KHO THƯ VIỆN 🔎

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh hoàng đạt hải phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         73 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh hoàng đạt hải phòng

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh hoàng đạt hải phòng

Bộ GIAO DỤC VA ĐAO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HẢI PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC KÉ TOÁN THANH TOÁN VỚĨ NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH HO

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh hoàng đạt hải phòngOÀNG ĐẠT HÁI PHÒNGKHÓA LUẠN TÓT NGHIỆP DẠI HỌC HẸ CHÍNH ỌƯY NGÀNH: KỀ TOÁN KIẼ.M TOÁNSinh viên: I ran I hi LanGiáng viên hưóng dần: ThS. Nguyền Thị Th

úy HồngHẢI PHÒNG-2022BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QLẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HẢI PHÒNGNHIỆM VỤ ĐẺ TÀĨ TÓT NGHIỆPMà SV: 2013401002Sinh viên: Tràn Thị Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh hoàng đạt hải phòng

LanLớp: QTL2401KNgành: Kê loan - Kiêm toánI cn dề tài: I loàn thiện công tác ke toán thanh toán với người mua. người hán tại công ty I NI III I loảng

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh hoàng đạt hải phòng

Đạt I lải PhòngNHIỆM VỤ ĐÈ TÀI1.Nội dung và các yêu cầu cần giai quyết trong nhiệm vụ đề tài tốtnghiệp-Tìm hièu lý luận vê tô chức kê toán thanh toán

Bộ GIAO DỤC VA ĐAO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HẢI PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC KÉ TOÁN THANH TOÁN VỚĨ NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH HO

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh hoàng đạt hải phòng I loảng Đạt 1 lãi Phòng-Đảnh giá ưu. khuyết diêm co bản trong tô chức công tác kè toán nòi chung cùng như công tác kế toán thanh toán với người mua.

người bán tại ('ông ty1 NI 111 I loảng Đạt Ilãi Phòng nói riêng lãm co sò dê dỏ xuất các biện pháp giúp công ty làm lôl hon công lác kè toán thanh toá Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh hoàng đạt hải phòng

n với người mua, người bán.2.Các tài liệu, số liệu cần thiết-Các vãn bân của Nhà nước VC che dộ kế toán liên quan den công tác kê toán thanh toán với

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh hoàng đạt hải phòng

người mua, người bán trong doanh nghiệp vừa và nhó-Quy chế, quy dịnh VC kể toán - tài chính tại doanh nghiệp-I lệ thong so sách kế toán liên quan den

Bộ GIAO DỤC VA ĐAO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HẢI PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC KÉ TOÁN THANH TOÁN VỚĨ NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH HO

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh hoàng đạt hải phòngiệp.- Công ly TNHH Hoàng Dạt Hai PhòngCÁN BỌ HƯỚNG DÀN DÈ TÀI TÓT NGHIỆP: Nguyền Thị Thúy Hòng: Thạc sì: Trường Dại học Quan lý và Công nghệ Hai Phòng

Họ và tên *Học hâm. học vịCư quan công tác Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh hoàng đạt hải phòng

Bộ GIAO DỤC VA ĐAO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HẢI PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC KÉ TOÁN THANH TOÁN VỚĨ NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH HO