KHO THƯ VIỆN 🔎

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư ginex

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         62 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư ginex

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư ginex

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG đại học ỌUẤN LÝ VÀ C ÔNG NGHẸ HAI PHÒNGMỘT SÓ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỞ PHÀN ĐẦU TU G1NEXKHÓA

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư ginexA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: QUẤN TRỊ DOANH NGHIỆPSinh viên : Nguyền Thị Ánh Tuyết Giáng viên hướng dần : ThS. ('ao Thị Hồng HạnhHÀI

PHÒNG - 2022BỘ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QƯÀN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HÀI PHÒNGNHIỆM VỤ ĐẺ TÀĨ TÓT NGHIỆP • • •Sinh viên: Nguyễn I'hi Ánh TuyếtMã SV: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư ginex

1412402001Lóp: QT2201NNgành: Quàn trị doanh nghiệpTên dê tài: Một sô giài pháp nâng cao hiệu quà kinh doanh tại công ty cô phân dâu tir Gine.xNHIỆM vụ

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư ginex

DÈ TÀI1.Nội dung và các yêu cầu cẩn giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệpChương 1: lý luận chung về nâng cao hiệu quã hoạt dộng kinh doanhChươn

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG đại học ỌUẤN LÝ VÀ C ÔNG NGHẸ HAI PHÒNGMỘT SÓ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỞ PHÀN ĐẦU TU G1NEXKHÓA

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư ginextư Ginex2.Các tài liệu, sổ liệu cần thiết-Sơ dồ cơ cấu tổ chức của còng ty-Tình hình hoạt động kinh doanh cua công ly-1 ỉáo cáo kct quá kinh doanh-l i

nh toán các chi tiêu đánh giá hiệu quá kinh doanh3.Bịa điềm thực tập tốt nghiệp.('ông ty cô phan dầu tư (ìinex. Địa chi: So 16/562 Nguyen Văn Linh , p Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư ginex

hường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. TP.Hai PhòngCÁN BỌ HƯỚNG DẤN ĐÈ TÀI TÓT NGHIỆPHọ và tên: Cao Thị Hòng HạnhHọc hàm, học vj : Thạc sĩCơ quan công tác : T

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư ginex

rường Dại học Quàn lý và Công nghệ Hai Phòng Nội dung hướng dần: Một so giải pháp nàng cao hiện quá kmh doanh tại còng ty' cò phàn đàu tư GinexĐe tài

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG đại học ỌUẤN LÝ VÀ C ÔNG NGHẸ HAI PHÒNGMỘT SÓ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỞ PHÀN ĐẦU TU G1NEXKHÓA

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư ginexvụ DTTN Giàng viên hướng dan

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG đại học ỌUẤN LÝ VÀ C ÔNG NGHẸ HAI PHÒNGMỘT SÓ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỞ PHÀN ĐẦU TU G1NEXKHÓA