KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Điều Khiển Ổn Định Lưới Điện Cụ Bộ (Vi Lưới) Có Các Nguồn Năng Lượng Tái Tạo

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         73 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Điều Khiển Ổn Định Lưới Điện Cụ Bộ (Vi Lưới) Có Các Nguồn Năng Lượng Tái Tạo

(Luận Văn Thạc Sĩ) Điều Khiển Ổn Định Lưới Điện Cụ Bộ (Vi Lưới) Có Các Nguồn Năng Lượng Tái Tạo

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KỶ THUẬT CÔNG NGHIỆPvũ VÀN DỨCDĨẺU KHIÊN ÔN DỊNĨỈ ĩ.ƯỜI DĨẸN cục BỌ (VI LƯỚI) CÓ CÁC NGUÔN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠONgành:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Điều Khiển Ổn Định Lưới Điện Cụ Bộ (Vi Lưới) Có Các Nguồn Năng Lượng Tái Tạo KỸ THUẬT DIẸN Mã ngành: 8 52 02 01LUẠN VÃN THẠC sĩ KTĨOA nọcNGÀNH: KỲ THUẬT HIỆNNgười hướng (lẫn khoa học: PGS.TS. LẠI KHẤC LÃIThái Nguyên, 2019Sò hó

a bới Trung tâm Học liêu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhltpJ71rc.tnu.edu. vnLỜ1 CAM DOANTòi xin cam đoan, luận văn này là công trình nghiên cứu cua riê (Luận Văn Thạc Sĩ) Điều Khiển Ổn Định Lưới Điện Cụ Bộ (Vi Lưới) Có Các Nguồn Năng Lượng Tái Tạo

ng cá nhân tôi. được thực hiện trên cơ sỡ nghiên cứu lý (huyết, lồng hợp lừ nhiều nguồn tài liệu tham khão khác nhau. Qua số liệu thu thập thực tế. tố

(Luận Văn Thạc Sĩ) Điều Khiển Ổn Định Lưới Điện Cụ Bộ (Vi Lưới) Có Các Nguồn Năng Lượng Tái Tạo

ng hợp lại. không sao chép bâl kỳ luận vãn nào trước dó và dưới sự hirớng dần khoa học cua PGS.TS. Lại Khác Lãi - Giang viên trường Dại học Kỳ thuật C

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KỶ THUẬT CÔNG NGHIỆPvũ VÀN DỨCDĨẺU KHIÊN ÔN DỊNĨỈ ĩ.ƯỜI DĨẸN cục BỌ (VI LƯỚI) CÓ CÁC NGUÔN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠONgành:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Điều Khiển Ổn Định Lưới Điện Cụ Bộ (Vi Lưới) Có Các Nguồn Năng Lượng Tái Tạohực nghiệm; kết quả nghiên cửu này chưa từng được công bố dưới bất cứ hình thức nào irước khi trình, bao vệ và công nhận bời “1 lội Dông dánh giá luận

vãn lôl nghiệp Thạc sì kỹ thuật”.Một lẩn nừa. tôi xin klìíing định vể sự tiling thực cua lời cam kết trên./.Tác già luận van177 I'an /)ítvSố hóa bời (Luận Văn Thạc Sĩ) Điều Khiển Ổn Định Lưới Điện Cụ Bộ (Vi Lưới) Có Các Nguồn Năng Lượng Tái Tạo

Trung làm Hoc liêu và Còng nghé thông tin • ĐHTNhttp://lrc.tnu.cdu.vnLỜI CÂM ƠNQua thời gian học tập. nghiên cứu chương trình cao hục kỷ thuật điện cu

(Luận Văn Thạc Sĩ) Điều Khiển Ổn Định Lưới Điện Cụ Bộ (Vi Lưới) Có Các Nguồn Năng Lượng Tái Tạo

a trường Dại học Kỳ thuật Công nghiệp, đà giúp tác già nhận thức sâu sắc về cách thức nghiên cứu. phương pháp tiếp cận các đối tượng nghiên cứu và lựa

