KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Nội Nha Ở Răng Vĩnh Viễn Chưa Đóng Cuống Bằng Mineral Trioxide Aggregate (Mta)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         184 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Nội Nha Ở Răng Vĩnh Viễn Chưa Đóng Cuống Bằng Mineral Trioxide Aggregate (Mta)

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Nội Nha Ở Răng Vĩnh Viễn Chưa Đóng Cuống Bằng Mineral Trioxide Aggregate (Mta)

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘIĐÀO THỊ HẢNG NGANGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ NỘI NHA Ở RĂNG VĨNH VIỄN CHƯA ĐÓNG CUỐNG BẢNG MINERAL TRIOXIDE

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Nội Nha Ở Răng Vĩnh Viễn Chưa Đóng Cuống Bằng Mineral Trioxide Aggregate (Mta)E AGGREGATE (MTA)LUẬN ÁN TIÉN Sĩ Y HỌCHÀ NỘI -2015LỜI CẢM ƠNTôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu. Phòng quân lý đào tạo sau Đại học - Trường Đại họ

c Y Hà Nội. Ban Lành đạo, Phòng đào tạo, Bộ mòn Râng Trê Em - Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. Ban Giám Đốc và Khoa Chửa Rảng và Nội Nha - Bệnh viện Ríìng H (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Nội Nha Ở Răng Vĩnh Viễn Chưa Đóng Cuống Bằng Mineral Trioxide Aggregate (Mta)

àm Mặt Trung Ương Hà Nội. Bộ mòn Mò - Phôi Trường Đại học Y Hà Nội. Ban Giám Đòc và Khoa Hình Thái Học Viện 69 - Bộ Tư Lệnh Lâng đà giúp đờ và tạo điể

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Nội Nha Ở Răng Vĩnh Viễn Chưa Đóng Cuống Bằng Mineral Trioxide Aggregate (Mta)

u kiện cho tôi trong suốt quá trình học tâp và tiên hành nghiên cứu đê tôi có thê hoàn thành luận án nàyTôi xin bày tò lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Ng

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘIĐÀO THỊ HẢNG NGANGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ NỘI NHA Ở RĂNG VĨNH VIỄN CHƯA ĐÓNG CUỐNG BẢNG MINERAL TRIOXIDE

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Nội Nha Ở Răng Vĩnh Viễn Chưa Đóng Cuống Bằng Mineral Trioxide Aggregate (Mta) đà dìu dát tôi trong suốt quá trinh học tập. công tác và dã tận tinh giúp dờ hướng dẫn tòi hoàn thành công trình nghiên cứu này.TÔI xin bày tó lòng b

iết ơn sâu sắc tới TS. Trần Ngọc Thành - Nguyên trường Bô môn Nha Cơ Sở - Viện Đào tạo Ràng Hàm Mặt. Nguyên phó trường khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Bạc (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Nội Nha Ở Răng Vĩnh Viễn Chưa Đóng Cuống Bằng Mineral Trioxide Aggregate (Mta)

h Mai. người thầy dã dìu dăt tòi trong suốt quá trình học tập. còng tác và đà tận tình giúp đờ hướng dần tôi hoàn thành còng trinh nghiên cứu này.TÔI

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Nội Nha Ở Răng Vĩnh Viễn Chưa Đóng Cuống Bằng Mineral Trioxide Aggregate (Mta)

XÚI trân trọng cam ơn PGS.TS. Trương Mạnh Dùng - Viện trường Viện Đào tạo Ràng Hàm Mặt. PGS.TS. Lè Vãn Sơn đà cho tỏi nhừng ý kiến quý báu đê tôi có t

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘIĐÀO THỊ HẢNG NGANGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ NỘI NHA Ở RĂNG VĨNH VIỄN CHƯA ĐÓNG CUỐNG BẢNG MINERAL TRIOXIDE

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Nội Nha Ở Răng Vĩnh Viễn Chưa Đóng Cuống Bằng Mineral Trioxide Aggregate (Mta)òi có thề hoàn thành luận án này.TÔI xin trân trong câm ơn GS.TS Trinh Đình Hài - Viên trường Bênh viện Răng Hâm Mặt Trung Ương Hà Nội. PGS.TS Ngô Văn

