KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Dọc Sự Phát Triển Của Đầu - Mặt Và Cung Răng Ở Một Nhóm Học Sinh Hà Nội Từ 11 Đến 13 Tuổi

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         199 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Dọc Sự Phát Triển Của Đầu - Mặt Và Cung Răng Ở Một Nhóm Học Sinh Hà Nội Từ 11 Đến 13 Tuổi

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Dọc Sự Phát Triển Của Đầu - Mặt Và Cung Răng Ở Một Nhóm Học Sinh Hà Nội Từ 11 Đến 13 Tuổi

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TẼTRƯỜNG ĐẠI HỌC V HÀ NỘIPHẠM CAO PHONGNGHIÊN CỨU DỌC sự PHÁT TRIỂN CỦA ĐÀU - MẶT VÀ CUNG RĂNG Ỏ MỘT NHÓM HỌC SINH HÀ NỘI •

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Dọc Sự Phát Triển Của Đầu - Mặt Và Cung Răng Ở Một Nhóm Học Sinh Hà Nội Từ 11 Đến 13 Tuổi• ♦ •TỪ 11 ĐÉN 13 TUỎILUẬN ÁN TIÉN Sĩ Y HỌCHÀ NỘI-2018LỜI CAM ĐOANTỏi ỉà Phạm Cao Phong, nghiên cứu sinh khóa 33. Trường Đại học Y Hâ NỘI. chuyên ngàn

h Răng Hàm Mặt. xin cam đoan:1.Đây lã luận án do bân thân tôi trực tiếp thực hiện dưới sự hướng dằn của GS.TS. Lê Gia Vinh và PGS.TS. Vò Trương Như Ng (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Dọc Sự Phát Triển Của Đầu - Mặt Và Cung Răng Ở Một Nhóm Học Sinh Hà Nội Từ 11 Đến 13 Tuổi

ọc.2.Còng trình này không trùng lặp với bất kỳ nghiên cứu nào khác đà được còng bỗ tội Việt Nam.3.Câc sò liệu và thông till trong nghiên cứu là hoãn t

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Dọc Sự Phát Triển Của Đầu - Mặt Và Cung Răng Ở Một Nhóm Học Sinh Hà Nội Từ 11 Đến 13 Tuổi

oàn chinh xác. trung thực và khách quan, đã được xác nhạn và chắp thuận cùa cơ sỡ nơi nghiên cứu.Tôi xin hoàn toàn chiu nách nhiệm nước pháp luật về n

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TẼTRƯỜNG ĐẠI HỌC V HÀ NỘIPHẠM CAO PHONGNGHIÊN CỨU DỌC sự PHÁT TRIỂN CỦA ĐÀU - MẶT VÀ CUNG RĂNG Ỏ MỘT NHÓM HỌC SINH HÀ NỘI •

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Dọc Sự Phát Triển Của Đầu - Mặt Và Cung Răng Ở Một Nhóm Học Sinh Hà Nội Từ 11 Đến 13 Tuổif' 7< tí'n cùa n/tictt /ậỊt ỉ/lê rà cá n/uĩn.•/ci xin ytrí f/cn: GS.TS. 7e 'ỉiìa ‘ỉỉn/tĩ PGS.TS.fc •/tf’tty • i7t • \ytc /('tuy /iín/t yen rà tirì f’n

>âu .tac, n/từny nyi'i 7/uĩy í/íĩ t/ìin/i n/licit 7/ù'i yian yttý táu rà Cf'nọ 4ức f7c f/fĩy hu rà /u'ny f/ắn c/u ỉìì re nu ì mạ/ f/c /uàtt ỉ/tàn/i ỉ (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Dọc Sự Phát Triển Của Đầu - Mặt Và Cung Răng Ở Một Nhóm Học Sinh Hà Nội Từ 11 Đến 13 Tuổi

uận án này.•/ci xin /lân /tcny cam f’n S/iftH tyìám /licit. Mu'nyy !/im '/fti /tre, •/tf'ny '-tai /k c // • ‘Hà • iì'i; '7Ìan /ĩìn/i f7ftc, Mù tuy *'í

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Dọc Sự Phát Triển Của Đầu - Mặt Và Cung Răng Ở Một Nhóm Học Sinh Hà Nội Từ 11 Đến 13 Tuổi

