KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độ Dày Nội Trung Mạc Động Mạch Đùi Và Giãn Mạch Qua Trung Gian Dòng Chảy Động Mạch Cánh Tay Ở Phụ Nữ Mãn Kinh Bằng Siêu Âm Doppler

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         183 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độ Dày Nội Trung Mạc Động Mạch Đùi Và Giãn Mạch Qua Trung Gian Dòng Chảy Động Mạch Cánh Tay Ở Phụ Nữ Mãn Kinh Bằng Siêu Âm Doppler

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độ Dày Nội Trung Mạc Động Mạch Đùi Và Giãn Mạch Qua Trung Gian Dòng Chảy Động Mạch Cánh Tay Ở Phụ Nữ Mãn Kinh Bằng Siêu Âm Doppler

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ ỌVỎC PHÒNGVIỆN NGHIÊN cí r KHOA HỌC Y Dược LẢM SÀNG 108LƯƠNG THỊ HƯƠNG LOANNGHIÊN cứu ĐỌ DÀY NỘI TRUNG MẠC DỌNG MẠCH ĐÙI VÀ G

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độ Dày Nội Trung Mạc Động Mạch Đùi Và Giãn Mạch Qua Trung Gian Dòng Chảy Động Mạch Cánh Tay Ở Phụ Nữ Mãn Kinh Bằng Siêu Âm DopplerGIẢN MẠCH QUA TRUNG GIAN DÒNG CHẢY DỌNG MẠCH C ÁNH TAY Ờ PHỤ Nữ MÃN KINH BẰNG SIÊU ÂM DOPPLERLl ẶN ÁN TIÊN Sỉ ¥ HỌCHÀ NỘI -2020BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOB

Ọ QUỎC PHÒNGVIỆN NGHIÊN cưu KHOA HỌC Y DƯỢC LÂM SÀNG 108LƯƠNG THỊ HƯƠNG LOANNGHIÊN cứu DỌ DÀY NỘI TRUNG MẠC DỌNG MẠCH ĐÙI VÀ GIÀN MẠC II QUA TRUNG GIA (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độ Dày Nội Trung Mạc Động Mạch Đùi Và Giãn Mạch Qua Trung Gian Dòng Chảy Động Mạch Cánh Tay Ở Phụ Nữ Mãn Kinh Bằng Siêu Âm Doppler

N DÒNG C HẢY ĐỌNG MẠC II C ÁNH TAY Ở PHỤ Nữ MÃN KINH BẢNG SIÊU ÂM DOPPLERChuyên ngành: Nội tim mạch .Mã số: 62722025LUẬN ÁN TIÉN Sỉ Y HỌCHurớng dần kh

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độ Dày Nội Trung Mạc Động Mạch Đùi Và Giãn Mạch Qua Trung Gian Dòng Chảy Động Mạch Cánh Tay Ở Phụ Nữ Mãn Kinh Bằng Siêu Âm Doppler

oa học:1.PGS.TS. Nguyễn Văn Quýnh2.PGS.TS. Nguyễn Đức HàiHÀ NỘI - 2020LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là cóng trinh nghiên cứu của riêng tỏi. Các số

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ ỌVỎC PHÒNGVIỆN NGHIÊN cí r KHOA HỌC Y Dược LẢM SÀNG 108LƯƠNG THỊ HƯƠNG LOANNGHIÊN cứu ĐỌ DÀY NỘI TRUNG MẠC DỌNG MẠCH ĐÙI VÀ G

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độ Dày Nội Trung Mạc Động Mạch Đùi Và Giãn Mạch Qua Trung Gian Dòng Chảy Động Mạch Cánh Tay Ở Phụ Nữ Mãn Kinh Bằng Siêu Âm Doppler luận ánLương Thị Hương LoanLỜI CẢM ƠNDè có được kèt quà như ngày hòm nay, tòi xin tràn trọng câm ơn Dang úy, Ban Giâm hiệu, Phòng Sau dại học, các Ph

