KHO THƯ VIỆN 🔎

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh vận tải usb

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         70 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh vận tải usb

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh vận tải usb

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRI ỜNG ĐẠI HỌC QCẤN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HÀI PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC KÉ TOÁN THANH TOÁN VÓI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH V

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh vận tải usbVÂN TẢI USBKHÓA Ll ẤN I Ó I NGHIỆP BẠI nọc Hi;. CHÍNH QUY NGÀNH: KẺ TOÁN - KIẺM TOÁNSinh nên: Dồ Tiến DạtGiàng viên hirứng dan: Ths. Nguyễn Thị Mai Li

nhHÃI PHÒNG-2021BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ C ÔNG NGHẸ HAI PHÒNGNHIỆM VỤ ĐÈ TÀĨ TÓT NGHIỆP • • •Sinh viên: Dỗ Tiên DạtLớp: QT2002K Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh vận tải usb

Ngành: Ke toán - Kiêm toánMà SV: 1612401002Tên đê lài: Hoàn thiện công tác kè toán thanh toán với người mua. người bán lại công ty TNHH Vận lai USBNHI

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh vận tải usb

ỆM VỤ ĐÉ TÀI1.Nội dung và các yêu cầu cần giãi quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp-Nghiên cửu lý luận chung vê công tác kê toán thanh toán với ngườ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRI ỜNG ĐẠI HỌC QCẤN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HÀI PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC KÉ TOÁN THANH TOÁN VÓI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH V

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh vận tải usbánli giá ưu khuyêt diêm CƯ ban trong tỏ chức còng tác kê toán nói chung củng như công tác ke toán thanh toán tại công ty I NI III Vận tái USB nói riền

g làm CƯ sớ đè đê xuầt các biện pháp giúp đưn vị thực lập làm tot hơn công tãe hạch toán2.Các tài liệu, sô liệu cồn thiết- Sưu tam. lựa chọn rìr các s Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh vận tải usb

o liệu tài liệu phục vụ cho việc minh họa công tác kế toán thanh toán với người mua. người bán tại công ty Vận tài USB số liệu năm 20203.DỊa diem thực

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh vận tải usb

tập tôt nghiệp- Công tỵ I NI III Vận tãi USB Sò 5/16 Nguyen Khoa Dục. Phường Cát Bi. Quận Hai An. Thành phô Hai PhòngCÁN Bộ HƯỚNG DẪN DÈ TÀI TÓT NGHI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRI ỜNG ĐẠI HỌC QCẤN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HÀI PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC KÉ TOÁN THANH TOÁN VÓI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH V

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh vận tải usbhiện công tác kê toán thanh toán với người mua. người bán lại công ly TNHH Vận tai USBDê lài lòl nghiệp được giao ngày 12 tháng 04 năm 2021Yêu câu pha

i hoàn thành xong trước ngày 03 tháng 07 năm 2021Đã nhận nhiệm vụ ĐTTNĐà giao nhiệm vụ ĐTTNSinh viênGiảng viên hưởng danHài Phòng, ngày tháng năm 202ỉ Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty tnhh vận tải usb

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRI ỜNG ĐẠI HỌC QCẤN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HÀI PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG TÁC KÉ TOÁN THANH TOÁN VÓI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH V