KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Điều Trị Bớt Ota Bằng Laser Q-Switched Alexandrite

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         150 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Điều Trị Bớt Ota Bằng Laser Q-Switched Alexandrite

(Luận Án Tiến Sĩ) Điều Trị Bớt Ota Bằng Laser Q-Switched Alexandrite

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBị) Y TÉTRƯỜNG DẠI HỌC ¥ HÀ NỌI.......NGUYÊN THÊ VỸĐIỀU TRỊ BỚT OTA BẢNGLASER Q-SWITCHED ALEXANDRITEChuyên ngành : Da liều Mã số

(Luận Án Tiến Sĩ) Điều Trị Bớt Ota Bằng Laser Q-Switched Alexandriteố : 62720152LUẬN ÁN TIẾN ST Y HỌCNgười hướng dan khoa học:1.PGS.TS Nguyen Thru Sáu2.TS. Phạm Xuân ThăngHÀ NỘI -2017LỜI CẢM ƠNSau quá trình học tập và

nghiên cừu, đển nay tôi dà hoàn thành luận án tốt nghiệp và chương trình đào tạo tiền sỹ. Trong quá trình hục lập lôi đà nhận được rầt nhiều sự giúp d (Luận Án Tiến Sĩ) Điều Trị Bớt Ota Bằng Laser Q-Switched Alexandrite

ờ cua các thầy cô giáo, anh chị và các bạn dồng nghiệp.Em xin bày tò sự kinh trọng, lòng biết ơn sâu sue tói:PGS.TS. Nguyền Hữu Sáu, TS. Phạm Xuân Thẳ

(Luận Án Tiến Sĩ) Điều Trị Bớt Ota Bằng Laser Q-Switched Alexandrite

ng- hai Thầy hướng dần. Thầy đà định hưởng nghiên cứu. giông dạy. trực liếp hưởng dan và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học t

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBị) Y TÉTRƯỜNG DẠI HỌC ¥ HÀ NỌI.......NGUYÊN THÊ VỸĐIỀU TRỊ BỚT OTA BẢNGLASER Q-SWITCHED ALEXANDRITEChuyên ngành : Da liều Mã số

(Luận Án Tiến Sĩ) Điều Trị Bớt Ota Bằng Laser Q-Switched Alexandrite PGS. TS Nguyen Duy Hung. PGS. IS Phạm Hoàng Khâm. PGS.TS Nguyen Tất Thẳng. PGS.TS Phạm Thị Lan. PGS.TS Lê Hữu Doanh và các thày cô trong bộ mòn Da li

eu Dại học Y Hà Nội. Thầy cò dà dạy dồ em trong quá trinh học rập, cho em kiến thức và dóng góp nhưng ý kiến quan trọng đẽ em hoàn thành luận ân này. (Luận Án Tiến Sĩ) Điều Trị Bớt Ota Bằng Laser Q-Switched Alexandrite

Thầy cô là tấm gương sáng đè em noi theo.PGS.TS Tạ Van Từ. PGS.TS Nguyền Thị Hình. PGS.TS Nguyền Khang Son và các thày cò trong chuyên ngành Giãi phau

(Luận Án Tiến Sĩ) Điều Trị Bớt Ota Bằng Laser Q-Switched Alexandrite

bệnh, Mò phôi. Thầy cò đà cho e nhùng kiến thức và những ỹ kiến quý báu giúp em hoàn thành luận án này.Dàng úy. Han giám hiệu. Phòng đào lạo sau đại

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBị) Y TÉTRƯỜNG DẠI HỌC ¥ HÀ NỌI.......NGUYÊN THÊ VỸĐIỀU TRỊ BỚT OTA BẢNGLASER Q-SWITCHED ALEXANDRITEChuyên ngành : Da liều Mã số

(Luận Án Tiến Sĩ) Điều Trị Bớt Ota Bằng Laser Q-Switched Alexandritei:BS. Nguyễn Quốc Hưng và các dồng chi trong Dang uy, Ban giám dốc Bệnh viện Da liều Hà Nội. các dồng nghiệp lại bệnh viện, cán hộ. nhân viên khoa Phẫ

u thuật laser dà lạo mọi diều kiện giúp dở. dộng viên lòi nghiên cứu và hoàn thành luận án.Dâng íìy, ban lành dạo Viện 69. ban lành dạo Khoa Hình Thái (Luận Án Tiến Sĩ) Điều Trị Bớt Ota Bằng Laser Q-Switched Alexandrite

, các bác sỳ. kỳ sư, kỳ thuật viên Khoa Hình Thái Viện 69 dầ tạo mọi diều kiện về phương tiện, vật chất giúp lòi thực hiện nghiên cứu và hoàn thiện hà

(Luận Án Tiến Sĩ) Điều Trị Bớt Ota Bằng Laser Q-Switched Alexandrite

n luận ân.Tòi xin câm ơn nhùng bệnh nhàn dà dồng ỳ tham gia nghiên cứu dè giúp lòi thực hiện bân luận án nàyCuối cùng, rình câm thân thương nhấr xin d

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBị) Y TÉTRƯỜNG DẠI HỌC ¥ HÀ NỌI.......NGUYÊN THÊ VỸĐIỀU TRỊ BỚT OTA BẢNGLASER Q-SWITCHED ALEXANDRITEChuyên ngành : Da liều Mã số

(Luận Án Tiến Sĩ) Điều Trị Bớt Ota Bằng Laser Q-Switched Alexandrite là dộng lực giúp tòi vượt qua những khó khăn trong suốt quá Trình học rập và nghiên cửu dế dạr dược kết quà ngày hôm nay.Hà Nội. tháng 6 năm 2017.Ngu

yền Thề VỹLỜI CAM ĐOANTôi là Nguyền The Vỹ, nghiên cứu sinh khóa 32 Trường Đại Học Y Hà Nội, chuyên ngành Da lieu, xin cam đoan:1.Đây lả luận án do bâ (Luận Án Tiến Sĩ) Điều Trị Bớt Ota Bằng Laser Q-Switched Alexandrite

n thân tôi trực tiếp thực hiện dưới sự hướng dần cua Thầy PGS.TS Nguyen Hữu Sáu và TS. Phạm Xuân Tháng2.('ông trinh nảy không tiling lặp với bất kỳ ng

(Luận Án Tiến Sĩ) Điều Trị Bớt Ota Bằng Laser Q-Switched Alexandrite

hiên cứu nào khác dà được công bó lại Việt Nam3.Số liệu và thông tin trong nghiên cứu hoàn toàn chinh xác. tiling thực và khách quan, đà được xác nhận

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBị) Y TÉTRƯỜNG DẠI HỌC ¥ HÀ NỌI.......NGUYÊN THÊ VỸĐIỀU TRỊ BỚT OTA BẢNGLASER Q-SWITCHED ALEXANDRITEChuyên ngành : Da liều Mã số

(Luận Án Tiến Sĩ) Điều Trị Bớt Ota Bằng Laser Q-Switched Alexandrite llìế Vỹ

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBị) Y TÉTRƯỜNG DẠI HỌC ¥ HÀ NỌI.......NGUYÊN THÊ VỸĐIỀU TRỊ BỚT OTA BẢNGLASER Q-SWITCHED ALEXANDRITEChuyên ngành : Da liều Mã số