òng, Khoa, Bộ môn và dác biệt là các thầy giáo, cò giáo trong Bộ môn Nội Tim mạch, ỉ ’iện Nghiên cừu Khoa học Y Dược lâm sàng 108 đà trang bị cho tôi (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độ Dày Nội Trung Mạc Động Mạch Đùi Và Giãn Mạch Qua Trung Gian Dòng Chảy Động Mạch Cánh Tay Ở Phụ Nữ Mãn Kinh Bằng Siêu Âm Doppler

kiến thức, tạo mọi diều kiện giúp dờ tôi trong suất quá trình học tập. nghiên cữu và hoàn thành luận án.lơi lòng kinh trọng và biết ơn sâu sac, tôi xi

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độ Dày Nội Trung Mạc Động Mạch Đùi Và Giãn Mạch Qua Trung Gian Dòng Chảy Động Mạch Cánh Tay Ở Phụ Nữ Mãn Kinh Bằng Siêu Âm Doppler

n dược bày to lòng biết ơn chân thành tời PGS. TS. Nguyen Vân Quýnh và PGS. TS. Nguyền Đức Hãi, những người thay dà dành nhiêu thời gian hướng dan, tậ

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ ỌVỎC PHÒNGVIỆN NGHIÊN cí r KHOA HỌC Y Dược LẢM SÀNG 108LƯƠNG THỊ HƯƠNG LOANNGHIÊN cứu ĐỌ DÀY NỘI TRUNG MẠC DỌNG MẠCH ĐÙI VÀ G

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độ Dày Nội Trung Mạc Động Mạch Đùi Và Giãn Mạch Qua Trung Gian Dòng Chảy Động Mạch Cánh Tay Ở Phụ Nữ Mãn Kinh Bằng Siêu Âm Doppler Ban Bộ môn và cán bộ giáng viên Trường Dại học Y Dược Thãi Nguyên đà tạo diều kiện thuận lợi giúp đờ tòi trong quá trinh thực hiện nghiên cừu luận án

này.Tỏi xin chân thành câm ơn Ban lành dạo Bệnh viện Trung ương Thãi Nguyên, các bác sĩ, nhân viên khoa Nội. khoa Thăm dò chức năng dà tạo diều kiện (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độ Dày Nội Trung Mạc Động Mạch Đùi Và Giãn Mạch Qua Trung Gian Dòng Chảy Động Mạch Cánh Tay Ở Phụ Nữ Mãn Kinh Bằng Siêu Âm Doppler

thuận lợi. giúp dờ tôi trong quá trình thực hiện nghiên cứu tại dịa phương dể có dược kết quà nghiên cửu trong luận ân.Tòi xin chân thành câm ơn gia d

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Độ Dày Nội Trung Mạc Động Mạch Đùi Và Giãn Mạch Qua Trung Gian Dòng Chảy Động Mạch Cánh Tay Ở Phụ Nữ Mãn Kinh Bằng Siêu Âm Doppler

inh, dồng nghiệp, những người bạn thân thief dã luôn giúp dờ, dộng viên, khích lệ, chia sẽ khó khàn trong thời gian tôi học tập dè hoàn thành khỏa học

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ ỌVỎC PHÒNGVIỆN NGHIÊN cí r KHOA HỌC Y Dược LẢM SÀNG 108LƯƠNG THỊ HƯƠNG LOANNGHIÊN cứu ĐỌ DÀY NỘI TRUNG MẠC DỌNG MẠCH ĐÙI VÀ G

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ ỌVỎC PHÒNGVIỆN NGHIÊN cí r KHOA HỌC Y Dược LẢM SÀNG 108LƯƠNG THỊ HƯƠNG LOANNGHIÊN cứu ĐỌ DÀY NỘI TRUNG MẠC DỌNG MẠCH ĐÙI VÀ G