KHO THƯ VIỆN 🔎

Khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện đề án cải cách thủ tục hành chính thuế đề án một cửa tại chi cục thuế quận 1 thành phố hồ chí minh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         68 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện đề án cải cách thủ tục hành chính thuế đề án một cửa tại chi cục thuế quận 1 thành phố hồ chí minh

Khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện đề án cải cách thủ tục hành chính thuế đề án một cửa tại chi cục thuế quận 1 thành phố hồ chí minh

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ VÀ “ĐỀ ÁN MỘT CỬA”1.1Thù tục hành chính thuế.1.1.1Khái niệm thủ tục hành chính.Thủ tục hành chính là trình

Khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện đề án cải cách thủ tục hành chính thuế đề án một cửa tại chi cục thuế quận 1 thành phố hồ chí minh h tự, cách thức thực hiện và hô sơ do cơ quan nhà nước, người có thãm quyên qui định đẽ giài quyết một công việc cụ thẽ liên quan đến một cá nhân, tó

chức.Một thủ tục hành chính gôm các bộ phận câu thành:1.Tên thủ tục hành chính.2.Trình tự thực hiện.3.Cách thức thực hiện.4.Hò sơ (thành phần, số lượn Khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện đề án cải cách thủ tục hành chính thuế đề án một cửa tại chi cục thuế quận 1 thành phố hồ chí minh

g hô sơ).5.Thời hạn giãi quyết/ trá lời kết quả.6.Cơ quan đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính.7.Các bộ phận cãu thành thù tục hành chính có thế đượ

Khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện đề án cải cách thủ tục hành chính thuế đề án một cửa tại chi cục thuế quận 1 thành phố hồ chí minh

c quy định trong một sõ văn bàn pháp luật.1.1.2Đặc điếm cùa thũ tục hành chính.-Thủ tục hành chính được điều chinh bâng các quy phạm thủ tục hành chín

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ VÀ “ĐỀ ÁN MỘT CỬA”1.1Thù tục hành chính thuế.1.1.1Khái niệm thủ tục hành chính.Thủ tục hành chính là trình

Khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện đề án cải cách thủ tục hành chính thuế đề án một cửa tại chi cục thuế quận 1 thành phố hồ chí minh ng hoạt động quán lý hành chính nhà nước.-Thủ tục hành chính rất đa dạng và phức tạp. Thê hiện qua các đặc đêm sau:+ Thủ tục hành chính là tông thể cá

c hoạt động diên ra theo trình tự. được thực hiện bới cơ quan nhà nước, công chức nhà nước.Page 1+ Thù tục hành chính là thù tục giài quyết các công v Khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện đề án cải cách thủ tục hành chính thuế đề án một cửa tại chi cục thuế quận 1 thành phố hồ chí minh

iệc của nhà nước và các công việc liên quan đến quyền chù thế. nhiệm vụ pháp lý cùa công dân.+ Quản lý hành chính nhà nước chủ yẽu từ hoạt động cho ph

Khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện đề án cải cách thủ tục hành chính thuế đề án một cửa tại chi cục thuế quận 1 thành phố hồ chí minh

ép, nhiều trường hợp phải ra mệnh lệnh có tính đơn phương đòi hói thi hành kịp thời, nhâm giải quyẽt nhanh chóng hiệu quà công việc.+ Thù tục hành chí

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ VÀ “ĐỀ ÁN MỘT CỬA”1.1Thù tục hành chính thuế.1.1.1Khái niệm thủ tục hành chính.Thủ tục hành chính là trình

Khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện đề án cải cách thủ tục hành chính thuế đề án một cửa tại chi cục thuế quận 1 thành phố hồ chí minh quản lý hết sức đa dạng.+ Các thủ tục hành chính chủ yếu do nhà nước thực hiện tại vãn phòng, và phương tiện truyền đạt là văn bàn, gán chặt với công

tác văn thư. tõ chức ban hành và quàn lý văn bàn.+ Thủ tục hành chính cúa các quõc gia trên thê giới cùng như nước ta đều có sự tác động lẳn nhau, đặ Khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện đề án cải cách thủ tục hành chính thuế đề án một cửa tại chi cục thuế quận 1 thành phố hồ chí minh

c biệt xuất nhập khẩu, mậu dịch quõc tẽ.- So với quy phạm nội dung của luật hành chính, thù tục hành chính có tính năng động hon, đòi hỏi sự thay dõi

Khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện đề án cải cách thủ tục hành chính thuế đề án một cửa tại chi cục thuế quận 1 thành phố hồ chí minh

nhanh chóng khi thực tẽ cuộc sống có yêu cầu mới.1.1.3Phân loại thù tục hành chính.❖ Thú tục hành chính nội bộ.-Là thủ tục liên quan đến quan hệ trong

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ VÀ “ĐỀ ÁN MỘT CỬA”1.1Thù tục hành chính thuế.1.1.1Khái niệm thủ tục hành chính.Thủ tục hành chính là trình

Khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện đề án cải cách thủ tục hành chính thuế đề án một cửa tại chi cục thuế quận 1 thành phố hồ chí minh vê quan hệ lành đạo, kiếm tra cùa cơ quan nhà nước cãp trên với cấp dưới, quan hệ hợp tác.-Hiện nay vân đê còn quy định lỏng lẻo, trong nhiêu cơ quan

nhà nước có những thủ tục chưa được thực hiện nghiêm túc. Trong khi ta vàn còn nhiêu thú tục rườm rà, không có trật tự. thậm chí sai các nguyên tác c Khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện đề án cải cách thủ tục hành chính thuế đề án một cửa tại chi cục thuế quận 1 thành phố hồ chí minh

ùa quan hệ quàn lý hành chính.-Thủ tục hành chính nội bộ không chỉ đơn thiíân là công việc cùa nội bộ cùa cơ quan mà là TT thuộc mõi quan hệ trong các

Khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện đề án cải cách thủ tục hành chính thuế đề án một cửa tại chi cục thuế quận 1 thành phố hồ chí minh

cơ quan của bộ máy quản lý nhà nước trong quá trình giải quyết công việc của tõ chức và công dân.Page 2❖Thù tục liên hệ.-Là thù tục thực hiện thấm qu

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ VÀ “ĐỀ ÁN MỘT CỬA”1.1Thù tục hành chính thuế.1.1.1Khái niệm thủ tục hành chính.Thủ tục hành chính là trình

Khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện đề án cải cách thủ tục hành chính thuế đề án một cửa tại chi cục thuế quận 1 thành phố hồ chí minh hính. TT liên hệ có đặc diêm là cơ quan hành chính và viên chức nhà nước có thẩm quyên thực hiện quyền lực nhà nước bâng hoạt động áp dụng qui phạm ph

áp luật đẽ giài quyết các công việc, tình huống cụ thẽ là xuất hiện các quyên và nghĩa vụ pháp lý cùa cơ quan và tó chức.- Được thê hiện ở một sổ dạng Khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện đề án cải cách thủ tục hành chính thuế đề án một cửa tại chi cục thuế quận 1 thành phố hồ chí minh

:+ TT cho phép: là thủ tục giái quyết các yêu cầu cùa công dân và tập thê công dân.+ TT ngăn cãm hay cường chẽ thi hành.+ TT trung thu, trưng dụng.

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ VÀ “ĐỀ ÁN MỘT CỬA”1.1Thù tục hành chính thuế.1.1.1Khái niệm thủ tục hành chính.Thủ tục hành chính là trình

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ VÀ “ĐỀ ÁN MỘT CỬA”1.1Thù tục hành chính thuế.1.1.1Khái niệm thủ tục hành chính.Thủ tục hành chính là trình