KHO THƯ VIỆN 🔎

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá tại công ty tnhh đầu tư thương mại xây dựng vận tải anh quân

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         91 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá tại công ty tnhh đầu tư thương mại xây dựng vận tải anh quân

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá tại công ty tnhh đầu tư thương mại xây dựng vận tải anh quân

BỌ GIAO DỤC VA DAO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ C ÔNG NGHẸ HAI PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG TẤC KÉ TOÁN HÀNG HOÁ TẠI CÒNG TY TNHH ĐẢƯ Tư THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG V

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá tại công ty tnhh đầu tư thương mại xây dựng vận tải anh quânVẬN TÁI ANH QƯÂNKHÓA Ll ẬN TÓT NGHIỆP f)ẠI HỌC IIỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KH TOÁN - KIỀM TOÁNSinh viên: Lê Anh HỉìngGiăng viên hưóng dẫn : ThS. Nguyền Văn T

hụHÀI PHÒNG-2021BỘ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRI ỜNG ĐẠI HỌC QCÀN LÝ VÀ ( ÔNG NGHẸ HAI PHÒNGNHIỆM VỤ ĐÈ TÀI TÓT NGHIỆPSinh viên: Lê Anh HằngMãSV: 1412401273L Hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá tại công ty tnhh đầu tư thương mại xây dựng vận tải anh quân

ớp:QT1802KNgành: Kê toán - Kiêm toánTên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá tại Còng tv TNHHĐầu tư Thương mại Xây dựng Vận tài Anh QuânNHIỆM

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá tại công ty tnhh đầu tư thương mại xây dựng vận tải anh quân

VỤ ĐÈ TÀI1.Nội dung và các yêu cẩu cân giãi quyết trong nhiệm vụ dể tài tốt nghiệp>Nghiên cứu lý luận chung vê còng lác kè loán hàng hoá.>Mô tã và tìm

BỌ GIAO DỤC VA DAO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ C ÔNG NGHẸ HAI PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG TẤC KÉ TOÁN HÀNG HOÁ TẠI CÒNG TY TNHH ĐẢƯ Tư THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG V

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá tại công ty tnhh đầu tư thương mại xây dựng vận tải anh quânán hàng hoá nói riêng, trên cơ sớ dỏ dề xuất cảc biện pháp giúp đem vị thực lập làm lôl hơn công tác hạch toán kê toán.2.('ác tài liệu, số liệu cần th

iếtSưu tầm. lựa chọn từ các so liệu tài liệu phục vụ công tác ke toán hãng hoá năm 2019 tại ('ông ty I NI III Đầu tư Thương mại Xây dựng Vận tãi Anh Q Hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá tại công ty tnhh đầu tư thương mại xây dựng vận tải anh quân

uàn3.Địa điềm thực tập tốt nghiệpTại: ('ông ty TNHH Đầu tư Thương mại Xây dựng Vận tài Anh Quán -Số 155 Hàng Kênh. Lê Chân. Hai PhòngCÁN BỌ HƯỚNG DẲN

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá tại công ty tnhh đầu tư thương mại xây dựng vận tải anh quân

ĐÈ TÀI TÓT NGHIỆPHọ và tên: Nguyền Văn ThụHọc hà Ill, học vị: Thạc sĩCơ quan công tác: Trường Đại học Quân lý và Công nghệ Hãi PhòngNội dung hướng dẫn

BỌ GIAO DỤC VA DAO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ C ÔNG NGHẸ HAI PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG TẤC KÉ TOÁN HÀNG HOÁ TẠI CÒNG TY TNHH ĐẢƯ Tư THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG V

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá tại công ty tnhh đầu tư thương mại xây dựng vận tải anh quân0Yêu câu phái hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2020Đà nhận nhiệm vụ ĐTTN

BỌ GIAO DỤC VA DAO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ C ÔNG NGHẸ HAI PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG TẤC KÉ TOÁN HÀNG HOÁ TẠI CÒNG TY TNHH ĐẢƯ Tư THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG V