KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ lâm sàng, đa hình gen mthfr và kết quả can thiệp dị tật khe hở môi vàhoặc vòm miệng ở trẻ em điều trị tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội (2019 2021)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         172 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ lâm sàng, đa hình gen mthfr và kết quả can thiệp dị tật khe hở môi vàhoặc vòm miệng ở trẻ em điều trị tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội (2019 2021)

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ lâm sàng, đa hình gen mthfr và kết quả can thiệp dị tật khe hở môi vàhoặc vòm miệng ở trẻ em điều trị tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội (2019 2021)

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÉVIẸN SÓT RÉT - KỶ SINH TRÙNG - CÒN TRỪNG TRƯNG ƯƠNGNGHIÊN cứu ĐẶC ĐIẺM DỊCH TÉ LÂM SÀNG, ĐA HÌNH GEN MTHFR VÀ KÉT QUẢ CAN

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ lâm sàng, đa hình gen mthfr và kết quả can thiệp dị tật khe hở môi vàhoặc vòm miệng ở trẻ em điều trị tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội (2019 2021)N THIẸP DỊ TẠT KHE HỚ MÒI VÀ/HOẶC VÒM MIỆNG Ớ TRẺ EM ĐIÉL TRỊ TẠI BẸNH MEN RĂNG HÀM ALAT TRƯNG ƯƠNG HÀ NỘI (2019- 2021)LUẬN ÁN TI ÉN Sì V HỌCHÀ NỘI -

2023BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÉVIÊN SÓT RÉT - KÝ SINH TRÙNG - CỎN TRỪNG TRUNG ƯƠNGNGHIẾN cứu ĐẶC ĐIÉM DỊCH TÈ LÂM SÀNG, ĐA HÌNH GEN MTHFR VÀ KÉT QUẢ Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ lâm sàng, đa hình gen mthfr và kết quả can thiệp dị tật khe hở môi vàhoặc vòm miệng ở trẻ em điều trị tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội (2019 2021)

CAN THIẸP DỊ TẠT KHE HỚ MÓI VÀ/HOẶC VÒM MIỆNG Ớ TRẺ EM ĐiÈU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN RÀNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀNỌI (2019- 2021)Chuyên ngànhMã so: Dịch tễ họ

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ lâm sàng, đa hình gen mthfr và kết quả can thiệp dị tật khe hở môi vàhoặc vòm miệng ở trẻ em điều trị tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội (2019 2021)

c: 9720117LUẬN ÁN TIÉN sì V HỌCHÀ NỘI - 2023LỜI CẢM ƠNVới lình câm chân thành và lòng bièt ơn sâu sảc. cho phcp lôi gưi lời cam cm chân (hành nhất tới

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÉVIẸN SÓT RÉT - KỶ SINH TRÙNG - CÒN TRỪNG TRƯNG ƯƠNGNGHIÊN cứu ĐẶC ĐIẺM DỊCH TÉ LÂM SÀNG, ĐA HÌNH GEN MTHFR VÀ KÉT QUẢ CAN

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ lâm sàng, đa hình gen mthfr và kết quả can thiệp dị tật khe hở môi vàhoặc vòm miệng ở trẻ em điều trị tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội (2019 2021)nghiên cứu và hoàn thành luận án. Đặc biệt tòi xin bày tô lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. đà lận lình hướng dan. giúp đờ. động vicn lòi trong suốt qu

á trình nghiên cửu và hoàn thành luận án.Tòi xin được chần thành cam ơn đèn Bệnh viện Rang Hàm Mặt Trung ương. Hà Nội. Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Th Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ lâm sàng, đa hình gen mthfr và kết quả can thiệp dị tật khe hở môi vàhoặc vòm miệng ở trẻ em điều trị tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội (2019 2021)

ái Nguyên dà tạo diều kiện thuận lợi trong quá trinh điêu Ira. nghiền cứu. cung câp sô liệu, tư liệu và nhiệt tinh dõng góp ỷ kiến cho tôi trong quá t

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ lâm sàng, đa hình gen mthfr và kết quả can thiệp dị tật khe hở môi vàhoặc vòm miệng ở trẻ em điều trị tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội (2019 2021)

rinh nghiên cứu, hoãn thành luận án.Cam ơn các bạn đòng nghiệp, bạn bè. gia đình đà động vicn. khích lệ và giúp dờ tôi trong quá trinh học tập và nghi

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÉVIẸN SÓT RÉT - KỶ SINH TRÙNG - CÒN TRỪNG TRƯNG ƯƠNGNGHIÊN cứu ĐẶC ĐIẺM DỊCH TÉ LÂM SÀNG, ĐA HÌNH GEN MTHFR VÀ KÉT QUẢ CAN

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ lâm sàng, đa hình gen mthfr và kết quả can thiệp dị tật khe hở môi vàhoặc vòm miệng ở trẻ em điều trị tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội (2019 2021) dóng gỏp ỷ kiến của các nhã khoa học, cua quý thây cô. các cán bộ quán lý và các bạn đỏng nghiệp.Xin chân thảnh cám ơn!Hà Nội. ngày ... tháng ... năm

2023Nghiên cứu sinhiiI.ÒI CAM ĐOANTôi xin cam đoan dày là công trình nghiên cửu cúa riêng tôi dưới $ự hướng dần của PGS.TS.. Các $0 liệu, kết quá nêu Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ lâm sàng, đa hình gen mthfr và kết quả can thiệp dị tật khe hở môi vàhoặc vòm miệng ở trẻ em điều trị tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội (2019 2021)

trong luận án lả trung thực và chưa từng được ai công bô trong bât kì công trình nào khácTỏi xin hoàn loàn chịu trách nhiệm về nhừng cam kết này.iiiD

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ lâm sàng, đa hình gen mthfr và kết quả can thiệp dị tật khe hở môi vàhoặc vòm miệng ở trẻ em điều trị tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội (2019 2021)

ANH MỤC CHŨ VIÉT TẤTl ừ viết tátTiếng Anhl iếng ViệtCDC('enters for DiseaseTrung tâm kiêm soát và phòngControl and Preventionngừa bệnh lậtCLP('lefts l

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÉVIẸN SÓT RÉT - KỶ SINH TRÙNG - CÒN TRỪNG TRƯNG ƯƠNGNGHIÊN cứu ĐẶC ĐIẺM DỊCH TÉ LÂM SÀNG, ĐA HÌNH GEN MTHFR VÀ KÉT QUẢ CAN

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÉVIẸN SÓT RÉT - KỶ SINH TRÙNG - CÒN TRỪNG TRƯNG ƯƠNGNGHIÊN cứu ĐẶC ĐIẺM DỊCH TÉ LÂM SÀNG, ĐA HÌNH GEN MTHFR VÀ KÉT QUẢ CAN

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook