KHO THƯ VIỆN 🔎

Quyền tự do kinh doanh theo pháp luật việt nam – những vấn đề lý luận và thực tiễn

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         59 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Quyền tự do kinh doanh theo pháp luật việt nam – những vấn đề lý luận và thực tiễn

Quyền tự do kinh doanh theo pháp luật việt nam – những vấn đề lý luận và thực tiễn

Bộ GIAO DỤC VA ĐAO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HAI PHÒNGQUYỀN TỤ DO KINH DOANH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM - NHŨNG VÁN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỤC TIÊN♦

Quyền tự do kinh doanh theo pháp luật việt nam – những vấn đề lý luận và thực tiễn♦KHÓA LUẠN TÓT NGHIẸP DẠI HỌC HẸ CHÍNH QUY NGÀNH LUẬTSinh viênNguyễn Xuân SơnGiàng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thu TrangHÀI PHÒNG-2022BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO T

ẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HAI PHÒNGNHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TÓT NGHIỆP • • •Sinh viên: Nguyễn Xuân SơnMàSV: 1712901009Lớp :PL2102Ngành : LuậtTên đề Quyền tự do kinh doanh theo pháp luật việt nam – những vấn đề lý luận và thực tiễn

tài: Quyền tự do kinh doanh theo pháp luật Mệt Nam - những vấn dề lý luận và thực tiễn.3NHIỆM \ Ị ĐÈ TÀI1.Nội dung và các yêu câu cẩn giài quyết tron

Quyền tự do kinh doanh theo pháp luật việt nam – những vấn đề lý luận và thực tiễn

g nhiệm vụ dê tài tôt nghiệpMột sô vân dê lý luận về quyền tự do kinh doanh theo pháp luật Việt Nam. Thực trạng pháp luật về quyền tự do kinh doanh và

Bộ GIAO DỤC VA ĐAO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HAI PHÒNGQUYỀN TỤ DO KINH DOANH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM - NHŨNG VÁN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỤC TIÊN♦

Quyền tự do kinh doanh theo pháp luật việt nam – những vấn đề lý luận và thực tiễni chù nghía Việt Nam. Hiên pháp nam 1992.2.Quôc hội nước Cộng hòa xà hội chu nghĩa Việt Nam. Hiên pháp nãm 20133.Quôc hội nước Cộng hỏa xà hội chù ngh

ĩa Việt Nam. Bộ luật Dân sự nãm 2015.4.Quốc hội nước Cộng hòa xà hội chù nghĩa Việt Nam Luật doanh nghiệp 20205.Luật đàu tư năm 20206.Chính phú. Nghị Quyền tự do kinh doanh theo pháp luật việt nam – những vấn đề lý luận và thực tiễn

định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4.2007 quy định chi tiêt về xử phạt vì phạm hành chinh trong lình vực kê hoạch và dâu tu3.Dịa diêm thực tập tốt nghiệpTò

Quyền tự do kinh doanh theo pháp luật việt nam – những vấn đề lý luận và thực tiễn

a nhà VNPT, Lô Có đường Lê Hồng Phong Dang Hai Hai Phông4CÁN BỌ HƯỚNG DẪN DÈ TÀI TÓT NG1IIẸPHọ và tên: Lê Thu TrangHọc hàm, học vị : Thạc sìCơ quan cô

Bộ GIAO DỤC VA ĐAO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HAI PHÒNGQUYỀN TỤ DO KINH DOANH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM - NHŨNG VÁN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỤC TIÊN♦

Bộ GIAO DỤC VA ĐAO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HAI PHÒNGQUYỀN TỤ DO KINH DOANH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM - NHŨNG VÁN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỤC TIÊN♦