KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đánh Giá Rủi Ro Động Đất Khu Vực Đô Thị Thành Phố Hà Nội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         160 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đánh Giá Rủi Ro Động Đất Khu Vực Đô Thị Thành Phố Hà Nội

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đánh Giá Rủi Ro Động Đất Khu Vực Đô Thị Thành Phố Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN HẤN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸPHẠM THÉ TRI YÊNNGHIÊN cửu ĐẢNH GIÃ RỦI RO ĐỌNG ĐẤT KHI

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đánh Giá Rủi Ro Động Đất Khu Vực Đô Thị Thành Phố Hà NộiI Vực ĐỎ THỊ THÀNH PHÓ HÀ NỌILUẬN ÁN TIẾN Sì VẶT LÝ ĐỊA CÀIHà Nội-2020Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA H

ỌC VÀ CÔNG NGHẸPHẠM THẺ TRLYÉNNGHIÊN c í ì ĐÁNH GIÁ RÍT RO ĐỌNG ĐÁT KHI vực ĐÔ THỊ THÀNH PHÔ HÀ NỘIChuyên ngành: Vật lý địa cầu Mà số: 9 44 01 11LIẠN (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đánh Giá Rủi Ro Động Đất Khu Vực Đô Thị Thành Phố Hà Nội

ÁN TIÉN Sĩ VẬT LÝ ĐỊA CÀINGƯÒI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC:1.PGS. TS. NGƯYÈN HÔNG PHƯONG2.GS. TS. KƯO-LIANG WENHA NỘI - 2020LÕ1 C AM DOANTôi xin cam đoan đây l

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đánh Giá Rủi Ro Động Đất Khu Vực Đô Thị Thành Phố Hà Nội

à công trinh nghiên cứu của riêng tôi. Các sổ liệu trình bày trong luận án là trung thực. Một số kết qua nghiên cứu đà được lòi còng bổ riêng hoặc đồn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN HẤN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸPHẠM THÉ TRI YÊNNGHIÊN cửu ĐẢNH GIÃ RỦI RO ĐỌNG ĐẤT KHI

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đánh Giá Rủi Ro Động Đất Khu Vực Đô Thị Thành Phố Hà Nộighi nhận và trích dần trong luận án này.Hà Nội, ngày tháng nủtn 2020rác giã luận ánPhạm Thể Truyền1LỜI C ẤM ƠNTrong suốt quá trinh nghiên cứu và hoàn

thành luận án. nghiên cứu sinh đà nhận được rất nhiều sự giúp đờ nhiệt tinh từ các thầy cồ, bạn bè. đồng nghiệp và người thân.Trước tiên, nghiên cứu s (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đánh Giá Rủi Ro Động Đất Khu Vực Đô Thị Thành Phố Hà Nội

inh xin bày tò lòng biết 011 sâu sắc tới PGS.TS. Nguyền Hồng Phương. GS.TS. Kuo-Liang Wen (Trường đại học Tiling tâm Trung ương Đài Bãc, Trung Quốc) -

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đánh Giá Rủi Ro Động Đất Khu Vực Đô Thị Thành Phố Hà Nội

nhừng người thầy trực liếp hướng đản và chi bao cho nghiên cứu sinh trong suốt quá trình học tập và hoãn thành luận án.Nghiên cứu sinh chân thành cam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN HẤN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸPHẠM THÉ TRI YÊNNGHIÊN cửu ĐẢNH GIÃ RỦI RO ĐỌNG ĐẤT KHI

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đánh Giá Rủi Ro Động Đất Khu Vực Đô Thị Thành Phố Hà Nộicứu sinh hoàn thành chương trình học lập.Nghiên cứu sinh xin câm ơn các Quý thầy cô. các cán bộ phòng ban trong và ngoài cơ sờ đào lạo đà hướng dần, đ

ông góp ý kiên trong quá trình thực hiện luận án.Nghiên cứu sinh xin cám ơn các đồng nghiệp, bạn bè và gia đinh đà quan tâm giúp đờ và chia sè với ngh (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Đánh Giá Rủi Ro Động Đất Khu Vực Đô Thị Thành Phố Hà Nội

iên cứu sinh trong suốt quá trình thực hiện vả hoàn thành luận án này.Phạm Thế TruyềnIIMỤC LỤC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN HẤN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸPHẠM THÉ TRI YÊNNGHIÊN cửu ĐẢNH GIÃ RỦI RO ĐỌNG ĐẤT KHI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN HẤN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸPHẠM THÉ TRI YÊNNGHIÊN cửu ĐẢNH GIÃ RỦI RO ĐỌNG ĐẤT KHI

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook