KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         173 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân

IDAT VẤN DẺI hoái hóa khớp là hậu quả cùa quá trình ca học và sinh học làm mất càn hảng giừa tòng hợp vã huy hoại cùa sụn và xương dưới sụn. Bệnh rất

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân thường gặp và lã một trong nhùng nguyên nhàn chính gây giám, mâl khã nàng vận động ờ người cao tuổi. Năm 2010. ơ Mỹ có trên 27 triệu người mắc bệnh t

hoái hóa khớp trong khi con sổ này ỡ Anh là Iren X triệu người [1], (5 việt Nam chưa có thống kê chính xác nào nhưng thoái hóa khớp chiếm tỵ lệ cao tr (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân

ong các bệnh lý cơ xương khớp, dặc biệt lã thoái hóa khớp gối |2|. Việc diều tri bệnh hiện nay lã gánh nặng rất tốn kẽm cho cá nhân người bệnh nói riê

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân

ng và toàn xà hội nói chung vcíri chi phí điêu trị cao, hiệu quà chưa đạt được như mong muốn trong khi có nhiều tai biến nặng nề. ('ác phương pháp diề

IDAT VẤN DẺI hoái hóa khớp là hậu quả cùa quá trình ca học và sinh học làm mất càn hảng giừa tòng hợp vã huy hoại cùa sụn và xương dưới sụn. Bệnh rất

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thânại khoa [2. 3Ị. Điều trị nội khoa bao gồm các biện pháp không dùng thuốc như vật lý trị liệu: chiếu tia hồng ngoại, chườm nóng, tẩm suối khoáng. dap b

ùn... thường đon gian, dẻ làm, ít biến chứng song hiệu quá chưa cao Các biên pháp dùng thuốc giam đau. thuốc chong viêm không steroid có hiệu quã nhan (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân

h chóng nhưng do tác động loàn thân hay gày nhiều biến chứng như viêm loét dạ dày hành tá tràng, xuất huyết tiêu hóa. tăng huyết áp. tốn thương gan. t

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân

hận... trong dó có biến chứng nặng có thể gày tứ vong, Tiêm corticoid tại khớp gối có lác dụng cài thiện triệu chứng nhanh chóng nhung dùng kéo dài có

IDAT VẤN DẺI hoái hóa khớp là hậu quả cùa quá trình ca học và sinh học làm mất càn hảng giừa tòng hợp vã huy hoại cùa sụn và xương dưới sụn. Bệnh rất

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thânunic (chất nhím) vào kh(’rp có lác dụng lái lạo chức năng bôi Iron vã chống xóc cho khớp nhưng theo nhiều nghiên cứu cho thấy hiệu qua không ôn dinh l

àu dài. không có chức năng báo vệ. tái tạo sun khớp |5.6|. Điều trị ngoại khoa chi được chi định trong nhùng trường hợp có biên dối giãi phẫu khớp hoặ (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân

c ờ giai doạn muộn cùa bệnh và thường gây tốn kẽm nhiều cho bệnh nhân.Như vậy cần lìm ra một kỳ thuật diều trị mới. tác dộng lới sụn khớp theo hướng b

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân

ão tồn khcýp một cách tu nhiên, độc lập hoặc phối hợp tốt với các phươngpháp diều (ụ hiện lại nhằm dem lại kếl qua cao trong diều trị bệnh, hạn chế cá

IDAT VẤN DẺI hoái hóa khớp là hậu quả cùa quá trình ca học và sinh học làm mất càn hảng giừa tòng hợp vã huy hoại cùa sụn và xương dưới sụn. Bệnh rất

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thânthoái hóa khớp: điều trị báo tồn khớp một cách tự nhiên, sinh lý nhất. Gằn đày nhiều nghiên cứu trên thế giới dà đánh giá hiệu quá cua liệu pháp trên

trong diều trị bệnh thoái hóa khớp và cho kết qua lốt. dặc biệi khi so sánh với liệu pháp bô xung chất nhờn cùng như giâ dược, dồng thời các lác dụng (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân

không mong muốn cùa liệu pháp thường nhẹ [7-20], ơ Việt Nam hiện có một so cơ sờ y tế đà ứng dụng liệu pháp huyết tưcmg giàu liêu cầu lự Ihán trong mộ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân

l số lĩnh vực lâm sàng như thấm mỹ. răng hãm mặt và cơ xương khớp. Tuy nhiên chua có các nghicn cứu hệ thống về sứ dụng liệu pháp huyết tương giàu tiê

