KHO THƯ VIỆN 🔎

Đề bài hãy tưởng tượng nhóm của bạn là nhóm marketing quốc tế của một doanh nghiệp hoạt động tại việt nam nhiệm vụ của nhóm là phát triển một kế hoạch marketing cho một sản phẩm

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         50 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đề bài hãy tưởng tượng nhóm của bạn là nhóm marketing quốc tế của một doanh nghiệp hoạt động tại việt nam nhiệm vụ của nhóm là phát triển một kế hoạch marketing cho một sản phẩm

Đề bài hãy tưởng tượng nhóm của bạn là nhóm marketing quốc tế của một doanh nghiệp hoạt động tại việt nam nhiệm vụ của nhóm là phát triển một kế hoạch marketing cho một sản phẩm

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUÔC DÁNBÀI TẬP NHÓM Học phân: Marketing Quốc tê Giáng viên hướng dãn: Ths. Nguyền Hừu Đãng KhoaĐê bài: H

Đề bài hãy tưởng tượng nhóm của bạn là nhóm marketing quốc tế của một doanh nghiệp hoạt động tại việt nam nhiệm vụ của nhóm là phát triển một kế hoạch marketing cho một sản phẩmHãy tường tượng nhóm của bạn lờ nhóm marketing quốc tê của một doanh nghiệp hoạt dộng tại Việt Nam. Nhiệm vụ cùa nhóm là phát triẻn một kẽ hoạch marke

ting cho một sàn phàm/dịch vụ ra 01 thị trường quốc tê.ĐƯA CỘNG CÀ PHÊ ĐỀN THỊ TRƯỜNG ĐỨCNHÓM 5Nguyền Ngân Hà - 11201185 Trân Ánh Tuyết - 11208361 Lê Đề bài hãy tưởng tượng nhóm của bạn là nhóm marketing quốc tế của một doanh nghiệp hoạt động tại việt nam nhiệm vụ của nhóm là phát triển một kế hoạch marketing cho một sản phẩm

Thị Ánh Nguyệt - 11202926 Nguyên Phương Thào - 11203668 Ngô Thị Thảo Anh - 11200188 Nguyên Trung Kiên - 11205648Hà Nội. 2022Mục lụcI.Phân tích môi trư

Đề bài hãy tưởng tượng nhóm của bạn là nhóm marketing quốc tế của một doanh nghiệp hoạt động tại việt nam nhiệm vụ của nhóm là phát triển một kế hoạch marketing cho một sản phẩm

ởng................................................................... 31.Môi trường vì mô............................................................

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUÔC DÁNBÀI TẬP NHÓM Học phân: Marketing Quốc tê Giáng viên hướng dãn: Ths. Nguyền Hừu Đãng KhoaĐê bài: H

Đề bài hãy tưởng tượng nhóm của bạn là nhóm marketing quốc tế của một doanh nghiệp hoạt động tại việt nam nhiệm vụ của nhóm là phát triển một kế hoạch marketing cho một sản phẩm....................................... 31.3.Chính trị.......................................................................... 41.4.Vởn hóa - Xà hội

................................................................... 51.5.Tự nhiên..................................................................... Đề bài hãy tưởng tượng nhóm của bạn là nhóm marketing quốc tế của một doanh nghiệp hoạt động tại việt nam nhiệm vụ của nhóm là phát triển một kế hoạch marketing cho một sản phẩm

...... 71.6.Công nghệ.......................................................................... 72.Môi trường vi mô...................................

Đề bài hãy tưởng tượng nhóm của bạn là nhóm marketing quốc tế của một doanh nghiệp hoạt động tại việt nam nhiệm vụ của nhóm là phát triển một kế hoạch marketing cho một sản phẩm

.................................... 82.1.Khách hàng......................................................................... 82.2.Đòi thù cạnh tranh.

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUÔC DÁNBÀI TẬP NHÓM Học phân: Marketing Quốc tê Giáng viên hướng dãn: Ths. Nguyền Hừu Đãng KhoaĐê bài: H

Đề bài hãy tưởng tượng nhóm của bạn là nhóm marketing quốc tế của một doanh nghiệp hoạt động tại việt nam nhiệm vụ của nhóm là phát triển một kế hoạch marketing cho một sản phẩm.....11II.KẼ HOẠCH THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG......................................................... 131.Phân tích STP....................................

......................................13ỉ.ỉ.Phán khúc thị trường (Segmentation)................................................131.2.Xác định thị trưò Đề bài hãy tưởng tượng nhóm của bạn là nhóm marketing quốc tế của một doanh nghiệp hoạt động tại việt nam nhiệm vụ của nhóm là phát triển một kế hoạch marketing cho một sản phẩm

'ng mục tiêu .................................................................................... 141.3.Định vị thương hiệu...........................

Đề bài hãy tưởng tượng nhóm của bạn là nhóm marketing quốc tế của một doanh nghiệp hoạt động tại việt nam nhiệm vụ của nhóm là phát triển một kế hoạch marketing cho một sản phẩm

.....................................152.Lựa chọn phương thức thâm nhập.........................................................162.1.Phương thức thám

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUÔC DÁNBÀI TẬP NHÓM Học phân: Marketing Quốc tê Giáng viên hướng dãn: Ths. Nguyền Hừu Đãng KhoaĐê bài: H

Đề bài hãy tưởng tượng nhóm của bạn là nhóm marketing quốc tế của một doanh nghiệp hoạt động tại việt nam nhiệm vụ của nhóm là phát triển một kế hoạch marketing cho một sản phẩm......172.3.Các bước dưa Cộng thủm nhập thị trường về một pháp lý..............................173.Các nguôn lực......................................

....................................213.1.Nguôn cung ứng, dõi tác............................................................213.2.Nhân sự............ Đề bài hãy tưởng tượng nhóm của bạn là nhóm marketing quốc tế của một doanh nghiệp hoạt động tại việt nam nhiệm vụ của nhóm là phát triển một kế hoạch marketing cho một sản phẩm

................................................................234.Chiên lược thâm nhập thị trường (7P)..............................................

Đề bài hãy tưởng tượng nhóm của bạn là nhóm marketing quốc tế của một doanh nghiệp hoạt động tại việt nam nhiệm vụ của nhóm là phát triển một kế hoạch marketing cho một sản phẩm

.....264.1.Chiên lược sán phàm (Product)......................................................264.2.Chiên lược giá (Price)............................

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUÔC DÁNBÀI TẬP NHÓM Học phân: Marketing Quốc tê Giáng viên hướng dãn: Ths. Nguyền Hừu Đãng KhoaĐê bài: H

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUÔC DÁNBÀI TẬP NHÓM Học phân: Marketing Quốc tê Giáng viên hướng dãn: Ths. Nguyền Hừu Đãng KhoaĐê bài: H