU TRA VỤ ẤN BUÔN LẬU THEO PHÁP LUẬT TÓ TỤNG HÌNH sự MẸT NAM TỪTHựC