IDAT VẤN DẺI hoái hóa khớp là hậu quả cùa quá trình ca học và sinh học làm mất càn hảng giừa tòng hợp vã huy hoại cùa sụn và xương dưới sụn. Bệnh rất

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thânhớp gối nguyên phát bằng liệu pháp huyết tưong giàu tiếu cầu tự thân" với hai muc tiêu:/. Nghiên cứu đác điếm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh thoái hó

a khớp gối nguyên phát.2. Đánh giá hiệu quả và tính an ĩoùn cùa liệu pháp huyết lương giàu tiếu cằu tự thân n ong diều trị bệnh thoái hóa khớp gối ngu (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân

yên phát.3CHƯƠNG 1 TỎNG QUAN1.1.DẠI CƯƠNG VÈ BỆNH THOÁI HÓA KHÓE GÓI1.1.1.Nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh và cãc yếu tố nguy cơ của bệnh thoái hoá khópT

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân

hoái hoã khớp (Ì11K) lã tôn thương thoái hóa tiến triển chậm, tăng dằn cùa sụn khóp, gây ra bới sự kèl hợp cùa rất nhicu yếu lò khác nhau nhu yếu lò g

IDAT VẤN DẺI hoái hóa khớp là hậu quả cùa quá trình ca học và sinh học làm mất càn hảng giừa tòng hợp vã huy hoại cùa sụn và xương dưới sụn. Bệnh rất

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thânkh('rp trong đó lê bão sụn khớp lã tế bào quan trọng nhất dãp ửng với sự thay dồi trong quả trinh T1IK [21. 22]. Đặc trưng của bệnh là quá trình mấl s

ụn khớp dần dần. có hai cơ che chính dược cho lã khởi phát quá trinh THK: cơ chế thử nhất, với da số trường hợp là do ton thương thoái hóa thường khu (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân

trú ớ các vị tri chịu lực cúa sụn hay ơ các vị tri sau chẩn thương cho nên các chấn thương lặp di lặp lại (các yếu tố sinh cơ sinh hoc) được cho là nh

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân

ưng yếu lố quan trọng dần đến khơi phát và gây ra thoái hóa khớp [2. 21. 23]. Các tế bão sụn sè phân ứng lại với các tác động trên bàng cách giãi phón

IDAT VẤN DẺI hoái hóa khớp là hậu quả cùa quá trình ca học và sinh học làm mất càn hảng giừa tòng hợp vã huy hoại cùa sụn và xương dưới sụn. Bệnh rất

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thânn khớp, vi dụ sir thiếu hụt các gen tạo nên collagen typ 2 sè lãm cho sụn khớp trơ nên kẽm chịu lực hơn so với khớp binh thường, lừ đó khới phái quá t

rình THK [21]. Mọi khi quá trình T11K dược khởi phát, tiếp sau dó sè có một loạt các bất thường khác xay ra, chúng bao gom các dần truyền cơ học, sự l (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân

ư

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân

cơ như beo phì. luòi lác. các hormon... dản đen quá trinh thoái hỏa ơ sụn. chất nền sụn khớp và các tờ chức ngoài sụn như xương dưới sụn. màng hoại dị

IDAT VẤN DẺI hoái hóa khớp là hậu quả cùa quá trình ca học và sinh học làm mất càn hảng giừa tòng hợp vã huy hoại cùa sụn và xương dưới sụn. Bệnh rất

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thângrowth factor 1) và yếu lố lăng trướng chuyền dạng 0 (TGF-p: transforming growth factor P). Các4yếu tố tâng trướng này cùng VỚI các protein tạo hình t

hái xương (BMPs- bone morphogenetics) được xếp vào nhóm tàng đồng hóa sụn (anabolic cartilage) [23]. Chúng có tác dung kích thích sự tong hop chất cản (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân

bàn sun gồm chất kết dính và chất tạo keo. Sự thiếu hụt TGF-p góp phần gày thoái hóa. ngược Lại TGF-[Ỉ ức chế các cytokin dị hóa và do đó tham gia ức

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân

chế qua trình thoái hóa khớp. Vì vậy người ta dà nghiên cứu sử dung TGF-0 đế chống THK và ngân chận huy hoại sun khớp [24|. IGF-1 có tác dung làm giâ

