KHO THƯ VIỆN 🔎

Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grab (2)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         44 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grab (2)

Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grab (2)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: NGUYÊN THỊ NGỌC NHIÊN CHUYÊN ĐÈ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPĐỀ TÀI: CÁC NHÂN TÓ TÁC ĐỌNG

Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grab (2) ĐÉN MÓI QUAN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỌ TIÉP THỊ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI VÀ HIỆU SUÁT MUA LẠI CỦA KHÁCH HÀNG THÔNG QUA NỀN TẢNG GIAO ĐÒ ĂN CÔNG NGHỆ GRAB.Thành phố

Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2022Bâo cáo thực tậpGVHD: ThS. Võ Hồ Hoàng PhúcLỜI CẢM ƠNĐê thực hiện và hoàn thành đê tài nghiên cứu khoa hoc này, nhóm ch Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grab (2)

úng em đà nhân được sự giúp đờ và chi bao tận tinh tử thầy, cò giáng viên trường Đại học Mỡ Thành pho Hồ Chi Minh cùng như sự hồ trợ nhiệt tinh đến tử

Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grab (2)

Còng tv TNHH Grab Việt Nam. Đề tài cùng dược hoàn thành dựa trên sự tham khảo. học tập lừ các kết quả nghiên cửu liên quan cùa nhiêu tác gia ớ các tr

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: NGUYÊN THỊ NGỌC NHIÊN CHUYÊN ĐÈ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPĐỀ TÀI: CÁC NHÂN TÓ TÁC ĐỌNG

Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grab (2)g em trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành dê tâi nghiên cứu này.Chúng em xin bảy tỏ sự bièt ơn dên Thây/Cô giáng viên và Ban giám hiệu nhà tr

ường dà tận tình truyền đạt nlìừng kiến thức quý báu cùng như tạo diều kiện cho chúng em học tập. thực hiên và hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa họcCu Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grab (2)

ối cùng, nhóm xin cam ơn Còng ty TNHH Grab Việt Nam đà nhiệt tình hồ trợ và cung câp những thông tin quý báu đê nhóm có thê hoàn thành đê tài.Mặc dù đ

Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grab (2)

à có nhiều cố gắng trong quá trinh nghiên cứu, do năng lực còn hạn chế nên đề tài nghiên cửu khoa học được nhóm thực hiện không thê tránh khỏi nhừng t

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: NGUYÊN THỊ NGỌC NHIÊN CHUYÊN ĐÈ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPĐỀ TÀI: CÁC NHÂN TÓ TÁC ĐỌNG

Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grab (2)ài nghiên cữu hơn nừa.Một lần nừa chúng em xin tràn trọng câm ơn!TP. Hồ Chi Minh, tháng 12 nãm 2022.SVTH: Nguyền Thị Ngọc NhiênIIBáo cáo thực tậpGVHD:

ThS. Võ Hồ Hoàng PhúcMỊ c LỤCTRANG PHỊ Bi A..........................................................ILÒI CẢM ƠN..................................... Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grab (2)

.......................IIMỤC LỤC..............................................................IllPHẢN 1...............................................

Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grab (2)

...................1GIỚI THIỆU.............................................................11.1.LỲ DO CHỌN DỀ TÀI.....................................

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: NGUYÊN THỊ NGỌC NHIÊN CHUYÊN ĐÈ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPĐỀ TÀI: CÁC NHÂN TÓ TÁC ĐỌNG

Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grab (2)....51.3.1.Nguồn (lũ- liệu và cách thu thập (lừ liệu....................51.3.2.Phương pháp nghiên cứu......................................51.3.3.Phươ

ng pháp phán tích (lữ liệu..............................61.4.ĐÓI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN cưu...................................61.4.1.Đối tưọ-ng nghiê Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grab (2)

n cữu.......................................61.4.2.Phạm vi nghiên cứu..........................................61.5.CÁC CÂU HÔI NGHIÊN cứu............

Các nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa cường độ tiếp thị truyền thông xã hội và hiệu suất mua lại của khách hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn công nghệ grab (2)

................................71.6.DÓNG GÓP CÙA NGHIÊN CƯU...........................................71.7.BÓ CỤC ĐẼ TÀI.............................

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: NGUYÊN THỊ NGỌC NHIÊN CHUYÊN ĐÈ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPĐỀ TÀI: CÁC NHÂN TÓ TÁC ĐỌNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: NGUYÊN THỊ NGỌC NHIÊN CHUYÊN ĐÈ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPĐỀ TÀI: CÁC NHÂN TÓ TÁC ĐỌNG