KHO THƯ VIỆN 🔎

Phân tích và đánh giá hiệu quả các nguồn tuyển dụng cho dịch vụ tuyển dụng tại công ty cổ phần liên kết con người people link

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         55 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Phân tích và đánh giá hiệu quả các nguồn tuyển dụng cho dịch vụ tuyển dụng tại công ty cổ phần liên kết con người people link

Phân tích và đánh giá hiệu quả các nguồn tuyển dụng cho dịch vụ tuyển dụng tại công ty cổ phần liên kết con người people link

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA QUÂN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: PHẠM THỊ HUYỀN TRANG CHUYÊN ĐẺ BÁO CÁO THựC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài: PHÂN TÍCH V

Phân tích và đánh giá hiệu quả các nguồn tuyển dụng cho dịch vụ tuyển dụng tại công ty cổ phần liên kết con người people linkVÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN TUYÊN DỤNG CHO DỊCH vụ TUYÊN DỤNG TẠI CÔNG TY co PHẨN LIÊN KÉT CON NGUÒI PEOPLE LLNKThành phố Hồ Chí Minh, tháng .... n

ám 20....V* TRƯỜNG ĐẠT HỌC MỎ TP. HÒ CHÍ MINH "KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&STNH \ TÊN: PHẠM THỊ HUYỀN TRANGMSSV: 1954092061CHUYÊN ĐẺ BÁO CÁO THựC TẬP TÓT Phân tích và đánh giá hiệu quả các nguồn tuyển dụng cho dịch vụ tuyển dụng tại công ty cổ phần liên kết con người people link

NGHTỆPTên đề tài: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN TUYỀN DỤNG CHO DỊCH VỤ TUYÊN DỤNG TẠI CÔNG TY co PHAN LIÊN KÉT CON NGƯỜI PEOPLE LINKNgành:

Phân tích và đánh giá hiệu quả các nguồn tuyển dụng cho dịch vụ tuyển dụng tại công ty cổ phần liên kết con người people link

Quan trị kinh doanhChuyên ngành: Quan trị Nhàn lựcGiảng viên hướng (lẫn: Vù Thanh HiếuThành phó IIỒ Chí Minh, tháng..............năm 20....LÒÌ CẢM ƠN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA QUÂN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: PHẠM THỊ HUYỀN TRANG CHUYÊN ĐẺ BÁO CÁO THựC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài: PHÂN TÍCH V

Phân tích và đánh giá hiệu quả các nguồn tuyển dụng cho dịch vụ tuyển dụng tại công ty cổ phần liên kết con người people linkáo thực tập này, cảm ơn tlìầy về nhùng lời góp 5f và lời khuyên bô ích. thục tề trong suốt quá trinh em thục hiện báo cáo thực tập tại Công ty People

ĩ .ink.Em câm ơn Chị Mai Vân và Chị Trâm, chị Mai Huỳnh dà hướng dần. dào tạo và giúp đờ em trong quá trình làm thực lập sinh Tuyền dụng tại Công ly P Phân tích và đánh giá hiệu quả các nguồn tuyển dụng cho dịch vụ tuyển dụng tại công ty cổ phần liên kết con người people link

eople Link và gưi lời cam ơn chân thành đên Công ly People Link, cam ơn Phòng Nhân sự Công ly People Link đà lạo điều kiện cho em có cơ hội thực hiện

Phân tích và đánh giá hiệu quả các nguồn tuyển dụng cho dịch vụ tuyển dụng tại công ty cổ phần liên kết con người people link

lốt công việc và hoàn thành báo cáo thục tập trong suốt quá trình còng tác tại Công ty. Xin kinh chúc Quý Công ty ngây càng thành công, phát triển vữn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA QUÂN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: PHẠM THỊ HUYỀN TRANG CHUYÊN ĐẺ BÁO CÁO THựC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài: PHÂN TÍCH V

Phân tích và đánh giá hiệu quả các nguồn tuyển dụng cho dịch vụ tuyển dụng tại công ty cổ phần liên kết con người people linkực tập tốt nghiệp. em đà rất cố gắng nhưng vần còn nhiều hạn chề và sai sót. Em hi vọng sẽ nhận dược nhùng góp ý cùa giáng viên hướng dẩn. thầy cỏ kho

a Quân trị kinh doanh và Công ty People Link dê bài báo cáo thực lập lot nghiệp nảy được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành câm ơn!Sinh viên thực hiệnPh Phân tích và đánh giá hiệu quả các nguồn tuyển dụng cho dịch vụ tuyển dụng tại công ty cổ phần liên kết con người people link

ạm 1 hị Huyên TrangGVHD: Vũ Thanh HiếuBáo cáo thưc tãpCỌNG HÒA XÃ HỌ1 CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúcXÁC NHẬN CỦA ĐON VỊ THựC TẬPCÓNG TY CÔ

Phân tích và đánh giá hiệu quả các nguồn tuyển dụng cho dịch vụ tuyển dụng tại công ty cổ phần liên kết con người people link

PHÂN LIÊN KÊT CON NGƯỜI PEOPLE LINKSinh viên: Pliain Thi Huyền TrangNgày tháng nảm sinh: 12 11 2001Mà số sinh viên: 1954092061Lớp: DH19NL01Khoa Quăn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA QUÂN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: PHẠM THỊ HUYỀN TRANG CHUYÊN ĐẺ BÁO CÁO THựC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài: PHÂN TÍCH V

Phân tích và đánh giá hiệu quả các nguồn tuyển dụng cho dịch vụ tuyển dụng tại công ty cổ phần liên kết con người people link: Phông Nhân sự

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA QUÂN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: PHẠM THỊ HUYỀN TRANG CHUYÊN ĐẺ BÁO CÁO THựC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài: PHÂN TÍCH V