KHO THƯ VIỆN 🔎

Pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và kiến nghị hoàn thiện

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         62 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và kiến nghị hoàn thiện

Pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và kiến nghị hoàn thiện

BỘ GIÁO DỤC VẢ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC ỌƯÁN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HAI PHÒNGPHÁP LUẬT VÉ BÒT THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐÓNG VÀ KTÉN NGHỊ HOAN THIỆNKHÓA LUẬN r

Pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và kiến nghị hoàn thiệnrỏi NGHIỆP DẠI HỌC IIỆ CHÍNH QUY NGÀNH: LUẶTSinh viên: Nguyễn Trung DùngGiảng viên hướng dần : TI1S. Vũ Thị Thanh LanHẤI PHÒNG-2021BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO

TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÀN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HAI PHÒNGNHIỆM VỤ ĐÈ TÀI TÓT NGHIỆPSinh viên: Nguyền Trung DùngMà SV: 1717905002Lớp :PLH2101Ngành : LuậtTên đề Pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và kiến nghị hoàn thiện

tài: Pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và kiến nghị hoàn thiện.NHIỆM VỤ ĐÈ TÀI1.Nội (lung và các yêu cẩu cần giãi quyết trong nhiệm vụ

Pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và kiến nghị hoàn thiện

đề tài tốt nghiệp.-Trinh bày các kiến thức cơ bân cùa pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.-Tim hiểu thực trạng áp (lụng, nhùng điểm tiến

BỘ GIÁO DỤC VẢ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC ỌƯÁN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HAI PHÒNGPHÁP LUẬT VÉ BÒT THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐÓNG VÀ KTÉN NGHỊ HOAN THIỆNKHÓA LUẬN r

Pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và kiến nghị hoàn thiện cần thiết.-Quốc hội nước Cộng hòa xà hội chu nghía Việt Nam (2005). Bộ luật dân sự. Hà Nội.-Quốc hội nước Cộng hòa xà hội chu nghĩa Việt Nam (2015),

Bộ luật dân sự, Hà Nội-Quốc hội nước Cộng hòa xà hội chu nghía Việt Nam (2013). Hiến pháp. Hà Nội.-Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghía Việt Nam (2 Pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và kiến nghị hoàn thiện

014), Luật Bão Hiểm Xà Hội, Hà Nội.-Quốc hội nước Cộng hòa xà hội chù nghía Việt Nam (2017), Luật Trách nhiệm Bồi thường cùa Nhà Nước. Hà Nội.3.Địa di

Pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và kiến nghị hoàn thiện

em thực tập tốt nghiệpCòng ty Luật TNHH MTV Hoa Phượng.CÁN BỌ HƯỚNG Dấn đẻ tài tót nghiẹp1 lọ và tênHọc hàm, học vịCư quan còng í ác: Vũ Thị Thanh IxU

BỘ GIÁO DỤC VẢ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC ỌƯÁN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HAI PHÒNGPHÁP LUẬT VÉ BÒT THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐÓNG VÀ KTÉN NGHỊ HOAN THIỆNKHÓA LUẬN r

BỘ GIÁO DỤC VẢ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC ỌƯÁN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HAI PHÒNGPHÁP LUẬT VÉ BÒT THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐÓNG VÀ KTÉN NGHỊ HOAN THIỆNKHÓA LUẬN r