KHO THƯ VIỆN 🔎

Quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông và thực tiễn tại vnpt hải phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         80 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông và thực tiễn tại vnpt hải phòng

Quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông và thực tiễn tại vnpt hải phòng

BỘ GIÁO DỤC VÁ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HÃI PHÒNGQUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VẺ ĐẢM BẤO CHAT LƯỢNG DỊCH vụ VIÊN THÔNG VÀ THỰC TTẺN TẠT VN

Quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông và thực tiễn tại vnpt hải phòngNPT HÂT PHÒNGKHÓA LUẬN TÓT NGHIẸP DẠI HỌC HẸ CHÍNH ỌUY NGÀNH: LUẠTSinh viên: Phạm Văn MạnhGiàng viên hướng dần: Thạc sỹ, Luật sư Trần Ngọc VinhHÀI PHÒ

NG - 2022BỘ GIẢO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HẢI PHÒNGNHIỆM VỤ ĐÈ TÀI TÓT NGHIỆPSinh viên: Phạm Văn MạnhMà SV: 1712901004Lớp : P Quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông và thực tiễn tại vnpt hải phòng

L21O2Ngành : LuậtTên để tài: Quy định cùa pháp luật về đàm bão chát lirựng dịch vụ viễn thông và thực tiễn tại VNPT Hài PhòngNHIỆM VỤ ĐÈ TÀI1.Nội dung

Quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông và thực tiễn tại vnpt hải phòng

và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp-Nghiên cứu pháp luật vê đâm bao chài lượng dịch vụ viễn thông, làm rò mòi quan hệ giữa

BỘ GIÁO DỤC VÁ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HÃI PHÒNGQUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VẺ ĐẢM BẤO CHAT LƯỢNG DỊCH vụ VIÊN THÔNG VÀ THỰC TTẺN TẠT VN

Quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông và thực tiễn tại vnpt hải phòng chất lượng dịch vụ viễn thông dổi với hai dịch vụ phố biến hiện nay là dịch vụ thoại di dộng vã dịch vụ truy nhập Internet cáp quang; Tim hiểu vả dán

h giá các hoại động thực liễn cùa Tập đoàn VNPT và VNPT Hai Phòng (rong việc luân thù quy định cua pháp luật vê quan lý châl lượng dịch vụ cua hai dịc Quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông và thực tiễn tại vnpt hải phòng

h vụ viễn thông này; Dưa ra đê xuâl. kiên nghị nhâm lâng cường hiệu qua quân lý nhã nước và nâng cao chất lượng dịch vụ viền thòng.-Đê thực hiện nội d

Quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông và thực tiễn tại vnpt hải phòng

ung, yêu cầu của dề tài. cần tim kiêm, nghiên cửu tài liệu, các cư chê, chinh sách, các quy định của pháp luật đỏi với nội dung đè tài nghiên cứu. Đán

BỘ GIÁO DỤC VÁ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HÃI PHÒNGQUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VẺ ĐẢM BẤO CHAT LƯỢNG DỊCH vụ VIÊN THÔNG VÀ THỰC TTẺN TẠT VN

Quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông và thực tiễn tại vnpt hải phòngh cùa pháp luật liên quan dế dưa ra giãi pháp hợp lý. hiệu quà trong phạm vi nội dung đê tài.2.Các tài liệu, số liêu cần thiết-Tài liệu nghiên cứu. th

am khảo là các chu trương, định hướng cua Dang, các quy dinh pháp luật của nhà nước dà ban hành và thực thi; Các giáo trinh được giang dạy cua các trư Quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông và thực tiễn tại vnpt hải phòng

ờng đại học. đặc biệt là giáo trình các mòn học vê luật pháp và về kỳ thuật viền thông; Các bãi viết, bãi báo. các trang web chinh thức.... liên quan

Quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông và thực tiễn tại vnpt hải phòng

đên đè tài.-Các văn bán, sô liệu báo cáo ve chất lượng dịch vụ của l ập doàn VNP1 và VNPT I lãi Phỏng.3.DỊa diêm thực tập tôt nghiệpVân phòng công chứ

BỘ GIÁO DỤC VÁ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HÃI PHÒNGQUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VẺ ĐẢM BẤO CHAT LƯỢNG DỊCH vụ VIÊN THÔNG VÀ THỰC TTẺN TẠT VN

Quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông và thực tiễn tại vnpt hải phòngg trinh Đại học ngành Luật và thực hiện khóa luận với đê tài: “Quy định của pháp luật vê đâm bão chât lượng dịch vụ viên thông và thực tiền tại VNPT H

ai Phòng', tòi đà nhận được sự quan tâm. giang dạy và tạo điều kiện cũa Ban Giám hiệu, các thầy, cò giáo trường Đại học Quán lý và Công nghệ Hai Phòng Quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông và thực tiễn tại vnpt hải phòng

.Tôi xin chân thành câm ơn Ban Giám hiệu, khoa Quàn trị kinh doanh, các (hầy. cô giáo trường Đại học Quan lý và Công nghệ Hai Phòng trực tiếp giang dạ

Quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông và thực tiễn tại vnpt hải phòng

y tôi trong SUÔI thời gian qua.Đặc biệt, cho tỏi xin gưi lời câm ơn sâu sẮc đến Thạc sỳ. Luật sư Trần Ngọc Vinh, ủy viên Ban chấp hành Hội Luật gia Vi

BỘ GIÁO DỤC VÁ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HÃI PHÒNGQUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VẺ ĐẢM BẤO CHAT LƯỢNG DỊCH vụ VIÊN THÔNG VÀ THỰC TTẺN TẠT VN

Quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông và thực tiễn tại vnpt hải phònghoàn thành khóa luận này.SINH VIÊNPhạm Văn MạnhMục lụcGIỚI THIỆU VẺDẺ TẢI................................................1

BỘ GIÁO DỤC VÁ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HÃI PHÒNGQUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VẺ ĐẢM BẤO CHAT LƯỢNG DỊCH vụ VIÊN THÔNG VÀ THỰC TTẺN TẠT VN