KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Ưu Tiên Định Hướng Không Gian Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Khu Vực Ven Biển Hải Phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         155 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Ưu Tiên Định Hướng Không Gian Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Khu Vực Ven Biển Hải Phòng

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Ưu Tiên Định Hướng Không Gian Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Khu Vực Ven Biển Hải Phòng

LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cửu của riêng tôi vói sự hưởng dần khoa học cùa PGS.TS Lại Vĩnh cắm và PGS.TS Nguyền An Thịnh. C

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Ưu Tiên Định Hướng Không Gian Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Khu Vực Ven Biển Hải PhòngCác số liệu, kết quá trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.Tác già luận ánTrần ĩlừu LongLỜI CẢM ƠN

Đế hoàn thành luận án. NCS đã nhận được sự chi bão. hướng dẫn khoa học (ân (ình cùa PGS.TS Lại Vĩnh Câm và PGS.TS Nguyền An Thịnh (rong suối (hời gian (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Ưu Tiên Định Hướng Không Gian Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Khu Vực Ven Biển Hải Phòng

nghiên cứu và viết luận án. NCS xin bày tó lòng biết ơn sâu sắc và trân trọng cam ơn sự giúp dờ cùa quý (hầy cô.Trong quá trình thực hiện luận án, NC

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Ưu Tiên Định Hướng Không Gian Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Khu Vực Ven Biển Hải Phòng

S đà nhận được sự động viên, giúp đờ cua Lành dạo Học viện Khoa học và Cóng nghệ. Lành dạo Viện Địa lý cùng các thầy cô giáo và cán bộ trong Viện Dịa

LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cửu của riêng tôi vói sự hưởng dần khoa học cùa PGS.TS Lại Vĩnh cắm và PGS.TS Nguyền An Thịnh. C

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Ưu Tiên Định Hướng Không Gian Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Khu Vực Ven Biển Hải Phòngồng nghiệp. NCS xin chân thành cám

ái Phòng: Sớ Tài nguyên vã Môi tnrỡng. L END các quận/huyện (Dương Kinh, Dồ Son. Hái An. Tiền Lãng. Kiến Thụy và Cát Hãi), cũng các dồng nghiệp ờ Viện (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Ưu Tiên Định Hướng Không Gian Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Khu Vực Ven Biển Hải Phòng

Mỏi trường. Trường Đại học Hàng hai Việt Nam dà thường xuyên động Viên và giúp đờ trong quá trình thực hiện luận án.Nhân dịp này. NCS muốn bày lo lòn

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Ưu Tiên Định Hướng Không Gian Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Khu Vực Ven Biển Hải Phòng

g (ri ân và kính (rọng dến những người thân trong gia đình đà luôn úng hộ. động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi (rong suồl quá (rình học lập v

LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cửu của riêng tôi vói sự hưởng dần khoa học cùa PGS.TS Lại Vĩnh cắm và PGS.TS Nguyền An Thịnh. C

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Ưu Tiên Định Hướng Không Gian Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Khu Vực Ven Biển Hải Phòng...............................................................viiiMơ ĐÀU.............................................................................

1I - Tính cấp thiết của đề tài......................................................12-Mục liêu và nhiệm vụ nghiên cửu................................ (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Ưu Tiên Định Hướng Không Gian Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Khu Vực Ven Biển Hải Phòng

................33-Nội dung nghiên cứu............................................................34-Phạm vi nghiên cứu...............................

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Ưu Tiên Định Hướng Không Gian Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Khu Vực Ven Biển Hải Phòng

..............................4( HƯƠNG 1. Cơ SỠ I.Ỹ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cửu................................81.1.MỘI sổ khái niêm liên quan dến

LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cửu của riêng tôi vói sự hưởng dần khoa học cùa PGS.TS Lại Vĩnh cắm và PGS.TS Nguyền An Thịnh. C

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Ưu Tiên Định Hướng Không Gian Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Khu Vực Ven Biển Hải Phòng........................................................81.1.2.Tổng quan các khái niệm liên quan đen phán vùng và phân vùng chức nâng.II1.2.Tồng quan

các công Hình nghiên cửu hên quan dến dề lài luận án...............131.2.1.Tống quan các nghiên cứu về quy hoạch không gian quân lý tổng hợp tàinguyên (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Ưu Tiên Định Hướng Không Gian Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Khu Vực Ven Biển Hải Phòng

khu vực ven biên ơ nước ngoài..............................................131.2.2.Tổng quan các nghiên cứu trong nước về quy hoạch không gian quàn l

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Ưu Tiên Định Hướng Không Gian Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Khu Vực Ven Biển Hải Phòng

ý tổnghợp lài nguyên khu vực ven biên...................................................181.2.3.Các cóng trình nghiên cứu liên quan tại khu vực vcn bi

LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cửu của riêng tôi vói sự hưởng dần khoa học cùa PGS.TS Lại Vĩnh cắm và PGS.TS Nguyền An Thịnh. C

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Ưu Tiên Định Hướng Không Gian Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Khu Vực Ven Biển Hải Phònghức nâng không gian ven biền...221.3.2.Cơ sở lý luận và Ihực liễn về quy hoạch không gian khu vực ven biến.....261.4.T iếp cận và các phương pháp nghi

ên cứu......................................281.4.1.Tiếp cận nghiên cứu.....................................................281.4.2.('ác phương pháp n (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Ưu Tiên Định Hướng Không Gian Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Khu Vực Ven Biển Hải Phòng

ghiên cứu chính.......................................29

LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cửu của riêng tôi vói sự hưởng dần khoa học cùa PGS.TS Lại Vĩnh cắm và PGS.TS Nguyền An Thịnh. C

LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cửu của riêng tôi vói sự hưởng dần khoa học cùa PGS.TS Lại Vĩnh cắm và PGS.TS Nguyền An Thịnh. C