KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Trưng Bột Vỏ Hàu Và Khả Năng Hấp Phụ Một Số Ion Kim Loại Nặng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         70 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Trưng Bột Vỏ Hàu Và Khả Năng Hấp Phụ Một Số Ion Kim Loại Nặng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Trưng Bột Vỏ Hàu Và Khả Năng Hấp Phụ Một Số Ion Kim Loại Nặng

BỌ GIÁO DỤCVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌCVÀ DÀO TẠOVÀ CÔNG NGHẸ MẸT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸNGl YẺN XUÂN THÁINGHIÊN cưu DẠC TRƯNG C ỬA BỌT VÒ HÀU VÀ K

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Trưng Bột Vỏ Hàu Và Khả Năng Hấp Phụ Một Số Ion Kim Loại NặngKIIẢ NĂNG HẤP PHỤ MỘI SÓ ION KIM LOẠI NẠNG• • • •LUẬN VÀN THẠC sì: IIÓA HỌCHà Nội-2019BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOVIỆN HẤN LÂM KHOA HỌC VẤ CÔNG NGHỆ VIỆT NA

MHỌC MEN KHOA HỌC VÀ C ÕNG NGHẸNguyền Xuân TháiNGHIÊN cửu ĐẠC TRIÍNG CỦA BỘ I VỎ HÀI VÀ KHÁ NÀNG IIAP PIIỤ MỌT so ION KIM LOẠI NẠNGChuyên ngành: Hóa v (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Trưng Bột Vỏ Hàu Và Khả Năng Hấp Phụ Một Số Ion Kim Loại Nặng

ô cưMã SỐ: 8440113LUẬN VÃN THẠC sì: HÓA HỌCNGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC: 1. GS. TS. THẢI HOÀNG2.I S. NGUYÊN THÚY CHINHHà Nội - 2019LỜI CAM DOANTôi xin cam

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Trưng Bột Vỏ Hàu Và Khả Năng Hấp Phụ Một Số Ion Kim Loại Nặng

đoan: đê lài “Nghiên cứu dặc trưng cua bột vo hàu và khả năng hap phụ niộĩ so ion kitn loại nặng" là do bản thân tói thực hiện dưới sự hướng dan cua

BỌ GIÁO DỤCVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌCVÀ DÀO TẠOVÀ CÔNG NGHẸ MẸT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸNGl YẺN XUÂN THÁINGHIÊN cưu DẠC TRƯNG C ỬA BỌT VÒ HÀU VÀ K

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Trưng Bột Vỏ Hàu Và Khả Năng Hấp Phụ Một Số Ion Kim Loại Nặng nam 2019Tác gia luận V ânNguyen Xuân TháiiiLỜI CẤM ƠNSau một thời gian nghiên cứu. đê lài "Nghicn cứu các đặc trưng của bột vỏ hàu và khả năng hâp ph

ụ một sỏ ion kim loại nặng cùa nó" dà dược hoàn thành tại Phòng Hoá lý vật liệu phi kim loại - Viện Kỷ thuật nhiệt đới - Viện 1 làn lâm Khoa học vã (' (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Trưng Bột Vỏ Hàu Và Khả Năng Hấp Phụ Một Số Ion Kim Loại Nặng

ông nghệ Việt Nam.Đâu tiên em xin chân thành cám ơn GS.TS. Thái Hoàng vả TS. Nguyễn Thúy Chinh đà luôn giúp đừ. tạo đicu kiện, luôn lận linh, chi bao.

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Trưng Bột Vỏ Hàu Và Khả Năng Hấp Phụ Một Số Ion Kim Loại Nặng

hướng dần em trong suốt thời gian qua dê em lừng bước hoãn thành de tài luận văn cua minh.Dông thời cm xin chân thành cam ơn các cán bộ phòng Hoá lý

BỌ GIÁO DỤCVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌCVÀ DÀO TẠOVÀ CÔNG NGHẸ MẸT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸNGl YẺN XUÂN THÁINGHIÊN cưu DẠC TRƯNG C ỬA BỌT VÒ HÀU VÀ K

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Trưng Bột Vỏ Hàu Và Khả Năng Hấp Phụ Một Số Ion Kim Loại Nặng.Em cùng xin cảm ơn các thầy cô dang công tác tại I lọc viện Khoa học và Cóng nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việi Nam đà truyền thụ cho em

nhưng kiên thức quý bâu, lãm cơ sờ vừng chác cho em thực hiện dê tài luận vãn.Cuôi cùng, cm xin cam ưn gia đình, bạn bè đà luôn ư bên động vicn, giúp (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đặc Trưng Bột Vỏ Hàu Và Khả Năng Hấp Phụ Một Số Ion Kim Loại Nặng

dờ em trong suốt quả trinh thực hiện de tài luận văn.Em xin chán thành cám ơn ỉHà Nội tháng 9 nỏm 20 ì 9Tảc gió luận vởnNguyền Xuân Thái

BỌ GIÁO DỤCVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌCVÀ DÀO TẠOVÀ CÔNG NGHẸ MẸT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸNGl YẺN XUÂN THÁINGHIÊN cưu DẠC TRƯNG C ỬA BỌT VÒ HÀU VÀ K

BỌ GIÁO DỤCVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌCVÀ DÀO TẠOVÀ CÔNG NGHẸ MẸT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸNGl YẺN XUÂN THÁINGHIÊN cưu DẠC TRƯNG C ỬA BỌT VÒ HÀU VÀ K