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KỶ THUẬT CÔNG NGHIỆPvũ VÀN DỨCDĨẺU KHIÊN ÔN DỊNĨỈ ĩ.ƯỜI DĨẸN cục BỌ (VI LƯỚI) CÓ CÁC NGUÔN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠONgành:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Điều Khiển Ổn Định Lưới Điện Cụ Bộ (Vi Lưới) Có Các Nguồn Năng Lượng Tái Tạocao trước sự phát Irion của khoa học. kì thuật và kinh lê: có khá năng phát hiện, giai quyêt độc lập những vân đè thuộc chuyên ngành được đào lạo và p

hục vụ cho còng tác được tốt hơn. Việc thực hiện nhiều bài tập nhóm trong thời gian học dà giúp lác già sớm liếp cận dược cách làm. phương pháp nghiên (Luận Văn Thạc Sĩ) Điều Khiển Ổn Định Lưới Điện Cụ Bộ (Vi Lưới) Có Các Nguồn Năng Lượng Tái Tạo

cứu. lạo lien de cho việc dộc lập irong nghiên cứu và hoàn thành luận vãn toi nghiệp này.l ác gia xin bày to lòng biếl ơn sâu sắc đến:PGS.TS. Lại Khắ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Điều Khiển Ổn Định Lưới Điện Cụ Bộ (Vi Lưới) Có Các Nguồn Năng Lượng Tái Tạo

c Lãi đà giúp đờ. hướng dan hết sức chu đáo. nhiệt lình irong quá Irình ihực hiện dê lác giá hoàn ihành luận vân thạc sĩ nãy;Các CBCNV trường Đại học

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KỶ THUẬT CÔNG NGHIỆPvũ VÀN DỨCDĨẺU KHIÊN ÔN DỊNĨỈ ĩ.ƯỜI DĨẸN cục BỌ (VI LƯỚI) CÓ CÁC NGUÔN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠONgành:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Điều Khiển Ổn Định Lưới Điện Cụ Bộ (Vi Lưới) Có Các Nguồn Năng Lượng Tái Tạođạo và tập thể cán bộ công nhân vicn cua Công tỵ Điện lực Bắc Kạn dà giúp dờ lác giá thực hiện việc nghiên cứu. thu ihập các so liệu dê lác giá hoàn t

hành luận vãn thạc sì này: các dong nghiệp là nhừng người dà hoàn thành chương trình cao học. dà dành thời gian dọc. dóng góp. chinh sữa cho luận vãn (Luận Văn Thạc Sĩ) Điều Khiển Ổn Định Lưới Điện Cụ Bộ (Vi Lưới) Có Các Nguồn Năng Lượng Tái Tạo

thạc sĩ này hoàn thiện tốt hơn;Gia đình, bạn bè cua tác giá đà giúp đờ. tạo điều kiện về thời gian, động viên lác giã trong quá trình thực hiện và hoà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Điều Khiển Ổn Định Lưới Điện Cụ Bộ (Vi Lưới) Có Các Nguồn Năng Lượng Tái Tạo

n thành luận văn nảy:Tác giá mong muon liếp lục nhận dược sự chia sê. hồ irợ và lạo diêu kiện của Hội dòng Châm luận vãn thạc sì. các bạn bê. dòng ngh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KỶ THUẬT CÔNG NGHIỆPvũ VÀN DỨCDĨẺU KHIÊN ÔN DỊNĨỈ ĩ.ƯỜI DĨẸN cục BỌ (VI LƯỚI) CÓ CÁC NGUÔN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠONgành:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Điều Khiển Ổn Định Lưới Điện Cụ Bộ (Vi Lưới) Có Các Nguồn Năng Lượng Tái Tạolrc.lnu.edu.vnMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN....................................................iLỜI CÁM ƠN.....................................................i

iMỤC LỤC.......................................................iiiDANH MỰC CHỪ V1ÉT TẲT..........................................vi (Luận Văn Thạc Sĩ) Điều Khiển Ổn Định Lưới Điện Cụ Bộ (Vi Lưới) Có Các Nguồn Năng Lượng Tái Tạo

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KỶ THUẬT CÔNG NGHIỆPvũ VÀN DỨCDĨẺU KHIÊN ÔN DỊNĨỈ ĩ.ƯỜI DĨẸN cục BỌ (VI LƯỚI) CÓ CÁC NGUÔN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠONgành: