KHO THƯ VIỆN 🔎

Khách sạn mường thanh luxury sông hàn v1

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         59 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Khách sạn mường thanh luxury sông hàn v1

Khách sạn mường thanh luxury sông hàn v1

1MỤC LỤCDANH MỤC VIẼT TÁT...............................................................3DANH MỤC BÀNG................................................

Khách sạn mường thanh luxury sông hàn v1....................4CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH LUXURY SÔNGHÀN :....................................................................

.......71.1.Quá trình hình thành và phát triên của khách sạn Mường Thanh LuxurySông Hàn............................................................... Khách sạn mường thanh luxury sông hàn v1

.71.2.Co* cẩu tõ chức của khách sạn Mường Thanh Luxury Sông Hàn................81.2.1.Sơ đô cơ câu (ố chức...........................................8

Khách sạn mường thanh luxury sông hàn v1

1.2.2.Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong khách sạn..................91.3.Hệ thống sản phâm, dịch vụ của khách sạn Mường Thanh Luxury sông Hàn 1

1MỤC LỤCDANH MỤC VIẼT TÁT...............................................................3DANH MỤC BÀNG................................................

Khách sạn mường thanh luxury sông hàn v1.13CHƯƠNG 2. Báo cáo kẽt quá thực tập và thực trạng hoạt động của bộ phận nhà hàng khách sạn Mường Thanh Luxury Sông Hàn..............................

.......182.1.Giới thiệu về bộ phận thực tập..........................................182.1.1.Cơ câu tố chức cúa bộ phận nhà hàng khách sạn Mường Thanh Khách sạn mường thanh luxury sông hàn v1

luxury SôngHàn:.......................................................................192.1.2.Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận nhà hàng:............

Khách sạn mường thanh luxury sông hàn v1

.............212.1.3.Lao động tại bộ phận nhà hàng:......................................212.1.4.Đặc diêm lao động trong bộ phận nhà hàng :...........

1MỤC LỤCDANH MỤC VIẼT TÁT...............................................................3DANH MỤC BÀNG................................................

Khách sạn mường thanh luxury sông hàn v1...................252.2.1.Quá trình thực tập tại bộ phận nhà hàng:............................252.2.2.Những thành công và hạn chẽ cùa bàn thân trong

quá trình (hực tập :.3522.3.Thực trạng về hiệu quà sử dụng co' sở vật chất kĩ thuật bộ phận nhà hàngKhách sạn Mường Thanh luxury sông Hàn............. Khách sạn mường thanh luxury sông hàn v1

....................372.3.1.Trình bày vâìi đề nghiên cún về hiệu quà sàn xuất kinh doanh.372.3.2.Hiệu quà sừ dụng tài sàn cố định- cơ sở vật chất.....

Khách sạn mường thanh luxury sông hàn v1

........402.3.3.Đánh giá hiệu quà............................................42CHƯƠNG 3. ĐÈ XƯÃT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG BỘ PHẬN NHÀHÀNG TẠI KHÁC

1MỤC LỤCDANH MỤC VIẼT TÁT...............................................................3DANH MỤC BÀNG................................................

Khách sạn mường thanh luxury sông hàn v1hát triển kinh doanh cùa khách sạn Mường Thanh luxury SôngHàn.................................................................453.2.Giãi pháp nâng cao

hiệu quà hoạt động của bộ phận nhà hàng tại Khách sạn Khách sạn mường thanh luxury sông hàn v1

1MỤC LỤCDANH MỤC VIẼT TÁT...............................................................3DANH MỤC BÀNG................................................