KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốt

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         170 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốt

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốt

1ĐẶT VÁN ĐẺ •IBS là sự di chuyên bất thường ra phía trước của thân đốt sông cũng với cuông, mom ngang và diện khớp phía trên. Bệnh lý này là một trong

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốtg những nguyên nhàn hãng dâu gây đau thát lưng. bệnh ảnh hướng khi tới dời sông vã kinh tè cua người bệnh, đỏng thời là gánh nặng cho xà hội... Theo t

hông kè tại Mỹ, có khoáng 2-3% dân so mac bệnh I DS, chi phi hãng năm trên 21 tỷ đỏ la Mỷ cho V iệc khám V à chửa bệnh.IDS là bệnh lý do nhiêu nguyên (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốt

nhân gây ra như bầm sinh, thoái hoá, khuycl co, chân thương... Moi nguyên nhân cua bệnh gây nen một biên đôi giải phau riêng, tuy nhiên, chúng có dặc

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốt

diêm chung nhắt là gây nén sự di chuyên bâl thường ra phía trước cũa thân đốt sông cùng với cuông, mom ngang và diện khớp phía trên.Hầu het các bn có

1ĐẶT VÁN ĐẺ •IBS là sự di chuyên bất thường ra phía trước của thân đốt sông cũng với cuông, mom ngang và diện khớp phía trên. Bệnh lý này là một trong

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốt cảnh lâm sàng thường da dạng, dề nhâm lần với nhiêu bệnh thoái hoá cột sông khác. Tuy nhiên, với nhùng hiêu biêt vê giai phẫu học, sinh lý bệnh và dặ

c biệt là sự phát triển của các phương tiện chân đoán hình ành cùng V ới sự ra đời cua nhicu loại dụng cụ hỗ trự điêu trị. chúng ta dà cỏ nhừng bước t (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốt

iến quan trọng trong chán doãn vả diều trị bệnh.Chi định đicu trị nội khoa được sữ dụng trong nhùng trường hợp trượt mức dộ nhẹ. biêu hiện chèn ép tha

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốt

n kinh thoáng qua. phẫu thuật dược dặt ra khi điêu trị nội khoa that bại hoặc trong nhùng trường hợp mức độ trượt cao. chèn ép than kinh dừ dội. ('ó r

1ĐẶT VÁN ĐẺ •IBS là sự di chuyên bất thường ra phía trước của thân đốt sông cũng với cuông, mom ngang và diện khớp phía trên. Bệnh lý này là một trong

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốtịnh cột song qua chân cung kêt hợp hãn xương sau bên hay hàn xương liên thân đốt, phau thuật lòi trước, phẫu thuật trực tièp chồ2khuyết xương... hay g

ần đây là nhùng kỹ thuật ít xâm lấn như: bat vít qua da. ghép xương liên thân đốt qua hệ thông ỏng nong...Ợ Việt Nam. bệnh lý TDS mới được quan tâm đe (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốt

n từ cuối the ky 20. Trước đây, da sỏ diêu trị phẫu thuật bệnh lý này băng phương pháp cô định cột song qua cuông và hàn xương sau bên nhưng sau một t

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốt

hời gian có nhiêu trường hợp có biêu hiện gày vít và trượt ticn triên. Chúng lôi đà lien hành theo dôi sau 1 nãm sau mô TĐS bang phương pháp co dinh c

1ĐẶT VÁN ĐẺ •IBS là sự di chuyên bất thường ra phía trước của thân đốt sông cũng với cuông, mom ngang và diện khớp phía trên. Bệnh lý này là một trong

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốt XC ngoại thân kinh và cột song dà tiên hành mô thường quy bệnh lý này băng phương pháp co dịnh cột sông qua cuông và hàn xương liên thân dôl. Dà có m

ọt sô báo cáo khoa học dè cập den bệnh lý này tại các hội nghị chuyên ngành trong nước tuy nhiên thời gian theo dõi bn sau mô ngăn, chưa nêu được các (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốt

nguyên nhân gây TDS và chưa dánh giá dầy dù các yếu tổ ánh hướng dến kết quà diều trị. Nhằm đánh giá hiệu qua cùa một phương pháp điêu trị bệnh TDS ph

