KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận án tiến sĩ) nghiên cứu đặc điểm dịch tễ lâm sàng, đa hình gen mthfr và kết quả can thiệp dị tật khe hở môi và hoặc vòm miệng ở trẻ em điều trị tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         172 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu đặc điểm dịch tễ lâm sàng, đa hình gen mthfr và kết quả can thiệp dị tật khe hở môi và hoặc vòm miệng ở trẻ em điều trị tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội

(Luận án tiến sĩ) nghiên cứu đặc điểm dịch tễ lâm sàng, đa hình gen mthfr và kết quả can thiệp dị tật khe hở môi và hoặc vòm miệng ở trẻ em điều trị tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÉVIẸN SÓT RÉT - KÝ SINH TRÙNG - CÒN TRỪNG TRUNG ƯƠNGNGUYỀN VÃN GIÁPNGHIÊN CỦL ĐẶC ĐIÉM DỊCH TẺ LÂM SÀNG, ĐA HÌNH GEN MTHFR

(Luận án tiến sĩ) nghiên cứu đặc điểm dịch tễ lâm sàng, đa hình gen mthfr và kết quả can thiệp dị tật khe hở môi và hoặc vòm miệng ở trẻ em điều trị tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nộiR VÀ KÉT QƯÂ CAN THIẸP DỊ TẠT KHE HỚ MÒI VÀ/HOẬC VÒM MIỆNG Ớ TRẺ EM ĐIỀU TRỊ TẠI BẸNH MẸN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI (2019- 2021)LUẬN ÁN TI ÉN Sì

Y HỌCHÀ NỘI - 2023BỘ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÉVIỆN SÓT RÉT - KÝ SINTI TRÙNG - CÒN TRỪNG TRUNG ƯƠNGNGUYÊN VĂN GIÁPNGHIÊN CƯU ĐẶC ĐIẾM DỊCH TÈ LÂM SÀNG (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu đặc điểm dịch tễ lâm sàng, đa hình gen mthfr và kết quả can thiệp dị tật khe hở môi và hoặc vòm miệng ở trẻ em điều trị tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội

, ĐA HÌNH GEN MTHFR VÀ KÉT QUẢ CAN THIẸP DỊ TẠT KHE HỚ MÓI VÀ/HOẶC VÒM MIỆNG Ớ TRẺ EM ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẬT TRUNG ƯƠNG HA NƠI (2019- 202

(Luận án tiến sĩ) nghiên cứu đặc điểm dịch tễ lâm sàng, đa hình gen mthfr và kết quả can thiệp dị tật khe hở môi và hoặc vòm miệng ở trẻ em điều trị tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội

1)Chuyên ngành: Dịch tễ hụcMã số: 9720117LUẬN ÁN TIỀN sì Y HỌCNgười hưứng dần khoa học:PGS.TS. Lê Ngọc TuyếnPGS.TS. Nguyền Thị TrangHÀ NỘI - 2023LỜI C

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÉVIẸN SÓT RÉT - KÝ SINH TRÙNG - CÒN TRỪNG TRUNG ƯƠNGNGUYỀN VÃN GIÁPNGHIÊN CỦL ĐẶC ĐIÉM DỊCH TẺ LÂM SÀNG, ĐA HÌNH GEN MTHFR

(Luận án tiến sĩ) nghiên cứu đặc điểm dịch tễ lâm sàng, đa hình gen mthfr và kết quả can thiệp dị tật khe hở môi và hoặc vòm miệng ở trẻ em điều trị tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội ương, các giang viên, đà tận tinh giang dạy và lạo mọi điêu kiện giúp đờ tôi trong quá trinh học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án. Dặc biệt tôi

xin bày to lõng biết ơn sâu sắc den PGS.TS. l.ê Ngọc Tuyến và PGS.TS. Nguyền Ihị Trang dà lận linh hướng dan. giúp đờ. động vicn lói trong suôi quá tr (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu đặc điểm dịch tễ lâm sàng, đa hình gen mthfr và kết quả can thiệp dị tật khe hở môi và hoặc vòm miệng ở trẻ em điều trị tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội

ình nghiên cứu và hoãn thánh luận án.Tòi xin được chần thành cam ơn đèn Bệnh viện Rang Hàm Mặt Trung ương, lỉà Nội. Bệnh viện Da khoa 'Trung Ương 'Thá

(Luận án tiến sĩ) nghiên cứu đặc điểm dịch tễ lâm sàng, đa hình gen mthfr và kết quả can thiệp dị tật khe hở môi và hoặc vòm miệng ở trẻ em điều trị tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội

i Nguycn dà tạo diều kiện thuận lợi trong quá trinh điêu tra. nghicn cứu. cung càp sò liệu, lư liệu và nhiệt tinh dóng góp ý kiến cho tôi trong quã tr

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÉVIẸN SÓT RÉT - KÝ SINH TRÙNG - CÒN TRỪNG TRUNG ƯƠNGNGUYỀN VÃN GIÁPNGHIÊN CỦL ĐẶC ĐIÉM DỊCH TẺ LÂM SÀNG, ĐA HÌNH GEN MTHFR

(Luận án tiến sĩ) nghiên cứu đặc điểm dịch tễ lâm sàng, đa hình gen mthfr và kết quả can thiệp dị tật khe hở môi và hoặc vòm miệng ở trẻ em điều trị tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nộin cửu khoa học. Mặc dù dà co gang râl nhiêu, nhimg luận án không tránh klioi nhũng thiêu sót nen ràl mong nhận dược sự thông câm, chi dần. giúp dờ và

dỏng gỏp ý kiến của các nhã khoa học, cua quý thày cô. các cán bộ quàn lý và các bạn đòng nghiệp.Xin chân thành cam ơn!Hà Nội. ngày ... tháng ... nàm (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu đặc điểm dịch tễ lâm sàng, đa hình gen mthfr và kết quả can thiệp dị tật khe hở môi và hoặc vòm miệng ở trẻ em điều trị tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội

2023Nghiên cứu sinhNguyền Vãn GiápiiI.ÒI CAM ĐOANTôi xin cam đoan dày là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dần của PGS.TS. Lê Ngọc Tuy

(Luận án tiến sĩ) nghiên cứu đặc điểm dịch tễ lâm sàng, đa hình gen mthfr và kết quả can thiệp dị tật khe hở môi và hoặc vòm miệng ở trẻ em điều trị tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội

ến và PGS.TS. Nguyền Thi Trang. Các so liệu, kết qua nêu trong luận án lã tiling thực vã chưa từng dược ai còng bô trong bất kì còng trinh nào khácTỏi

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÉVIẸN SÓT RÉT - KÝ SINH TRÙNG - CÒN TRỪNG TRUNG ƯƠNGNGUYỀN VÃN GIÁPNGHIÊN CỦL ĐẶC ĐIÉM DỊCH TẺ LÂM SÀNG, ĐA HÌNH GEN MTHFR

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÉVIẸN SÓT RÉT - KÝ SINH TRÙNG - CÒN TRỪNG TRUNG ƯƠNGNGUYỀN VÃN GIÁPNGHIÊN CỦL ĐẶC ĐIÉM DỊCH TẺ LÂM SÀNG, ĐA HÌNH GEN MTHFR