IDAT VẤN DẺI hoái hóa khớp là hậu quả cùa quá trình ca học và sinh học làm mất càn hảng giừa tòng hợp vã huy hoại cùa sụn và xương dưới sụn. Bệnh rất

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân sư giáng hóa của các proteoglycan đều được xúc liến qua trung gian cùa các enzym tự tiêu, chúng có nguồn gốc chu yếu từ các tiêu thê (lysosome), bao

gồm các protease acid, các glycosidase và các sulfatase. Quã trinh các tế b«ào sụn giãi phóng ra các enzym collagenase và protease giáng hoá proteogly (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân

can có thề được xúc tiến qua trung gian bởi ỈL-l (là cytokin- protein trọng lượng phàn tữ thấp do các tế bào một nhân chế tiết ra. kể cà các tế bào mộ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân

t nhân ờ trong bao hoạt dịch, và bơi chính cả các tế bào sụn). IL-1 kích thích tổng hợp prostromelysin (tiền stromelysin) và procollagenase (tiền coll

IDAT VẤN DẺI hoái hóa khớp là hậu quả cùa quá trình ca học và sinh học làm mất càn hảng giừa tòng hợp vã huy hoại cùa sụn và xương dưới sụn. Bệnh rất

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thânuyến đồi sang dạng hoạt đông Là stromelysin và collagenase, và dạng này cộng thêm với plasmin (hoặc được sân xuất ra tại chồ hoặc từ nguồn toàn thân)

sè gây phá huý mò sụn Yếu tố hoai từ u (TNF) cùng có tác dung tương tự với IL-1 nhưng hiệu quà cua yếu tố này trên các tế bâo sụn yếu hơn nhiều so với (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân

hiệu quá cùa ỈL-I. Các nghiên cửu in vitro và in vivo đà chứng minh rang. IL-I và TNF-« Là các cytokine dị hoá nổi trội tham gia vào quá trinh phá hu

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân

ý sụn khớp trong bệnh thoái hóa khớp. Ngoài hiệu qua cám ứng các tế bào sun tăng tông hợp các enzym proteinase khác ra. IL-1 và TNF-a còn lâm tăng quá

IDAT VẤN DẺI hoái hóa khớp là hậu quả cùa quá trình ca học và sinh học làm mất càn hảng giừa tòng hợp vã huy hoại cùa sụn và xương dưới sụn. Bệnh rất

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thânái hóa khớp [23. 26. 27].Tóm lại. khớp trong THK bao gồm tập hợp cùa nhiều tồn thương trong đó tổn thương chính lã ở phần sụn khớp với sự tham gia cùa

nhiều yếu tố như quá lãi khớp. VI chấn thương khớp... và các chắt trung gian hóa học gây viêm: IL-I. TNF-a. 11-17. 11-18... Các yếu tố tăng trường IG (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân

F-1. TGF-0 và BMPs tham gia vào quá trinh tồng hợp chất căn bàn của sụn khớp. Các cytỡkin như 11-4. IL-10. IL-13 và IL-Ira có vai trò ức che sàn xuất

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân

hay hoạt tinh của các cytokin tiền viêm trong khi các cytokin khác như IL-4. 1L-6 điều hòa quá trình nãy [2. 23. 26-30], Như vậy các thuốc hoặc các ph

IDAT VẤN DẺI hoái hóa khớp là hậu quả cùa quá trình ca học và sinh học làm mất càn hảng giừa tòng hợp vã huy hoại cùa sụn và xương dưới sụn. Bệnh rất

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân thoái khớp gối (theo Goldring [23])Theo cơ chế bệnh sinh của THK nêu ờ trên ta thầy nhiều yếu tố đồng hóa và ức chế viêm di hóa sụn và chất nền sụn k

hớp có trong huyết thương giàu tiều cầu. Đây chinh là cơ sỡ khoa học làm tiền đề cho việc áp dụng liệu pháp huyết lương giàu tiểu cầu (PRP) tư thân nh (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân

ư là một phương pháp mới trong điều tri bênh THK. PRP với thành phần chủ yếu là tiều cầu có vai (rò quan trọng trong quá trình làm6lành các tốn thương

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điều Trị Bệnh Thoái Hóa Khớp Gối Nguyên Phát Bằng Liệu Pháp Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân

sụn. chắt nền sụn khớp thông qua việc bài tiết các yếu tố tâng trường (GF-grow factors) và các cytokine chống viêm chống dị hóa và điều hòa sinh tổng

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook