KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Định Hướng Đào Tạo Và Sử Dụng Đội Ngũ Cán Bộ Khoa Học Kỹ Thuật Đào Tạo Ở Nước Ngoài Bằng Ngân Sách Nhà Nước Đến Năm 2030

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         258 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Định Hướng Đào Tạo Và Sử Dụng Đội Ngũ Cán Bộ Khoa Học Kỹ Thuật Đào Tạo Ở Nước Ngoài Bằng Ngân Sách Nhà Nước Đến Năm 2030

(Luận Án Tiến Sĩ) Định Hướng Đào Tạo Và Sử Dụng Đội Ngũ Cán Bộ Khoa Học Kỹ Thuật Đào Tạo Ở Nước Ngoài Bằng Ngân Sách Nhà Nước Đến Năm 2030

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ Quốc DÃNNGUYỄN TUẤN ANHĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO VÀ sử DUNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÀO TẠO 0 Nưức NGOÀ

(Luận Án Tiến Sĩ) Định Hướng Đào Tạo Và Sử Dụng Đội Ngũ Cán Bộ Khoa Học Kỹ Thuật Đào Tạo Ở Nước Ngoài Bằng Ngân Sách Nhà Nước Đến Năm 2030ÀI BANG NGÂN SÁCH NHÀ Nước ĐẾN NĂM 2030LUẬN ÁN TIẾN Sĩ KINH TẾIIÀ xộl - 201«Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ QUÔC DÃNNGUYỄN TUẤN ANHĐỊNH H

ƯỚNG ĐÀO TẠO VÀ sử DỤNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÀO TẠO ơ Nước NGOÀI BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ Nước ĐẾN NĂM 2030CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ PHÁT TRIEN MÃ (Luận Án Tiến Sĩ) Định Hướng Đào Tạo Và Sử Dụng Đội Ngũ Cán Bộ Khoa Học Kỹ Thuật Đào Tạo Ở Nước Ngoài Bằng Ngân Sách Nhà Nước Đến Năm 2030

SỐ: 62310105LUÂN ÁN TIẾN Sĩ KINH TẾNgười hưởng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. PHAN TH ị NHIỆM2. PGS.TS. NGUYỀN ĨHỊ minhIIÀ XÔI - *<»<*LỜI CAM ĐOANTôi xin ca

(Luận Án Tiến Sĩ) Định Hướng Đào Tạo Và Sử Dụng Đội Ngũ Cán Bộ Khoa Học Kỹ Thuật Đào Tạo Ở Nước Ngoài Bằng Ngân Sách Nhà Nước Đến Năm 2030

m đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu, kết qua được nêu trong đề tài là tiling thục, có nguồn gốc và xuất xứ rò ràng

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ Quốc DÃNNGUYỄN TUẤN ANHĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO VÀ sử DUNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÀO TẠO 0 Nưức NGOÀ

(Luận Án Tiến Sĩ) Định Hướng Đào Tạo Và Sử Dụng Đội Ngũ Cán Bộ Khoa Học Kỹ Thuật Đào Tạo Ở Nước Ngoài Bằng Ngân Sách Nhà Nước Đến Năm 2030M DOAN...................................MỤC LỤC........................................DANH MỤC CÁC KÝ HIẸƯ. CÁC CHỨ VIÉT TẤTDANH MỤCB1ÃNG...........

.......................DANH MỤC HÌNH......................................................vuiDANH MỤC Sơ ĐO........................................... (Luận Án Tiến Sĩ) Định Hướng Đào Tạo Và Sử Dụng Đội Ngũ Cán Bộ Khoa Học Kỹ Thuật Đào Tạo Ở Nước Ngoài Bằng Ngân Sách Nhà Nước Đến Năm 2030

...........ixPHẢN MÔ DẤU..........................................................1CHUÔNG 1: TỎNG QUAN NGHIÊN cừu VÈ DỊNII HƯỚNG DÀO TẠO VÀ SÙ DỤNG CÁ

(Luận Án Tiến Sĩ) Định Hướng Đào Tạo Và Sử Dụng Đội Ngũ Cán Bộ Khoa Học Kỹ Thuật Đào Tạo Ở Nước Ngoài Bằng Ngân Sách Nhà Nước Đến Năm 2030

N Bộ KHOA HỌC KỲ THUẬT GỬI 1)1 HỌC Ờ Nlíởc NGOÀI BÀNG NGÂN SÁCH NHÀ NT óc.............................................81.1.Các nghiên cứu về cán bộ kh

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ Quốc DÃNNGUYỄN TUẤN ANHĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO VÀ sử DUNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÀO TẠO 0 Nưức NGOÀ

(Luận Án Tiến Sĩ) Định Hướng Đào Tạo Và Sử Dụng Đội Ngũ Cán Bộ Khoa Học Kỹ Thuật Đào Tạo Ở Nước Ngoài Bằng Ngân Sách Nhà Nước Đến Năm 2030 khoa học kỹ thuật ỏ- nước ngoài bangngân sách nhà nước..................................................1ỉ1.3.Các nghiên cứu về sử (lụng cán bộ khoa

học kỳ thuật (lào tạo ờ nước ngoài (Luận Án Tiến Sĩ) Định Hướng Đào Tạo Và Sử Dụng Đội Ngũ Cán Bộ Khoa Học Kỹ Thuật Đào Tạo Ở Nước Ngoài Bằng Ngân Sách Nhà Nước Đến Năm 2030

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ Quốc DÃNNGUYỄN TUẤN ANHĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO VÀ sử DUNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÀO TẠO 0 Nưức NGOÀ