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốt

ô biên lại Việt Nam hiện nay củng dành giã cảc ưu nhược diêm, khó khản và biên chứng thường gặp trong phẫu thuật, chúng tôi tiên hành nghiên cứu de tả

1ĐẶT VÁN ĐẺ •IBS là sự di chuyên bất thường ra phía trước của thân đốt sông cũng với cuông, mom ngang và diện khớp phía trên. Bệnh lý này là một trong

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốt ìâm sàng, chân doán hình (ình cua bn TĐS that ỉưug dược phau thuật.2. Đánh giã kèt quà phau thuật bệnh TĐS that lưng bâng phương pháp cô định cột son

g qua cuống kết hợp hàn xương Hèn thân dốt.3CHƯƠNG 1 TONG QUAN1.1. Lịch sử nghiên cứuỊ. ì. ì. Thể giớiLân đâu tiên. TDS thải lưng được bác sỳ sân khoa (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốt

người B1 - Hcrbinaux dề cập den vào năm 1782 nhàn một trường họp dẽ khô (trượt I-5-SI). Năm 1853, Kilian là người đàu liên nói lới thuật ngừ TDS (ỵpo

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốt

ndyìoìisthesisT <ú> nguôn gôc từ tiêng 1 ly I .ạp với hai từ ghép lã spondylos cô nghía lả dot song và olisthy có nghĩa là trượt [1]. Cùng năm đó. Rob

1ĐẶT VÁN ĐẺ •IBS là sự di chuyên bất thường ra phía trước của thân đốt sông cũng với cuông, mom ngang và diện khớp phía trên. Bệnh lý này là một trong

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốtsau lại X ùng giữa hai mâu khớp trên vã dưới (khuyết eo dot song). Sau dó. Naugebauer (1881) tim thấy ton (hương co kéo dài tren bn TDS. Cho lới nấm 1

930. Junghanns công bô nghiên cứu TĐS không có các tôn thương eo. sau này dược gọi là TĐS do thoái hoá [2]. Năm 1955. Newman đưa ra phân loại TDS làm (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốt

5 loại, tới nám 1976, Wiltsc lỏng hợp X à đưa ra bang phân loại chia TDS thành sáu loại khác nhau.về chan doán, 1ĐS do nhiều nguyên nhân khác nhau nên

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốt

có biểu hiện lâm sàng đa dạng, không có triệu chứng đặc hiệu. X i X ậy thường nhâm lan X ới thoát vị dìa đệm xã hẹp ong sông... lữ năm 1895, việc Roe

1ĐẶT VÁN ĐẺ •IBS là sự di chuyên bất thường ra phía trước của thân đốt sông cũng với cuông, mom ngang và diện khớp phía trên. Bệnh lý này là một trong

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốta dời lân lượt của chụp cát lớp x i tinh (Hounslỉcld - 1971) xà chụp cộng hương từ (Damadian. llaxvles - 1978, 1979) đà tạo ra nhưng bước dột phá lớn

trong việc chân đoánchinh xác TDS.4về điều trị. năm 1933 Bums [3] lần đầu tiên mô tã điều trị phẫu thuật bang kêt hợp xương với kỳ thuật ghép xương li (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốt

ên thân đôt lôi trước nham diêu trị TDS ờ tàng L5S1... Ngày nay đà có nhiêu phương pháp phau thuật được áp dt.ing.Năm 1955, (ìill báo cáo diều trị IDS

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốt

bàng phương pháp cắt cung sau lóng léo không ghép xương, dược gọi là phẫu thuật Gill |4|. Tuy nhiên phương pháp này gây tiêp tục mât vững cột sông. N

1ĐẶT VÁN ĐẺ •IBS là sự di chuyên bất thường ra phía trước của thân đốt sông cũng với cuông, mom ngang và diện khớp phía trên. Bệnh lý này là một trong

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốtít qua cuông đôl sòng [5]. Vấn dẻ ghép xương trong diêu trị 1DS cũng dược dẻ cập tir rất sớm. Năm 1944, Briggs \ à Milligan mò la kỳ thuật ghép xương

thân đôt bàng cách nhôi các màu xương cung sau cắt nhô vào khe dìa dèm cùng cho kết quà tốt. Năm 1940 Cloward lien hành kỳ thuật PLIF đâu lien và sưa (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốt

đồi bơi Lin. sau đó ngày càng phô biên. Năm 1998, Harms và Rolinger mò tã diêu trị bằng kỹ thuật H.il khi nghiên cứu thực hiện kỳ thuật này lừ nam 199

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốt

3 lới năm 1996. kỷ thuật này có lợi the hon kỹ thuật Pl.ir vi ít gày biên chứng thần kinh hơn |6|. Nữa cuoi the ký 20, nhiều loại phương tiện cô đụih

1ĐẶT VÁN ĐẺ •IBS là sự di chuyên bất thường ra phía trước của thân đốt sông cũng với cuông, mom ngang và diện khớp phía trên. Bệnh lý này là một trong

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốtập và nhắc đen lừ những thập nicn 50 thế kỳ trước. Tuy nhicn, phai đen nưa cuôi thè ky 20. mới có nhicu loại phương tiện cô định cột sông qua cuông. V

ì vậy, phau thuật điêu trị bệnh lý và chân thương cột song thực sự mới dược áp dụng rộng rãi. Đoản Lè Dân là người đâu tiên cò định cột sông bâng nẹp (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốt

vít cuồng cung. Vò Vân Thành là người tiên phong trong diều trị co định cột song qua cuông có ghép xương ờ phía Nam. Vũ Tam Tinh nghiên cứu kích thước

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốt

cuông dỏt sóng của người Việt Nam. Từ những kết quà tìm dược ông cho lảng kích thước vít bắt qua cuống dỏt sông cùa người Việt Nam nên có đường kinh

1ĐẶT VÁN ĐẺ •IBS là sự di chuyên bất thường ra phía trước của thân đốt sông cũng với cuông, mom ngang và diện khớp phía trên. Bệnh lý này là một trong

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốt ra, còn một sỏ nghiên cửu của các tác giã: Bùi Huy Phụng (2000). Dương ('hạm Uyên-Hà Kim Trung (2003)...nhàm đánh giá kết quả sớm sau phẫu thuật của

một số phương pháp mồ thường được áp dụng đà bước đâu cho thây tru nhược diem của từng phương pháp. I liện nay. I DS dà dược tiên hành thường quy tại (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốt

các tiling tâm lớn về thân kinh-cột sông trên ca nước, với nhicu bài báo cáo VC các kỳ thuật mô khác nhau như mô mỡ hoặc mô ít xâm lan. kỹ thuật hàn x

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốt

ương loi sau. loi trước.1.2. Giãi phẫu ứng dụng vùng cột sông that lưngĩ. 2. ỉ. Giải phẫu đôt sông that lưngMỗi đôl sông gôm các thành phàn chính là t

1ĐẶT VÁN ĐẺ •IBS là sự di chuyên bất thường ra phía trước của thân đốt sông cũng với cuông, mom ngang và diện khớp phía trên. Bệnh lý này là một trong

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốtmặt lã nơi tiêp giáp với dôt song trên, dôt song dưới qua dĩa gian dot song, vả một vành xung quanh.Cung đốt song đi từ ria phân vành ớ hai ben cùa mặ

t sau thân đòl sông ra sau, gặp nhau trên dường giừa và hình thành nên lồ dot song. Cuống cung dot sông là phân vừng nhât (do có vó xương dãy và lã nơ (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốt

i tập tiling của các bè xương), là noi truyền lực của toàn bộ hệ thông các cột trụ về phía thân đôt [8]. Cuông có khã nàng chịu dược các lực làm xoay,

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốt

duỗi, nghiêng sang bên cúa cộtsông. Do đó kill bắt vít qua cuông, vít SC có tác dụng len toàn bộ đốt sông, tức là tác dụng len cả 3 cột trụ cùa cột s

1ĐẶT VÁN ĐẺ •IBS là sự di chuyên bất thường ra phía trước của thân đốt sông cũng với cuông, mom ngang và diện khớp phía trên. Bệnh lý này là một trong

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Trượt Đốt Sống Thắt Lưng Bằng Phương Pháp Cố Định Cột Sống Qua Cuống Kết Hợp Hàn Xương Liên Thân Đốtphía sau vào cuông cung đê cô định cột sông.