àc ỉai, 7 ièn *7 iff ỉftf •7(

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TẼTRƯỜNG ĐẠI HỌC V HÀ NỘIPHẠM CAO PHONGNGHIÊN CỨU DỌC sự PHÁT TRIỂN CỦA ĐÀU - MẶT VÀ CUNG RĂNG Ỏ MỘT NHÓM HỌC SINH HÀ NỘI •

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Dọc Sự Phát Triển Của Đầu - Mặt Và Cung Răng Ở Một Nhóm Học Sinh Hà Nội Từ 11 Đến 13 Tuổi n/ut'ny ý /firn ytttý táu f7ê Ỉíỉ CC ỉ/u' /tcttn íỉùin/t tuận án nt'ty.•/ci xin c/uìn 7/ừín/t cám f'n các an/t c/ti Mùny -/au f7at /tcc - •/-ettf/ '/

at ỉa c // - '/tà tu‘ì <7à ttỉtìêỉ Tì nít fytti/t <77' ỉci 7ft tty yttá /tìttỉt /tcc 7fị/t.'/ục tie7 fei xin yẫi tỉ’ì cáttt f'n f7rn ‘7fan (/an/t f7at (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Dọc Sự Phát Triển Của Đầu - Mặt Và Cung Răng Ở Một Nhóm Học Sinh Hà Nội Từ 11 Đến 13 Tuổi

tít các n/utn rièn •/tuny ỉtim /iìỳ ỉTttttiỉ cat ‘f iètt 1'/ìu> ỉat •7ỉàtty -‘/fam • fiat - •/tifney ’/fti •‘/fee 7/ .‘/fa • \f'i tu'f tci f/a Zien /

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Dọc Sự Phát Triển Của Đầu - Mặt Và Cung Răng Ở Một Nhóm Học Sinh Hà Nội Từ 11 Đến 13 Tuổi

làn/t c/tttỊt Ịt/tim 4C nfy/tieny eft ffi’y f/fiit cutty ftetuy -tuc/ ytffi fitti/t nyỉtiên Cfhf. .7tn fftfi fi’i tiêĩ t'n .Ufft .tac Tfti •7nnt 'ỉ/iá

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TẼTRƯỜNG ĐẠI HỌC V HÀ NỘIPHẠM CAO PHONGNGHIÊN CỨU DỌC sự PHÁT TRIỂN CỦA ĐÀU - MẶT VÀ CUNG RĂNG Ỏ MỘT NHÓM HỌC SINH HÀ NỘI •

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Dọc Sự Phát Triển Của Đầu - Mặt Và Cung Răng Ở Một Nhóm Học Sinh Hà Nội Từ 11 Đến 13 Tuổi 7/aim yitf Tant f/f i Tf'ny ny/ùên ctfu.r€aci Cfftuy. ff'i xin tày 7c tv tiff tic/ f’tt f/cn yia fTin/t, n/u7ny nyi’i 7/tftn rà tan f/ettfy nyy/tic/t

f7fi tucn yitt/t f/f'. f/eny riett 7f'i UĨỈ n/firtt ỈU tty .tttf.7 //tf ’f yian /toe ỉâỊt rà ny/ticn ctfu.■7 in ỉ tàn 7u ny cam f'n!Maim /ftf ManyiMỤ (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Dọc Sự Phát Triển Của Đầu - Mặt Và Cung Răng Ở Một Nhóm Học Sinh Hà Nội Từ 11 Đến 13 Tuổi

C LỤCLỜI CAM ĐOANLỜI BIÉT ƠNDANH MỤC CHỮ MÉT TẤTDANH MỤC CÁC BẢNGDANH MỤC CÁC HÌNHDANH MỤC CẤC BIẺU DÔ

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TẼTRƯỜNG ĐẠI HỌC V HÀ NỘIPHẠM CAO PHONGNGHIÊN CỨU DỌC sự PHÁT TRIỂN CỦA ĐÀU - MẶT VÀ CUNG RĂNG Ỏ MỘT NHÓM HỌC SINH HÀ NỘI •

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TẼTRƯỜNG ĐẠI HỌC V HÀ NỘIPHẠM CAO PHONGNGHIÊN CỨU DỌC sự PHÁT TRIỂN CỦA ĐÀU - MẶT VÀ CUNG RĂNG Ỏ MỘT NHÓM HỌC SINH HÀ NỘI •