KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điện Sinh Lý Học Tim Của Của Rối Loạn Nhịp Thất Khởi Phát Từ Xoang Valsalva Và Kết Quả Triệt Đốt Bằng Năng Lượng Sóng Có Tần Số Radio

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         151 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điện Sinh Lý Học Tim Của Của Rối Loạn Nhịp Thất Khởi Phát Từ Xoang Valsalva Và Kết Quả Triệt Đốt Bằng Năng Lượng Sóng Có Tần Số Radio

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điện Sinh Lý Học Tim Của Của Rối Loạn Nhịp Thất Khởi Phát Từ Xoang Valsalva Và Kết Quả Triệt Đốt Bằng Năng Lượng Sóng Có Tần Số Radio

Bộ GIÁO ĐỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ N01PHAN ĐÌNH PHONGNGHIÊN cứu ĐIỆN SINH LÝ HỌC TIM CỦA RÔÌ LOẠN NHỊP THẤT KHỞI PHÁT TỪ XOANG VALSALVA

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điện Sinh Lý Học Tim Của Của Rối Loạn Nhịp Thất Khởi Phát Từ Xoang Valsalva Và Kết Quả Triệt Đốt Bằng Năng Lượng Sóng Có Tần Số Radio VÀ KÉT QUẢ TRIỆT ĐỐT BANG NĂNG LƯỢNG SÓNG CÓ TÂN SÔ RADIOLUẬN ÁN TIẾN ST V nọcHÀ NỘI - 2015Bị) GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘIPHAN

ĐÌNH PHONGNGHIÊN cúu ĐIỆN SINH LÝ HỌC TIM CỦA RÔÌ LOẠN NHỊP THẤT KHỞI PHÁT TỪ XOANG VALSALVA VÀ KẾT QUẢ TRIỆT ĐỐT BANG NĂNG LƯỢNG SÓNG CÓ TÂN SÔ RADIO (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điện Sinh Lý Học Tim Của Của Rối Loạn Nhịp Thất Khởi Phát Từ Xoang Valsalva Và Kết Quả Triệt Đốt Bằng Năng Lượng Sóng Có Tần Số Radio

Chuyên ngành : Nội l im mạch Mã số : 62 72 01 41LUẬN ÁN TIÉN Sĩ Y HỌCĩ Tướng dẫn khoa học:GS.TS. Nguyền Lân Việt 1 s. Phạm Quốc KhánhHÀ NỘI - 2015LỜI

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điện Sinh Lý Học Tim Của Của Rối Loạn Nhịp Thất Khởi Phát Từ Xoang Valsalva Và Kết Quả Triệt Đốt Bằng Năng Lượng Sóng Có Tần Số Radio

CÁM ƠNNhân dịp hoàn thành công trình nghiên cứu này, với lòng kinh trọng và biết on sâu sác, tôi xin bày tó lời cam on tới:Ban Giám hiệu, Khoa Sau đại

Bộ GIÁO ĐỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ N01PHAN ĐÌNH PHONGNGHIÊN cứu ĐIỆN SINH LÝ HỌC TIM CỦA RÔÌ LOẠN NHỊP THẤT KHỞI PHÁT TỪ XOANG VALSALVA

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điện Sinh Lý Học Tim Của Của Rối Loạn Nhịp Thất Khởi Phát Từ Xoang Valsalva Và Kết Quả Triệt Đốt Bằng Năng Lượng Sóng Có Tần Số RadioGiám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Ban Lãnh đạo Viện Tim mạch Việt Nam đà lạo mọi đicu kiện thuận lựi cho lòi trong quá trinh nghiên cứu vã hoãn thành luận

án.Xin trân trọng cảm ơn GS.TS. Nguyền Lân Việt, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch trường Dại học Y Hà Nội và TS. Phạm Ọuôc Khánh, phó Viện trường Viện (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điện Sinh Lý Học Tim Của Của Rối Loạn Nhịp Thất Khởi Phát Từ Xoang Valsalva Và Kết Quả Triệt Đốt Bằng Năng Lượng Sóng Có Tần Số Radio

rim mạch, hai người Ihầỵ dà nhiêu năm diu dãt và het sức tận tình hướng dẫn cho lòi trong SUÔI quá trinh học lập V à thực hiện luận án.Xin tràn trọng

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điện Sinh Lý Học Tim Của Của Rối Loạn Nhịp Thất Khởi Phát Từ Xoang Valsalva Và Kết Quả Triệt Đốt Bằng Năng Lượng Sóng Có Tần Số Radio

cám <711 GS. TS. Phạm Gia Khải, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch, người Thầy đà dày công dạy dồ và định hướng cho lôi vào con đường nghiên cứu ròi lo

