KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Phẫu Thuật Vẹo Cột Sống Vô Căn Bằng Cấu Hình Toàn Vít Qua Cuống Đốt Sống

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         161 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Phẫu Thuật Vẹo Cột Sống Vô Căn Bằng Cấu Hình Toàn Vít Qua Cuống Đốt Sống

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Phẫu Thuật Vẹo Cột Sống Vô Căn Bằng Cấu Hình Toàn Vít Qua Cuống Đốt Sống

ì*............................................BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉTRƯỜNG DẠI HỌC V HÀ NỘIH im aNGUYEN HOÀNG LONGNGHIÊN cửu DIÊU TRỊ PHẢU THUẬ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Phẫu Thuật Vẹo Cột Sống Vô Căn Bằng Cấu Hình Toàn Vít Qua Cuống Đốt SốngẬT VẸO C ỌT SÓNG VỒ CĂN BÀNG CÁI HÌNH TOÀN VÍT QUA C UÔNG DOT SÕNGLUẬN ÁN TIẾN Sỉ Y HỌCHÀ NỘI-NĂM 2015—————aLỜI CẢM ƠNTôi xin bày (ỏ lòng biết ơn tói

cố PGS. Viện sỉ Tôn Thất Bách, người đã có công lớn trong việc triển khai và thành lập Khoa Phẩn thuật cột sông bệnh viện việt Đức, noi tôi đang công (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Phẫu Thuật Vẹo Cột Sống Vô Căn Bằng Cấu Hình Toàn Vít Qua Cuống Đốt Sống

tác.Tôi xin gữi lời cảm ơn chân thành tới:Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo sau Đại học. Bộ mòn Ngoại Trường Đại học Y Hà Nội. Ban Giám đốc Bệnh viện Việt

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Phẫu Thuật Vẹo Cột Sống Vô Căn Bằng Cấu Hình Toàn Vít Qua Cuống Đốt Sống

Đức. Phòng lưu trừ hồ sơ. Phòng kế hoạch tòng hợp Bệnh viện Việt Đức đà giúp đờ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong quả trình học tập và hoàn

ì*............................................BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉTRƯỜNG DẠI HỌC V HÀ NỘIH im aNGUYEN HOÀNG LONGNGHIÊN cửu DIÊU TRỊ PHẢU THUẬ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Phẫu Thuật Vẹo Cột Sống Vô Căn Bằng Cấu Hình Toàn Vít Qua Cuống Đốt Sống hình nót chung và phau thuật cột song nói riêng, người dà hướng dan trực tiểp tôi hoàn thành luận ân nay.TS.BSCKII. Nguyền Dắc Nghĩa - Người Thầy dà

hết lòng vì học trò. dộng viên tôi trong nhùng lúc khó khăn, va là người thấy hưởng dần tôi hoàn thành luận án này.Tôi xin gữi lời câm ơn tới tập thê (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Phẫu Thuật Vẹo Cột Sống Vô Căn Bằng Cấu Hình Toàn Vít Qua Cuống Đốt Sống

các Bác sỳ và nhân viên khoa Phau thuật Cột sồng. Khoa Chấn đoán hình ánh. Khoa Khâm bệnh. Phòng mò cột sống. Khoa Phục hồi chức nàng-Bệnh viện HN Việ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Phẫu Thuật Vẹo Cột Sống Vô Căn Bằng Cấu Hình Toàn Vít Qua Cuống Đốt Sống

t Đức dà giúp dờ tôi hoàn thành luận án.Với lòng biết ơn sâu sác. con xin câm ơn Bố. Mẹ nhùng người đà nuôi dường và dạy bào con thành người, luôn bên

ì*............................................BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉTRƯỜNG DẠI HỌC V HÀ NỘIH im aNGUYEN HOÀNG LONGNGHIÊN cửu DIÊU TRỊ PHẢU THUẬ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Phẫu Thuật Vẹo Cột Sống Vô Căn Bằng Cấu Hình Toàn Vít Qua Cuống Đốt Sống là nguồn dộng viên lớn nhất cùa tôi.Cuối cùng, tòi xin cam ơn tat cá nhùng người bạn dà luôn dộng viên và giúp đờ tôi trong công việc và trong cuộc s

ổng.Hà Nội. ngày 13 thảng 1 nam 2015Nguyền Hoàng LongLỜI CAM ĐOANTôi là NGUYỄN HOÀNG LONG nghiên cứu sinh klióa 29 Tnrỡng Đai 1k>c Y Há Nội. chuyên ng (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Phẫu Thuật Vẹo Cột Sống Vô Căn Bằng Cấu Hình Toàn Vít Qua Cuống Đốt Sống

ành Chần thương và chinh hĩnh vã tao liinh, xin cam đoan:1 Đây lá luận án

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Phẫu Thuật Vẹo Cột Sống Vô Căn Bằng Cấu Hình Toàn Vít Qua Cuống Đốt Sống

n Vãn Thach vã Thầy TS. Nguyền Đắc Nghĩa2.Công tiinh này không tiling lặp VỚI bắt kỳ nghiên cứu nào khác đă được cóng bó tai Việt Nam3.Các sổ liệu và

ì*............................................BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉTRƯỜNG DẠI HỌC V HÀ NỘIH im aNGUYEN HOÀNG LONGNGHIÊN cửu DIÊU TRỊ PHẢU THUẬ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Phẫu Thuật Vẹo Cột Sống Vô Căn Bằng Cấu Hình Toàn Vít Qua Cuống Đốt Sốngchiu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết này.Hà Nội, ngày 13 tháng 1 nỗm 2015NGUYÊN HOẢNG LONGMỤC LỤCLời cam đoanMục lụcDanh mục các chữ viết

tắtDanh mục bàngDanh mục hình (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Phẫu Thuật Vẹo Cột Sống Vô Căn Bằng Cấu Hình Toàn Vít Qua Cuống Đốt Sống

ì*............................................BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉTRƯỜNG DẠI HỌC V HÀ NỘIH im aNGUYEN HOÀNG LONGNGHIÊN cửu DIÊU TRỊ PHẢU THUẬ