Thắng, PGS.TS. Trương Uyên Thái. TS. Phạm Như Hài. PGS.TS. Nguyễn Tin Thu Phương đà cho tôi những V kiên quý báu đê tôi có thê hoàn thành luận án này (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Nội Nha Ở Răng Vĩnh Viễn Chưa Đóng Cuống Bằng Mineral Trioxide Aggregate (Mta)

.TÒI xin trân trong cam ơn TS Phạm Thị Thu Hiên. TS. Trịnh Thi Thái Hà. TS. Tống Minh Sơn. PGS.TS. Võ Trương Như Ngọc. BSCK II Phùng Thị Thanh Lý cùng

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Nội Nha Ở Răng Vĩnh Viễn Chưa Đóng Cuống Bằng Mineral Trioxide Aggregate (Mta)

tập thê cán bộ khoa Chừa Răng và Nội Nha. tập thê cán bộ khoa Răng Trê Em. tập thể giãng viên Bộ Môn Ráng Trê Em đã quan tâm, tạo điêu kiện thuận lợi

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘIĐÀO THỊ HẢNG NGANGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ NỘI NHA Ở RĂNG VĨNH VIỄN CHƯA ĐÓNG CUỐNG BẢNG MINERAL TRIOXIDE

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Nội Nha Ở Răng Vĩnh Viễn Chưa Đóng Cuống Bằng Mineral Trioxide Aggregate (Mta)au đại học và các anh chị phòng Đào tạo sau dại học - Trường Đại học Y Hà Nội đà nhiệt tình hướng dần, giúp dở vã tạo diêu kiện thuận lợi dê tôi có th

ê hoàn thành luận án.TÔI xin chân thành cảm ơn các anh chi em đông nghiệp và bạn bè đà quan tâm động viên, giúp đờ tôi trong quá trình hoc tập và nghi (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Nội Nha Ở Răng Vĩnh Viễn Chưa Đóng Cuống Bằng Mineral Trioxide Aggregate (Mta)

ên cứuTôi xin chân thành câm ơn tất cả các bệnh nhân tham gia nghiên cửu đà tạo điều kiện thuận lợi cho lôi hoàn thành luận án này.Cuối cùng tôi xin đ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Nội Nha Ở Răng Vĩnh Viễn Chưa Đóng Cuống Bằng Mineral Trioxide Aggregate (Mta)

ược dành tình thương yêu và lòng biết ơn sâu sắc đến nhưng người thân trong gia đình, những người đà luôn động viên, chia sẻ và giúp đờ tói trong suôt

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘIĐÀO THỊ HẢNG NGANGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ NỘI NHA Ở RĂNG VĨNH VIỄN CHƯA ĐÓNG CUỐNG BẢNG MINERAL TRIOXIDE

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Nội Nha Ở Răng Vĩnh Viễn Chưa Đóng Cuống Bằng Mineral Trioxide Aggregate (Mta)ường Đại học Y Hà NỘI. chuyên ngành Ráng Hàm Mật. xin cam đoan:1.Đây là luận án do bân thân tòi true tiêp thực hiện dưới sự hướng dần cùa Thầy Nguyền

Mạnh Hả và Thầy Trần Ngọc Thành.2.Còng (rinh này không trùng lặp với bât kỳ nghiên cửu não khác dà được công bỏ tại Việt Nam.3.Các số liệu và thông ti (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Nội Nha Ở Răng Vĩnh Viễn Chưa Đóng Cuống Bằng Mineral Trioxide Aggregate (Mta)

n trong nghiên cứu là là hoàn toàn chính xác. trung thực và khách quan, đà được xác nhận và chap thuận cua cơ sờ nơi nghiên cứuTôi xin hoàn toàn chiu

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Nội Nha Ở Răng Vĩnh Viễn Chưa Đóng Cuống Bằng Mineral Trioxide Aggregate (Mta)

trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết này.Hà Nội, ngày tháng năm 20ỉ 5 Tảcgiã luận ánĐào Thị Hằng NgaDANH MỤC CẤC CIIỮ, KÝ IIIẸU VIÉT TÁTThứ (ự

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘIĐÀO THỊ HẢNG NGANGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ NỘI NHA Ở RĂNG VĨNH VIỄN CHƯA ĐÓNG CUỐNG BẢNG MINERAL TRIOXIDE

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘIĐÀO THỊ HẢNG NGANGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ NỘI NHA Ở RĂNG VĨNH VIỄN CHƯA ĐÓNG CUỐNG BẢNG MINERAL TRIOXIDE