KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Điều Chế Sét Hữu Cơ Từ Bentonit (Ấn Độ) Với Tetrađecyltrimetyl Amoni Bromua Và Khảo Sát Khả Năng Hấp Phụ Phenol Đỏ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         82 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Điều Chế Sét Hữu Cơ Từ Bentonit (Ấn Độ) Với Tetrađecyltrimetyl Amoni Bromua Và Khảo Sát Khả Năng Hấp Phụ Phenol Đỏ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Điều Chế Sét Hữu Cơ Từ Bentonit (Ấn Độ) Với Tetrađecyltrimetyl Amoni Bromua Và Khảo Sát Khả Năng Hấp Phụ Phenol Đỏ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMI RAN THỊ QUỲNH ANHNGHIÊN cú u Đ1ẺU CHÉ SÉT HŨ Ư cơ TÙ’ BENTONĨT (ẤN Độ)VỚI TETRAĐECYLTRIMETYL AMONIBROMƯAVÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Điều Chế Sét Hữu Cơ Từ Bentonit (Ấn Độ) Với Tetrađecyltrimetyl Amoni Bromua Và Khảo Sát Khả Năng Hấp Phụ Phenol ĐỏÀ KHÂO SÁT KHẢ NĂNG HẤP PHỤ PHENOL ĐÔLIĩẠN VĂN TĨĨẠC sĩ HÓA nọcTHÁI NGUYÊN - 2019 _____________________________Số hóa bởi Tnmg tâm Hoc liêu vã Công ng

hê thông tin - ĐHTNhttp://lrc.lnu.edti.vnĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMTRẦN THỊ QUỲNH ANHNGHIÊN CỨU ĐĨÉƯ CHÉ SÉT HỮƯ co TÙ BENTON1T (ẤN ĐỘ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Điều Chế Sét Hữu Cơ Từ Bentonit (Ấn Độ) Với Tetrađecyltrimetyl Amoni Bromua Và Khảo Sát Khả Năng Hấp Phụ Phenol Đỏ

)VỚI TETRAĐECYLTRIMETYL AMONIBROMUAVÀ KHÁO SÁT KHÁ NĂNG HẤP PHỤ PHENOL ĐÒNgành: Hóa vô co-Mà ngành: 8.44.01.13LUẠN VĂN TĩĩẠC sĩ HÓA nọcNgười hưóng dan

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Điều Chế Sét Hữu Cơ Từ Bentonit (Ấn Độ) Với Tetrađecyltrimetyl Amoni Bromua Và Khảo Sát Khả Năng Hấp Phụ Phenol Đỏ

khoa học: TS. Phạm Thi Hà I hanhTHÁI NGUYÊN’ - 2019Số hóa bời Trung tâm Hoc liêu vã Công nghê thõng tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnLỜI CAM DOANTói xi

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMI RAN THỊ QUỲNH ANHNGHIÊN cú u Đ1ẺU CHÉ SÉT HŨ Ư cơ TÙ’ BENTONĨT (ẤN Độ)VỚI TETRAĐECYLTRIMETYL AMONIBROMƯAVÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Điều Chế Sét Hữu Cơ Từ Bentonit (Ấn Độ) Với Tetrađecyltrimetyl Amoni Bromua Và Khảo Sát Khả Năng Hấp Phụ Phenol Đỏng một còng trinh nào khác.Thái Nguyên. thủng 04 núm 2019rác giả luận vănTrần Thị Quỳnh AnhSố hóa bời Trung tâm Hoc liêu vã Công nghê thòng tin - ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vnLỜI CẤM ƠNTrong suốt quá trinh học tập và thực hiên đề tài luận vãn thạc sì. chuyên ngành Hóa Phần (ích. Khoa Hóa học - Trường Đạ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Điều Chế Sét Hữu Cơ Từ Bentonit (Ấn Độ) Với Tetrađecyltrimetyl Amoni Bromua Và Khảo Sát Khả Năng Hấp Phụ Phenol Đỏ

i học Sư phạm - Dại học Thái Nguyên, cm dà nhận dược sư ung hộ. giúp dờ cùa các thầy cô giáo, các em sinh viên, bạn bè và gia đinh.Trước tiên, em xin

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Điều Chế Sét Hữu Cơ Từ Bentonit (Ấn Độ) Với Tetrađecyltrimetyl Amoni Bromua Và Khảo Sát Khả Năng Hấp Phụ Phenol Đỏ

bày to lòng biết ơn sâu sắc nhất dến TS. Phạm Thị Hả Thanh, cô đà tận lình hướng dần. truyền đạl kiến thức và kinh nghiệm quý báu đề em có thể hoãn th

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMI RAN THỊ QUỲNH ANHNGHIÊN cú u Đ1ẺU CHÉ SÉT HŨ Ư cơ TÙ’ BENTONĨT (ẤN Độ)VỚI TETRAĐECYLTRIMETYL AMONIBROMƯAVÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Điều Chế Sét Hữu Cơ Từ Bentonit (Ấn Độ) Với Tetrađecyltrimetyl Amoni Bromua Và Khảo Sát Khả Năng Hấp Phụ Phenol Đỏư phạm - Đại học Thãi Nguyên đà giáng dạy. lạo đicu kiện thuận lợi. giúp đờ cm trong quá trình học lập và nghiên cứu.Mặc dù đà có nhiều có gắng, song

do ihời gian có hạn. khá năng nghiên cứu cúa ban thân còn hạn chề. nên kết qua nghiên cứu cùa em có thê còn nhiều thiếu SÓI. Em rất mong nhận được sự (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Điều Chế Sét Hữu Cơ Từ Bentonit (Ấn Độ) Với Tetrađecyltrimetyl Amoni Bromua Và Khảo Sát Khả Năng Hấp Phụ Phenol Đỏ

góp ý. chi báo của các thầy giáo, cô giáo đè luận văn cùa em được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành câm on!Thai Nguyên, iháng 04 năm 20 ỉ 9 lác già luậ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Điều Chế Sét Hữu Cơ Từ Bentonit (Ấn Độ) Với Tetrađecyltrimetyl Amoni Bromua Và Khảo Sát Khả Năng Hấp Phụ Phenol Đỏ

n vănI ran Thị Quỳnh Anh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMI RAN THỊ QUỲNH ANHNGHIÊN cú u Đ1ẺU CHÉ SÉT HŨ Ư cơ TÙ’ BENTONĨT (ẤN Độ)VỚI TETRAĐECYLTRIMETYL AMONIBROMƯAVÀ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMI RAN THỊ QUỲNH ANHNGHIÊN cú u Đ1ẺU CHÉ SÉT HŨ Ư cơ TÙ’ BENTONĨT (ẤN Độ)VỚI TETRAĐECYLTRIMETYL AMONIBROMƯAVÀ