Bộ GIÁO ĐỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ N01PHAN ĐÌNH PHONGNGHIÊN cứu ĐIỆN SINH LÝ HỌC TIM CỦA RÔÌ LOẠN NHỊP THẤT KHỞI PHÁT TỪ XOANG VALSALVA

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điện Sinh Lý Học Tim Của Của Rối Loạn Nhịp Thất Khởi Phát Từ Xoang Valsalva Và Kết Quả Triệt Đốt Bằng Năng Lượng Sóng Có Tần Số Radioờ. lạo mọi diêu kiện tot nhất cho tỏi trong suốt quá trinh thực hiện luận án.Xin trân trọng càm <711 các Thây, các Cô trong Hội dông chàm luận án đà đ

ánh giá công trinh nghiên cứu cua tôi một cách công minh. Các ý kicn góp ý của các Thầy, Cô sè là bãi học cho tôi trên con đường nghiên cứu khoa học v (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điện Sinh Lý Học Tim Của Của Rối Loạn Nhịp Thất Khởi Phát Từ Xoang Valsalva Và Kết Quả Triệt Đốt Bằng Năng Lượng Sóng Có Tần Số Radio

à giang dạy sau này.Xin trân trọng cam cm ThS. Phạm Trần Linh, ThS. Lê Vỗ Kiên, diều dưỡng viên Vũ Biên I hùy, TS. Trần Văn Dồng, TS. Phạm Như Hùng, T

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điện Sinh Lý Học Tim Của Của Rối Loạn Nhịp Thất Khởi Phát Từ Xoang Valsalva Và Kết Quả Triệt Đốt Bằng Năng Lượng Sóng Có Tần Số Radio

S. Trần Song Giang, những đông nghiệp trong lình vực rối loạn nhịp lim. đà cùng sát cánh và hỗ trự ràt nhiều cho tôi trong hoạt động chuyên mòn và ngh

Bộ GIÁO ĐỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ N01PHAN ĐÌNH PHONGNGHIÊN cứu ĐIỆN SINH LÝ HỌC TIM CỦA RÔÌ LOẠN NHỊP THẤT KHỞI PHÁT TỪ XOANG VALSALVA

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điện Sinh Lý Học Tim Của Của Rối Loạn Nhịp Thất Khởi Phát Từ Xoang Valsalva Và Kết Quả Triệt Đốt Bằng Năng Lượng Sóng Có Tần Số Radio Mệt Nam, nơi lôi \ à cộng sự đà thực hiện công trinh nghiên cứu này.Tôi cùng xin được chân thành cam cm toàn thê Gia dinh và bè bạn đà dộng viên khíc

h lệ tôi trong suốt thời gian qua.Sau cùng, xin trân trọng cam cm nhừng Người bệnh, họ là nguôn gòc của mọi sụ trăn trờ vả lã dộng lực lớn lao nhất tr (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điện Sinh Lý Học Tim Của Của Rối Loạn Nhịp Thất Khởi Phát Từ Xoang Valsalva Và Kết Quả Triệt Đốt Bằng Năng Lượng Sóng Có Tần Số Radio

ong mọi co gắng cùa nhừng người làm nen công trinh khoa học này.Hà Nội, ngày ỉ thủng 1 năm 20 ì 5Phan Dinh Phons’LỜI CAM DOANTỏi là Phan Dinh Phong, n

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điện Sinh Lý Học Tim Của Của Rối Loạn Nhịp Thất Khởi Phát Từ Xoang Valsalva Và Kết Quả Triệt Đốt Bằng Năng Lượng Sóng Có Tần Số Radio

ghiên cứu sinh khỏa 30 cùa Trường Dại học Y Hà Nội. chuycn ngành Nội Tim mạch, xin cam đoan:1.Dây lã luận án do bàn thản tôi trực tiêp thực hiện dưới

Bộ GIÁO ĐỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ N01PHAN ĐÌNH PHONGNGHIÊN cứu ĐIỆN SINH LÝ HỌC TIM CỦA RÔÌ LOẠN NHỊP THẤT KHỞI PHÁT TỪ XOANG VALSALVA

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Điện Sinh Lý Học Tim Của Của Rối Loạn Nhịp Thất Khởi Phát Từ Xoang Valsalva Và Kết Quả Triệt Đốt Bằng Năng Lượng Sóng Có Tần Số Radiot Nam.

Bộ GIÁO ĐỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ N01PHAN ĐÌNH PHONGNGHIÊN cứu ĐIỆN SINH LÝ HỌC TIM CỦA RÔÌ LOẠN NHỊP THẤT KHỞI PHÁT TỪ XOANG VALSALVA