KHO THƯ VIỆN 🔎

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại vpn

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         100 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại vpn

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại vpn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HÃI PHÒNGHOÀN THIỆN CÒNG TÁC KÉ TOÁN DOANH THƯ, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẸT QƯẢ KINH DOANH TẠI

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại vpn CÔNG TY co PHẢN XÂY DƯNG VÀ THƯƠNG MAI VPN• •KHÓA LUÂN TÓT NGHIỆP DẠI HOC HẸ CHÍNH QUY NGÀNH: KÉ TỎÁN - KIẾM TOANSinh viên: Ngô Thị Khánh Lương Giàng

viên hướng dẫn: TI1S. Phạm Thị Kim OanhHÀI PHÒNG-2021BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRI ’ÔNG ĐẠI HỌC’ QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HAI PHÒNGNHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TÓT NGHIỆP Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại vpn

• • •MảSV: 171 240 1016Sinh viên: Ngô Thị Khánh LươngLớp :ỌT2101KNgành : Ke toán - Kiêm toánTên dề tài: Hoàn thiện công tác kế toàn doanh thu, chi ph

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại vpn

i và xác định kêt quả kinh doanh tại Còng ty cỏ phàn Xây dựng và Thương mại VPNNHIỆM VỤ ĐỀ TÀI1.Nội dung và các yêu cầu cần giãi quyết trong nhiệm vụ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HÃI PHÒNGHOÀN THIỆN CÒNG TÁC KÉ TOÁN DOANH THƯ, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẸT QƯẢ KINH DOANH TẠI

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại vpnèu thực trạng công tác kê toán doanh thu. chi phí và xác định kẻt quả kinh doanh tại Cóng tỵ Cò phân Xây dựng và Thương mại VPN.+ Đánh giá iru khuyết

diêm cơ ban trong công tác kê toán nói chung cùng như công tác kế toán doanh thu. chi phi và xác định kết quà kinh doanh tại Công ty Cô phân Xây dựng Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại vpn

vả Thương mại VPN nói riêng, trên cơ sở dó đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tôt hơn công tác hạch toán kê toán.2.Các tài liệu, sô liệu c

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại vpn

ân thiếtSưu tàm. lựa chọn tữ các sỏ liệu tài liệu phục vụ cho việc minh họa công tác kê toán doanh thu. chi phi và xác định kết quá kinh doanh tại Côn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HÃI PHÒNGHOÀN THIỆN CÒNG TÁC KÉ TOÁN DOANH THƯ, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẸT QƯẢ KINH DOANH TẠI

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại vpn Chân. Hãi PhòngCẤN Bộ HƯỜNG DẤN DÍ: TÀI TÓT NGHIỆPHọ và tên: Phạm Thị Kim OanhHọc hàm, học vị : Thạc sìCo’ quan công tác : Trường Đại học Quản lý và

Công nghệ I lái Phòng Nội dung liưóng dan: I loàn thiện công tác kế toán doanh thu. chi phi và xác dinh kết quà kinh doanh tại ('ông ty Cô phan Xây dự Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại vpn

ng vả Thương mại VPN.Đe tải tốt nghiệp dược giao ngày 12 tháng 04 năm 2021Yêu câu phái hoàn thành xong trước ngày 03 tháng 07 năm 2021Đà nhận nhiệm vụ

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại vpn

ĐTTNSinh viênĐà giao nhiệm vụ ĐTTN Giảng viên hướng danNgô Thị Khánh Lương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HÃI PHÒNGHOÀN THIỆN CÒNG TÁC KÉ TOÁN DOANH THƯ, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẸT QƯẢ KINH DOANH TẠI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HÃI PHÒNGHOÀN THIỆN CÒNG TÁC KÉ TOÁN DOANH THƯ, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẸT QƯẢ KINH DOANH TẠI